City & Guilds
City & Guilds
Úrovne certifikátucity & guilds

Jazyková škola v Trenčíne ponúka všetkým záujemcom možnosť vykonať skúšku z anglického jazyka a získať celosvetovo uznávaný certifikát.

CITY and GUILDS je:

 • certifikát porovnateľný s inými certifikátmi aj s úrovňami, ktoré navrhla Rada Európy
 • uznávaný po celom svete
 • použiteľný ako súčasť žiadostí o zamestnanie alebo štúdium v zahraničí
 • všestranný
 • určený pre širokú verejnosť
 • môže sa vykonať v písomnej "ESOL" alebo ústnej "SESOL" forme skúšky (poprípade v oboch)
 • je možné ho vykonať na rôznych úrovniach (viac informácií o jednotlivých úrovniach tu)
 • môže slúžiť ako jazykový pas

Zahŕňa skúšky z anglického jazyka pre:

 • všetkých záujemcov, ktorých materinským jazykom nie je angličtina
 • záujemcov o obchodnú komunikáciu
 • sekretárky
 • riadiacich pracovníkov
 • deti
 • študentov
 • pracovníkov v cestovnom ruchu

Prihláška a poplatok za skúšku:

 •  
 • Najbližší termín skúšky:
 • 27. februára 2015
 • - prípravný kurz začne 9. januára 2015 o 16.00h v B 202. Kontakt: Ing. Sňahničanová 0907 355 397, e-mail: jarmila.snahnicanova@sjstrencin.sk
 •  
 • Ďalšie termíny skúšky:
 • 19. júna 2015
 • - prípravný kurz začne 24. apríla 2015
 •  
 • možnosť konzultácií pred skúškou (konzultácie nie sú zahrnuté v cene)
 •  
 • prihláška je k dispozícii tu alebo môžete použiť online formulár
 • úroveň písomnej a ústnej skúšky nemusí byť rovnaká
 • poplatky za skúšku:
 • - Poplatok za prípravný kurz 17 €
 • - Preliminary (A1), Access (A2), Achiever (B1) 63€ za písomnú skúšku / 63€ za ústnu skúšku
 • - Communicator (B2), Expert (C1), Mastery (C2) 73€ za písomnú skúšku / 73€ za ústnu skúšku
 • čiastku prosím zaplaťte na účet č. SK1481800000007000506804, v poznámke uveďte svoje priezvisko
 • kópiu potvrdenia o zaplatení a prihlášku doručte do dátumu uzávierky prihlášok (mesiac pred skúškou) na adresu Jazykovej školy v Trenčíne, Ul.1. mája 2, 911 35 Trenčín
Informácie o úrovniach certifikátu:

 •  
 • Preliminary (aj pre deti a mládež od 8 do 14 rokov)
 •  
 • odpovedá stupňu A1 (Breakthrough) európskeho referenčného rámca - používateľ základov jazyka (zvládnutie učebnice Headway - beginner, deti Hotline-starter, poprípade iné učebnice rovnakej úrovne)
 •  
 • Absolvent rozumie jednoduchým každodenným výrazom a celkom jednoduchým vetám, ktoré mu umožnia uspokojiť základné životné potreby a tieto výrazy dokáže aj použiť. Vie predstaviť seba a iných, vie klásť jednoduché otázky, napr. opýtať sa na meno, bydlisko, priateľov, veci, ktoré vlastnia a pod. a dokáže na podobné otázky odpovedať. Vie sa jednoduchým spôsobom dorozumieť, ak partner hovorí pomaly, zreteľne a je ochotný pomôcť.
 •  
 • Access (aj pre deti a mládež od 8 do 14 rokov)
 •  
 • odpovedá stupňu A2 (Access) európskeho referenčného rámca - (učebnica Headway - elementary, deti Hotline – elementary)
 •  
 • Absolvent rozumie jednotlivým vetám a často používaným výrazom, ktoré majú pre neho bezprostredný význam (napr. informácie o osobe,nakupovaní, bližšom okolí…). Dokáže sa dorozumieť v situáciách, v ktorých ide o nekomplikovanú a priamu výmenu informácií a známe témy a činnosti. Dokáže jednoducho opísať osoby, miesta, veci, svoje vzdelanie a okolie.
 •  
 • Achiever (nižší stupeň maturity)
 •  
 • odpovedá stupňu B1 (Achiever) európskeho referenčného rámca – samostatný užívateľ jazyka (učebnica Headway - pre-intermediate)
 •  
 • Absolvent rozumie hlavným bodom prejavu, ak sa používa jasný spisovný jazyk a ide o známe javy z oblastí jemu blízkych (práca, škola, rodina, voľný čas…). Zvládne situácie, s ktorými sa možno stretnúť na cestách v krajinách danej jazykovej oblasti.Vie sa jednoducho a súvisle vyjadriť k témam, ktoré sú mu dôverne známe a ktoré ho zaujímajú. Vie opísať skúsenosti a udalosti, popísať sny , nádeje a ciele a krátko objasniť svoje plány a názory.
 •  
 • Communicator (vyšší stupeň maturity, základná štátna jazyková skúška)
 •  
 • odpovedá stupňu B2 (Communicator) európskeho referenčného rámca - (učebnica Headway - intermediate)
 •  
 • Absolvent rozumie hlavným myšlienkam zložitejších textov s konkrétnymi aj abstraktnými témami, v oblasti svojej špecializácie rozumie aj odborným diskusiám.Dokáže sa dorozumieť natoľko spontánne a plynulo, že je schopný viesť normálny rozhovor s rodeným používateľom jazyka bez toho, aby to zaťažovalo oboch hovoriacich. Dokáže sa jasne a detailne vyjadriť k širokému okruhu tém a uviesť výhody a nevýhody rozličných možností.
 •  
 • Expert (všeobecná štátna jazyková skúška)
 •  
 • odpovedá stupňu C1 (Expert) európskeho referenčného rámca - skúsený užívateľ jazyka (učebnica Headway – upper-intermediate)
 •  
 • Absolvent rozumie širokému okruhu náročných a dlhších textov a dokáže pochopiť aj skrytý význam. Dokáže sa skoro bez námahy spontánne a plynulo vyjadrovať bez viditeľného hľadania vhodných výrazov. Používa jazyk účinne a pružne v spoločenskom i profesijnom živote a v oblasti štúdia a vzdelávania. Svoj prejav, týkajúci sa zložitejších tém, dokáže jasne a dobre členiť a svoje výpovede obsahovo a jazykovo prepojiť.
 •  
 • Mastery
 •  
 • odpovedá stupňu C2 (Mastery) európskeho referenčného rámca - (učebnica Headway – advanced)
 •  
 • Absolvent rozumie bez námahy takmer všetkému, čo číta a počuje. Dokáže zreprodukovať , súvislo prezentovať a zhrnúť fakty a argumenty z rôznych ústnych a písomných zdrojov. Dokáže sa spontánne, veľmi plynulo a presne vyjadrovať a aj v zložitejších situáciách rozlišuje jemné výrazové odtiene.

Viac informácií o certifikáte získate na adrese www.cityandguilds.com