Požiadavky

Anglický jazyk - kurzy pre dospelých aj deti

 • 2. ročník: prítomný čas jednoduchý a priebehový, minulý čas, budúci čas, predprítomný čas, stupňovanie prídavných mien a prísloviek, väzba there is - there are.
 • 3. ročník: minulý čas priebehový, predprítomný čas priebehový, predminulý čas, trpný rod, podmienkové vety (1 typ)
 • 4. ročník: časové vety, súslednosť časov, nepriama reč, 2.podmienka
 • 5. ročník: podmienkové vety - všetky typy, nepriama otázka a rozkaz, želacie vety.
 • 6. ročník: celkové zvládnutie gramatiky, slovná zásoba asi 2500 slov.
 • 7. ročník: zvládnutie práce s náročným textom (počutým aj čítaným), slovná zásoba viac než 3000 slov.
 • 7. ročník konverzačný (udržiavací) kurz: celkové zvládnutie gramatiky, slovná zásoba asi 2500 slov.
 •  
 • Otestovať sa môžte tu. Veľa šťastia!
 •  

Nemecký jazyk - kurzy pre dospelých aj deti

 • 2. ročník: slovosled hlavnej vety, skloňovanie podstatných mien, časovanie slovies, predložky s datívom a akuzatívom, préteritum pomocných slovies, perfektum najznámejších pravidelných a nepravidelných slovies.
 • 3. ročník: préteritum, perfektum, pluskvamperfektum, skloňovanie prídavných mien, slovosled vedľajších viet, skracovanie súvetia neurčitkovou väzbou um .. zu
 • 4. ročník: trpný rod, podmieňovací spôsob prítomného a minulého času, stupňovanie prídavných mien a prísloviek, neurčitková väzba ohne - zu, anstatt - zu, predložky s genitívom, datívom, akuzatívom.
 • 5. ročník: priraďovacie a podraďovacie spojky, nepriama reč, konjunktív, želacie a porovnávacie vety, ďalšie typy trpného rodu.
 • 6. a 7. ročník: viď anglický jazyk.
 • 7. ročník konverzačný (udržiavací) kurz: celkové zvládnutie gramatiky, slovná zásoba asi 2500 slov.
 •  
 • Otestovať sa môžte tu. Veľa šťastia!
 •  

Francúzsky jazyk

 • 2. ročník: prítomný, minulý čas, zámená v 3. a 4. páde, rozkazovací spôsob, príčastie minulé pravidelných a nepravidelných slovies.
 • 3. ročník: budúci čas, stupňovanie prídavných mien a prísloviek, imperfektum, subjonctif, reálna podmienka.
 • 4. ročník: trpný rod, prechodník, príčastie prítomné, predminulý čas, futur antérieurl.
 • 5. ročník: podmieňovací spôsob, podmieňovacie vety, súslednosť časov, passé simple, nepriama reč.
 • 6. ročník: celkové zvládnutie všetkých gramatických javov, slovná zásoba asi 2500 slov.
 •  
 • Otestovať sa môžte tu. Veľa šťastia!
 •  

Španielsky jazyk

 • 2. ročník: prítomný čas (pravidelné, nepravidelné, zvratné slovesá), zámená v 3. a 4. páde, blízka budúcnosť, rozdiel ser/estar/hay/tener que + infinitivo.
 • 3. ročník: imperativo, budúci čas, prechodník, stupňovanie prídavných mien a prísloviek, jednoduchý a zložený minulý čas, podmieňovací spôsob, príčastie trpné.
 • 4. ročník: trpný rod, súslednosť časov, nepriama reč, spojovací spôsob (subjuntivo) prítomného a zloženého minulého času.
 • 5. ročník: podmienkové vety – všetky typy, spojovací spôsob (subjuntivo) imperfekta a predminulého času, opisné väzby.
 • 6. ročník: celkové zvládnutie všetkých gramatických javov, slovná zásoba asi 2500 slov.
 •  
 • Otestovať sa môžte tu. Veľa šťastia!
 •  

Taliansky jazyk

 • 2. ročník: prítomný čas (pravidelné, nepravidelné slovesá), minulý čas ukončený, imperfektum, priame zámená, jednoduchý budúci čas.
 • 3. ročník: zvratné slovesá, imperatív, budúci čas zložený, prechodník, stupňovanie prídavných mien a prísloviek, podmieňovací spôsob.
 • 4. ročník: trpné príčastie, trpný rod, súslednosť časov, nepriama reč, konjunktív prítomného a zloženého minulého času.
 • 5. ročník: podraďovacie súvetia, konjunktív imperfekta a predminulého času, opisné väzby.
 • 6. ročník: celkové zvládnutie všetkých gramatických javov, slovná zásoba asi 2500 slov.
 •  
 • Otestovať sa môžte tu. Veľa šťastia!
 •  

Ruský jazyk