Prijímanie, zápis

Vstupné testy

 • Záujemcovia, ktorí sa hlásia do vyšších ročníkov, sa zúčastnia vstupného testu. Po vyhodnotení testov sa uskutoční zápis poslucháčov do jednotlivých kurzov.
 •  
 • Vstupné testy do vyšších ročníkov pre šk. r. 2018/19 sa uskutočnia:
 • - v pondelok 25.6. a vo utorok 26.6.2018 o 16.00 hod
 •  

Prihlášky na štúdium

 • Prihláška je k dispozícii tu alebo u informátora školy a treba ju poslať alebo osobne odovzdať. Takisto môžete použiť online formulár. Prihlášky na štúdium prijímame aj počas školského roka.
 •  
 • Do kurzu sa možno prihlásiť i v priebehu školského roka po dohode s vyučujúcim a napísaní vstupného testu.

Poplatok za štúdium

Zápis

 • Pre štúdium v šk. r. 2018/2019 sa zápis bude konať v nasledujúcich termínoch:
 • - zápis do všetkých ročníkov: v dňoch 27.6. - 29.6. 2018 (streda - piatok) od 9.00 – 17.00hod.
 •  
 • Prineste si so sebou potvrdenie o zaplatení poplatku.
 • Zápisné a školné na obdobie september - január treba zaplatiť vždy najneskôr do 30.6. a na obdobie február - jún do 31.1. príslušného školského roka.
 • Pre poslucháčov , ktorí sa zapíšu v dodatočnom termíne, je najneskorší termín platby zhodný s dátumom dodatočného zápisu.
 •  
 • V prípade, že sa nemôžete dostaviť na zápis osobne, pošlite kópiu potvrdenia o zaplatení poštou a telefonicky si vyberte kurz, ktorý chcete navštevovať. Volať môžete po vstupných testoch v pracovných dňoch v čase od 9.00 - 13.00hod. na tel. č. 032/7434422 (032/7434204, 032/7434409, 032/7445489).
 •  
 • Upozorňujeme Vás, že poslucháčom školy sa stávate až po zápise a po zaplatení poplatku (nie iba po zaplatení poplatku!). Ak nebudete zapísaný, škola si vyhradzuje právo prijať na Vaše miesto iného poslucháča.