Školský vzdelávací program
Školský vzdelávací program PDF version
Časť 1.
Časť 2.
Časť 3.
Časť 4.
Časť 5. 

 

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM

 

Šk. rok 2011/2012

 

Obsah

 

A) Všeobecné údaje..................................................................................str. 3

1. Názov vzdelávacieho programu

2. Predkladateľ

3. Zriaďovateľ

4. Platnosť dokumentu

5. Charakteristika školy

 

B) Charakteristika školského vzdelávacieho programu......................str. 4

6. Ciele jazykovej školy....................................................................str. 4

7. Stupeň jazykového vzdelania, ktorý dosiahnu absolventi........str. 5

8. Zameranie školy...........................................................................str. 6

9. Profil absolventa..........................................................................str. 7

10. Vzdelávacia oblasť a prierezové témy jazyk. vzdelávania....str.11

11. Vzdelávacie štandardy...............................................................str.18
12. Rámcový učebný plán pre jazykové kurzy................................str.19

13. Rámcové osnovy – anglický jazyk............................................str.23

nemecký jazyk...................................................................str.38

francúzsky jazyk................................................................str.49

španielsky jazyk...............................................................str.63

taliansky jazyk...................................................................str.77

ruský jazyk........................................................................str.82

japonský jazyk.................................................................str.87

14. Organizácia prijímacieho konania.........................................str.89

15. Organizácia štúdia...................................................................str.90

16. Organizácia štátnych jazykových skúšok...............................str.92

17. Organizácia medzinárodných skúšok....................................str.95

18. Vzdelávacie stratégie...............................................................str.97

19.Personálne zabezpečenie kurzov.............................................str.97

20. Materiálno-technické a priestorové zabezpečenie školy.......str.98

21.Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia........str.98

22. Osobitosti a podmienky na výchovu a vzdelávanie poslucháčov

so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami................str.99

23. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov školy..str.99

24. Kontinuálne vzdelávanie pracovníkov........................................str.99

 

 

 

A) Všeobecné údaje

 

1. Názov: Školský vzdelávací program Jazykovej školy Trenčín

2. Predkladateľ: Jazyková škola Ul. 1. mája 2, 911 35 Trenčín

www.sjstrencin.sk

 

3. Zriaďovateľ : Trenčiansky samosprávny kraj

4. Platnosť dokumentu: do 31.8.2012

5. Charakteristika školy:

Jazyková škola Trenčín sa nachádza sa v priestoroch Gymnázia Ľudovíta Štúra Trenčín. Predchodcom JŠ v Trenčíne bola Ľudová škola jazykov, ktorá vznikla v septembri 1965. Vyučoval sa jazyk anglický, nemecký a francúzsky.

30. júla 1982 zriadil Západoslovenský krajský národný výbor v Bratislave Jazykovú školu pri Gymnáziu J.A. Gagarina v Trenčíne ( po premenovaní Gymnázia – Jazyková škola pri Gymnáziu Ľ.Štúra). Pod týmto názvom sa škola zaradila do siete stredných škôl vtedajšieho Západoslovenského kraja. Jazyková škola ako samostatný právny subjekt vznikla v roku 1996.

Od 1.9.2011 sa súčasťou Jazykovej školy Trenčín stáva alokované pracovisko v Považskej Bystrici a detašované pracoviská v Púchove a Prievidzi.

Jazyková škola poskytuje vzdelávanie v cudzích jazykoch pre mládež a dospelých, môže organizovať aj vyučovanie cudzích jazykov s odborným zameraním a pripravovať z jazykovej stránky na prekladateľskú a tlmočnícku činnosť.

V súčasnosti sa v JŠ Trenčín vyučuje okrem anglického, nemeckého a francúzskeho jazyka aj jazyk španielsky, taliansky, ruský a japonský.

Záujemcom o štúdium sú k dispozícii kurzy žiacke, kurzy pre dospelých a kurzy pre seniorov.

Jazykové kurzy v JŠ sú dvojročné (základný, stredný, vyšší), prípravný kurz na štátnu základnú alebo všeobecnú jazykovú skúšku je jednoročný. Štúdium je rozložené do siedmich školských rokov po 140 hodín ročne, týždenné štvorhodinové vyučovanie je rozdelené do dvoch dní, alebo prebieha len raz do týždňa. Základný kurz pre žiakov do 15 rokov je rozdelený do 3-4 rokov.

Štúdium na JŠ sa môže ukončiť štátnou jazykovou skúškou (základnou, všeobecnou alebo odbornou). Túto skúšku môžu vykonať aj tí, ktorí na JŠ neštudovali.

Silnou stránkou JŠ Trenčín, že dlhodobo vyučujú v kurzoch iba plne kvalifikovaní pedagógovia s dlhoročnou skúsenosťou vo vyučovaní cudzích jazykov.

Slabou stránkou školy je nedostatok vhodných priestorov. Počet poslucháčov a otváraných kurzov je pohyblivý, pretože vychádza z potrieb regiónu a firiem, pôsobiacich v meste a širšom okolí.

Ponuka škály cudzích jazykov v Jazykovej škole Trenčín vychádza z potrieb regiónu a rozširuje možnosti vyučovania cudzích jazykov na jednotlivých stupňoch jazykového vzdelania vymedzených Štátnym vzdelávacím programom.

Ponuka poskytovaných stupňov jazykového vzdelania, ktoré jazyková škola realizuje v kurzoch jazykovej školy a ich hodinová dotácia a organizácia vychádzajú z možností daných ŠVP.

 

 

 

B) Charakteristika školského vzdelávacieho programu


6. Ciele jazykovej školy

Jazykové vzdelávanie v našej jazykovej škole je zamerané na to, aby poslucháč získal komunikačné kompetencie v cudzom jazyku a rozvinul kľúčové kompetencie, ktoré podľa stupňa jazykového vzdelania a svojich potrieb a záujmov využíva pri ich získavaní, používaní, rozširovaní, prehlbovaní a aktualizácii. Pripravuje poslucháčov pre používanie cudzieho jazyka v pracovnej praxi, v osobnom a spoločenskom živote, ale aj na ďalšie jazykové vzdelávanie, a to inštitucionálne alebo samostatné.

Koncepcia činnosti našej jazykovej školy vychádza zo základného východiskového dokumentu: Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky (SERR) (Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment (Cambridge, 2001), ktorý bol vytvorený na pôde Rady Európy.

Tento dokument definuje jednotlivé kompetencie zadefinované v SERR ako „súhrn vedomostí, zručností a vlastností, ktoré umožňujú osobe konať “, pričom:

 • Všeobecné kompetencie sú tie, ktoré nie sú charakteristické pre jazyk, ale ktoré sú nevyhnutné pre rôzne činnosti, vrátane jazykových činností.

 • Komunikačné jazykové kompetencie sú tie, ktoré umožňujú osobe konať použitím konkrétnych jazykových prostriedkov.

 • Kontext označuje konfiguráciu udalostí a situačných faktorov (fyzických aj iných), do ktorých sú situované komunikačné akty.

 • Jazykové činnosti predstavujú uplatňovanie vlastnej komunikačnej jazykovej kompetencie pri plnení úlohy v konkrétnej oblasti spracovania.

 • Stratégia je organizovaný, zámerný a riadený postup úkonov, ktorý si jednotlivec vyberie na splnenie ním zvolenej úlohy alebo úlohy, ktorú má nariadenú.

 • Úloha je definovaná ako také zámerné konanie, ktoré jednotlivec pokladá za potrebné na dosiahnutie daného výsledku v kontexte riešeného problému.“ (Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky, učenie sa, vyučovanie, hodnotenie, preklad PhDr. Š. Franko, PhD., ŠPÚ, 2006, str.12, 13).

 

Na základe tohto dokumentu naša jazyková škola pripravuje poslucháčov na využívanie cudzieho jazyka v týchto úrovniach:

 • základná úroveň A nazvaná Používateľ základov jazyka, ktorá sa ďalej delí na úroveň A1 (fáza objavovania/oboznamovania sa s jazykom),

úroveň A2 (počiatočná fáza využívania základných komunikačných nástrojov),

 • mierne pokročilá úroveň B nazvaná Samostatný používateľ, ktorá sa ďalej delí na

úroveň B1 (fáza plynulého využívania základných komunikačných nástrojov/prahová úroveň),

úroveň B2 (fáza primeraného využívania komunikačných kompetencií v bežných komunikačných situáciách),

 • pokročilá úroveň C nazvaná Skúsený používateľ, ktorá sa ďalej delí na úroveň C1 a C2, z ktorých jazyková škola pripravuje na

úroveň C1 (fáza plynulého využívania komunikačných kompetencií v širokom komunikačnom kontexte).

 

Základné vymedzenie úrovní ovládania jazyka má za cieľ presne vymedziť rámec pre harmonizáciu dosiahnutých jazykových kompetencií učiaceho sa, pričom kľúčovými kompetenciami v oblasti jazykovej prípravy sú: Porozumieť ( Počúvať, Čítať), Hovoriť (Ústna interakcia, Samostatný ústny prejav) a Písať. Kľúčové kompetencie sú priamo ovplyvňované kvalitatívnymi aspektmi ako rozsah, presnosť, plynulosť, interakcia a koherencia.

 

 

7. Stupeň jazykového vzdelania, ktorý sa dosiahne absolvovaním ŠkVP alebo jeho ucelenej časti

 

 1. Primárne jazykové vzdelanie - jeho cieľom sú komunikačné kompetencie na úrovni používateľa základného jazyka v rozsahu definovanom stupňom A1 a A2 SERR určené v ucelenej časti vzdelávacieho programu pre jazykové vzdelávanie v základnom kurze.

 2. Sekundárne jazykové vzdelanie

 1. nižšie - jeho cieľom sú komunikačné kompetencie na úrovni samostatného používateľa jazyka v rozsahu definovanom stupňom B1 a B2.1 SERR určené v ucelenej časti vzdelávacieho programu pre jazykové vzdelávanie v strednom kurze,
 2. vyššie - jeho cieľom sú komunikačné kompetencie na úrovni samostatného používateľa jazyka v rozsahu definovanom stupňom B2.2 a skúseného používateľa jazyka v rozsahu definovanom stupňom C1 SERR určené v ucelenej časti vzdelávacieho programu pre jazykové vzdelávanie vo vyššom kurze.

 

C. Post sekundárne jazykové vzdelanie, ktorého cieľom sú komunikačné kompetencie a vedomosti o krajine/ krajinách cieľového jazyka v rozsahu požadovanom pre absolvovanie štátnej jazykovej skúšky na úrovni

a) samostatného používateľa jazyka B2+ SERR určené v ucelenej časti vzdelávacieho programu pre prípravný kurz na základnú štátnu jazykovú skúšku,

b) skúseného používateľa jazyka C1 SERR určené v ucelenej časti vzdelávacieho programu pre prípravný kurz na všeobecnú štátnu jazykovú skúšku.

 

 

Stupeň náročnosti

Kurz a celkový počet hodín

Ročník a počet hodín

Počet hodín v týždni

Žiacke kurzy

Úroveň jazykových zručností

Úroveň podľa SERR

1.

základný 280

1.r. - 140

2.r .- 140

4

4

1.r. - 140

2.r. - 140

3.r. - 140

4.r. - 140

začiatočník

A1 – A2

2.

stredný 280

3.r. – 140

4.r. - 140

4

4

 

mierne pokročilý

B1 – B2

3.

vyšší 280

5.r. - 140

6.r. - 140

4

4

 

pokročilý

C1 – C2

4.

prípravný na základnú štátnu skúšku

140

4

 

 

B2

5.

prípravný na všeobecnú štátnu skúšku

140

4

 

 

C1 – C2

 

konverzačný

70 - 140

2 - 4

 

podľa nadväznosti na kurzy

A2,B2,C1Od februára 2003 je škola skúšobným centrom najväčšej britskej vzdelávacej inštitúcie City and Guilds a je oprávnená vykonávať skúšky z anglického jazyka na všetkých úrovniach Európskeho referenčného rámca (A1, A2,B1,B2,C1 a C2).

V septembri 2004 sa škola stala skúšobným centrom Goetheho inštitútu, má licenciu na medzinárodné skúšky z nemeckého jazyka Start Deutsch 2, Zertifikat Deutsch, Goethe - Zertifikat B2 a Goethe - Zertifikat C1.

 

8. Zameranie školy

 

Naša škola poskytuje študentom cudzojazyčné vzdelávanie, pomáha im nadobudnúť komunikačné kompetencie v cudzom jazyku, chápať kultúru, zvyky, národnú identitu krajín cieľového jazyka a tým im umožňuje využívať slobodu pracovať či študovať doma alebo v niektorej z členských štátov Európskej únie i mimo nej a v neposlednej rade ich pripravuje na úspešné zvládnutie štátnych jazykových skúšok, maturitných skúšok, prijímacích skúšok na vysoké školy, a skúšok zameraných na získanie medzinárodne uznávaných certifikátov.

 

9. Profil absolventa pre jednotlivé stupne jazykového vzdelania

 

Profil absolventa jazykového vzdelávania je založený na kľúčových a jazykových kompetenciách (spôsobilostiach), ktoré sa rozvíjajú a sú rozvíjané na sociokultúrnych obsahoch najmä súčasného spoločenského, vedného a technického vzdelávania. Predstavuje súčasť všeobecnej vzdelanosti (ako komplex znalostí a vedomostí, schopností, hodnotových postojov, osobných čŕt a iných dispozícií), ktoré jednotlivcovi umožňujú poznávať, konať, hodnotiť a dorozumievať sa i porozumieť si aj v inom ako materinskom jazyku. Umožňujú mu úspešné začlenenie sa do pracovných a mimopracovných spoločenských štruktúr. Nadväzujú na jazykové kompetencie získané v priebehu predchádzajúcich stupňov jazykového vzdelávania.

Kompetencie sa formujú na základe osobnej praktickej činnosti a skúsenosti a zároveň sú uplatniteľné v životnej praxi. Nevyjadrujú trvalý stav, ale menia svoju kvalitu a hodnotu počas celého života. Nestarnú ako vedomosti, ale majú potenciálnu vlastnosť neustále sa rozvíjať, a preto môžu byť základom celoživotného učenia sa a osobnej flexibility. Sú výsledkom a dôsledkom nielen formálneho (školského) vzdelávania, semiformálneho (osvetového, zamestnávateľského a iného organizačného) vzdelávania, ale aj neinštitucionálneho vzdelávania.

 

a) Profil absolventa primárneho jazykového vzdelania:

 

A1 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky

 

V hovorenom prejave:

1/ Používa jednoduché frázy a vety na opísanie miesta, kde žije dokáže opísať svojich blízkych.

2/ Vytvára predovšetkým samostatné frázy o ľuďoch a miestach.

3/ Opíše seba, svoju prácu a miesto, kde žije.

4/ Je schopný jednoducho komunikovať. Komunikácia je založená na neustálom opakovaní v pomalšom tempe, resp. na preformulovaní viet/fráz. Dokáže sa pýtať a odpovedať na jednoduché otázky a reagovať v prípade potreby. Je schopný hovoriť o svojich záľubách, obľúbených témach.

 

Pri čítaní:

1/ Porozumie veľmi krátkemu jednoduchému textu a zároveň Jednotlivých frázam. Zachytí známe slová, základné frázy a slovné spojenia.

2/ Pochopí krátke a jednoduché odkazy.

3/ Rozpozná známe slová, základné frázy v oznámeniach, ktoré sa objavujú v každodenných situáciách.

4/ Prečíta veľmi krátky vopred pripravený text, napr. pochopí obsah jednoduchého informačného materiálu a opisu, hlavne ak je text doplnený ilustráciami.

 

Pri počúvaní:

1/ Ak partner hovorí zreteľne, porozumie pomalému slovnému prejavu so zreteľnou výslovnosťou a s dlhými pauzami tak, aby bol schopný pochopiť význam.

2/ Rozumie inštrukciám v pomalom tempe a postupuje podľa stručných a jednoduchých pokynov.

 

V písanom prejave:

1/ Píše jednoduché oddelené frázy a vety o sebe a iných ľuďoch, o tom, kde žijú a čo robia.

2/ Napíše jednoduchú a krátku pohľadnicu.

3/ Poskytne osobné údaje alebo si ich vypýtať.

4/ Je schopný vyplniť formulár alebo iné písomné dokumenty /odkazy, správy s číselnými a osobnými údajmi / napr. hotelová registračná karta/.

 

 

A2 podľa Európskeho referenčného rámca jazykov

 

V hovorenom prejave:

1/ Požiada o tovar v obchode a objednať si jedlo v reštaurácii z jedálneho lístka, alebo podľa ponuky.

2/ Vie si rezervovať izbu v hoteli osobne, alebo tvoriť základné otázky určené hostiteľskej rodine.

3/ Požiada o poskytnutie základných služieb v banke alebo na pošte a dokáže opísať lekárovi svoje zdravotné problémy. Študent používa v prípade nutnosti aj gestikuláciu...

4/ Na pracovisku dokáže vyjadriť svoje požiadavky v rámci pracovnej náplne a odovzdať jednoduché odkazy.

 

Pri čítaní:

1/ Porozumie jednoduchým návodom, názvom výrobkov, bežným názvom jedál na štandardných jedálnych lístkoch, účtom, nápisom v hoteloch, základným informáciám v inzerátoch a reklamách týkajúcich sa ubytovania, textu v bankomate a nápisom, informačným tabuliam, ktoré sa vyskytujú v núdzových situáciách.

2/ Na pracovisku roztriedi listy podľa obsahu na objednávky, správy a odvodí základné informácie z textu vo svojom poli pôsobnosti. Užívateľ rozumie krátkym a štandardným informačným tabuliam /napr. Zákaz fajčiť/.Pri počúvaní:

1/ Pochopí jednoduché pravidlá v domácnosti ako napríklad čas, kedy sa podáva jedlo, rozmiestnenie izieb, ceny v obchodoch, jednoduché otázky a pokyny u lekára, ceny a podmienky pri prenajímaní bytu, jednoduchý popis cesty a bežné otázky imigračných úradníkov.

2/ Na pracovisku porozumie jednoduchým pokynom a je schopný si vypočuť jednoduchý telefonický odkaz v pre neho známej a predvídateľnej situácii.

 

V písanom prejave:

1/ Napíše jednoduchý list alebo fax, rezervuje si hotelovú izbu, vyplní formulár pri registrácii v hoteli alebo v banke.

2/ Napíše stručný odkaz alebo jednoduchý ďakovný list.

3/ Na pracovisku napíše jednoduchý bežný odkaz alebo odkaz s prosbou pre kolegu. Užívateľ si dokáže zapísať pokyny a požiadavky, napr. objednávky od klientov alebo číselné údaje dodávok.

 

 

b) Profil absolventa sekundárneho jazykového vzdelania:

 

B1 podľa Európskeho referenčného rámca jazykov

 

V hovorenom prejave je schopný:

1/ Nakupovať tovar v obchode a objednávať si jedlá v reštaurácii .

2/ Rezervovať si telefonicky izbu v hoteli a poradiť si vo väčšine situácií v hoteli. 3/ Jednať v obmedzenom počte situácií v banke, vysvetliť lekárovi, zubárovi alebo lekárnikovi zdravotné problémy.

 

V písanom prejave je schopný:

1/ Písať krátke poznámky, odkazy a krátke osobné listy / rozprávanie a opis/, napr. ďakovné listy a pohľadnice.

2/ Na pracovisku písať krátke odkazy a žiadosti a zaznamenať bežnú objednávku.

3/ Robiť si počas schôdzky poznámky pre vlastnú potrebu, napísať nekomplikovaný list, ktorý však bol prekontrolovaný skúsenejším kolegom.

 

Pri počúvaní je schopný:

1/ Vyjadriť sa o známych témach a osobných záujmoch jednoducho a súvislo.

2/ Pochopiť celkový zmysel prednášok, celkový obsah televízneho programu a jednoduchý telefonický odkaz na známu tému, ktorú užívateľ dokáže vopred odhadnúť.

3/ Na pracovisku pochopiť bežný pokyn a jednať na základe požiadaviek od návštevníkov, napr. objednať taxík. Študent sa dokáže zapojiť jednoduchej výmeny názorov na známu tému a tému, ktorú dokáže predvídať.

 

ri čítaní je schopný:

1/ Pochopiť veľkú časť jednoduchého jedálneho lístka, bežné listy a formuláre, reklamy a brožúry, ktoré sa vzťahujú na hotely, atď.

2/ Porozumieť návodom a upozorneniam na zdravotníckych a potravinárskych výrobkoch každodennej potreby a pochopiť jednoduché návody na použitie.

3/ Pochopiť celkový obsah jednoduchých článkov v novinách a porozumieť letákom.

4/ Na pracovisku si prečítať štandardné listy vo svojom odbore a dokáže na ne reagovať. Užívateľ dokáže pochopiť správu vo svojej oblasti pôsobenia, ak má dostatok času. Rovnako rozumie návodom a popisom výrobkov, ak je použitý jednoduchý jazyk a ak je možné podstatu textu predvídať.

 

B2 podľa Európskeho referenčného rámca jazykov:

 

V hovorenom prejave je schopný:

1/ Si poradiť vo väčšine situácií v obchodoch, v reštauráciách a hoteloch.

2/ Orientovať sa v bežných situáciách u lekára, v banke, na pošte, na letisku a na stanici.

3/ Previesť návštevu mestom, opísať miesto a odpovedať na prípadné otázky.

4/ Na pracovisku podať podrobné informácie a podrobne formulovať požiadavky v známom

kontexte a zúčastniť sa nekomplikovaných rokovaní.

5/ Prijímať a odovzdávať odkazy, zúčastňovať sa schôdzí, ktoré sa týkajú náplne práce a viesť nekomplikované okovania.

 

Pri čítaní je schopný:

1/ Čítať dlhšie texty, pochopiť zložitejšie, komplexnejšie listy a články z novín a časopisov a z iných médií. Pochopí krátke ukážky z beletrie.

2/ Poradiť si s bežnými listami a porozumieť celkovému významu väčšiny neštandardnej korešpondencie. Užívateľ má ešte problémy v zložitejších situáciách, ak je použitý neštandardný jazyk.

3/ Porozumieť celkovému významu krátkych správ a článkov na témy, ktoré je možno predpokladať a pochopiť návody a popisy, ak sa týkajú jeho pracovnej náplne.

 

Pri počúvaní je schopný:

1/ Zúčastniť sa neformálnej konverzácie na rôzne známe, alebo predvídateľné témy a témy, ktoré pozná, napr. osobné zážitky, práca, aktuálne udalosti.

2/ Porozumieť väčšine televíznych programov a správ /vďaka vizuálnemu prevedeniu/ a pochopiť hlavné body rozhlasového vysielania.

3/ Na pracovisku sledovať faktografické prednášky a praktické ukážky predmetov.

 

V písanom prejave je schopný:

1/ Písať súkromné listy s dopredu zadaným s obmedzeným počtom tém a poradiť si s niektorými formálnymi listami, napr. rezervácia ubytovania.

2/ Na pracovisku vypracovať rôzne písané dokumenty /presnosť a štýl musí prekontrolovať osoba, ktorej rodným jazykom je angličtina/. Poslucháč dokáže napísať detailný opis, napr. výrobku alebo služby v odbore mu blízkom. Dokáže písať žiadosti, ale len na témy, ktoré dokáže predvídať.

3/ Prijímať a odovzdávať odkazy. Ak ide o dlhé alebo zložité odkazy, môže mať problémy.

 

C1 podľa Európskeho referenčného rámca jazykov

 

V hovorenom prejave je schopný:

1/ Rozumieť hovorenému plynulému prejavu aj v prípade, ak nie sú vzťahy absolútne zreteľné, len nepriamo naznačené.

2/ Zúčastniť sa dlhých rozhovorov, hovoriť plynulé a presne sa vyjadrovať aj k abstraktným a kultúrnym témam.

3/ Presne, detailne a plynulo formulovať svoje myšlienky, /a tak prispieť do diskusie/ bez toho, aby musel hľadať výrazy vrátane abstraktných.

4/ Obhajovať svoj názor a pýtať sa otázky, ktoré sa priamo netýkajú jeho odbornosti a pôsobnosti.

5/ Aktívne sa zúčastňovať schôdzí a seminárov, ktoré sa týkajú jeho práce a samostatne prednášať, alebo niečo prezentovať.

 

Pri počúvaní je schopný:

1/ Poradiť si v bežnom živote, pochopiť detailné informácie, ktoré sa týkajú ubytovacích podmienok a zjednávania nájomných zmlúv.

2/ Zapojiť sa do spoločenskej zábavy, baviť sa, baviť sa s ostatnými a zúčastniť sa rôznych spoločenských konverzácií.

3/ Pochopiť veľkú časť televízneho a rozhlasového vysielania, filmov a dramatických diel. Zložité zápletky a podrobnosti hádok nebudú pravdepodobne pochopené.

4/ Porozumieť väčšine z toho, čo sa povie na schôdzach a seminároch v prípade, ak ide o tému týkajúcu sa ich vlastnej práce.

 

Pri čítaní je schopný:

1/ Rozumieť dlhej a komplexnej faktografii a beletrii a dokázať rozlíšiť štýly.

2/ Rozumieť špecializovaným článkom a dlhším technickým popisom a inštrukciám, aj keď nesúvisia s jeho odborom.

3/ Dokáže čítať dostatočne rýchlo, aby sa mohol zapojiť do akademických rozhovorov.

4/ Rozumie informáciám v novinách a ďalších médiách a beletrii.

 

V písanom prejave je schopný:

1/ Písať aj viac štruktúrovane listy a vyjadriť sa jasne. Ťažkosti nastanú len ak ide o zložitý problém. Poslucháč dokáže písať niektoré typy formálneho listu a napr. články do novín, eseje a správy.

2/ Dokáže rozlišovať štýly s ohľadom na tému a čitateľa.

3/ Zapisovať diktované informácie a robiť si poznámky, nemôže však ísť o veľmi špecializované alebo abstraktné témy.

4/ Písať listy s bežným obsahom, napr. písať sťažnosti, žiadosti, dožadovať sa informácií, predkladať požiadavky.

 

 

10. Vzdelávacia oblasť a prierezové témy jazykového vzdelávania

 

Vzdelávacia oblasť sa zaoberá problematikou jazyka ako nástroja myslenia a komunikácie medzi ľuďmi. Jazyk sa vníma ako potenciálny zdroj osobného a kultúrneho obohatenia človeka, ktorý je predpokladom pre ďalšie vzdelávanie. Jazyk je znakom národnej a individuálnej identity, prostriedkom komunikácie a profesionálnej realizácie, ako aj prostriedkom na vyjadrovanie citov a pocitov. Cieľom jazykového vzdelania, ktoré získajú poslucháči v jazykových školách v tejto vzdelávacej oblasti je okrem nadobudnutia komunikačných kompetencií v cudzom jazyku aj pochopenie kultúry, zvykov a národnej identity krajín cieľového jazyka.

 

Základnou charakteristikou uvedenej vzdelávacej oblasti je nielen súhrn jazykových kompetencií, ale rozvíja aj kľúčové kompetencie tak, aby jazyková príprava poslucháčov efektívne zodpovedala požiadavkám moderného európskeho demokratického občana pripraveného na život v spojenej Európe a svete. Učenie sa cudzích jazykov podporuje otvorenejší prístup k ľuďom. Komunikácia a rozvoj kompetencií v cudzom jazyku sú dôležité pre podporu mobility v rámci Európskej únie, umožňujú občanom plne využívať slobodu pracovať a študovať doma alebo v niektorom z jej členských štátov, či kdekoľvek vo svete.

 

Orientácia jazykového vzdelávania na kompetencie vytvára v nemalej miere podmienky pre nadpredmetové vzťahy, ktoré pomáhajú učiacemu sa chápať vzťahy medzi jednotlivými zložkami okolia a sveta, v ktorom existujú.

 

V cudzom jazyku učiaci sa aktívne pristupuje k získavaniu vedomostí nielen na hodinách cudzieho jazyka, ale i prostredníctvom všetkých dostupných médií (v rámci samoštúdia) v zhode so svojimi osobnými záujmami a profesijnou orientáciou. Požiadavky, ktoré sa kladú na učiaceho sa predpokladajú, že bude vedome a cielene pristupovať k osvojeniu si cudzieho jazyka. Táto koncepcia mu umožňuje, aby sa na základe vlastného uváženia rozhodol, do akej miery bude cudzí jazyk v budúcnosti používať.

 1. Členenie vzdelávacej oblasti podľa kľúčových jazykových kompetencií, t. j. podľa procesov, ktoré sa nimi rozvíjajú:

 • Počúvanie

 • Komunikácia (hovorenie) s porozumením

 • Čítanie

 • Písanie

 1. Členenie podľa jazykových rovín a štylistického využitia jazyka

 • Fonetická a fonologická rovina jazyka

 • Lexikologická rovina jazyka

 • Morfematická a morfologická rovina jazyka

 • Syntaktická rovina jazyka

 • Štylistika

 1. Cieľové zameranie jazykovej vzdelávacej oblasti

 

Vzdelávanie v danej jazykovej vzdelávacej oblasti smeruje k utváraniu a rozvíjaniu kľúčových kompetencií tým, že vedie poslucháčov k:

 • podpore sebadôvery každého poslucháča,

 • k osvojeniu si vedomostí a nadobudnutých kompetencií, ktoré im umožnia vzdelávať sa v cudzom jazyku po celý ich život a zaujať aktívne miesto v ekonomickom, sociálnom a kultúrnom živote s pochopením pre pluralizmus a kultúrnu otvorenosť,

 • pochopeniu vzdelávania v príslušnom jazyku ako svojbytnému historickému javu, v ktorom sa odráža historický a kultúrny vývoj národa a zároveň ako významný zjednocujúci činiteľ národného spoločenstva a ako dôležitý prostriedok celoživotného vzdelávania,

 • vnímaniu a postupnému osvojovaniu si cudzieho jazyka ako bohatého mnohotvárneho prostriedku k získavaniu a odovzdávaniu informácií, k vyjadrovaniu vlastných postojov a názorov,

 • zvládnutiu základných pravidiel medziľudskej komunikácie daného kultúrneho prostredia a nadobudnutiu pozitívneho vzťahu k cudziemu jazyku v rámci interkultúrnej komunikácie,

 • nadobudnutiu vzťahov k slovesným umeleckým dielam, k vlastným čitateľským zážitkom, k rozvíjaniu svojho pozitívneho vzťahu k literatúre a k ďalším druhom umenia vychádzajúcich z umeleckých textov a rozvíjaniu svojich emocionálnych a estetických cítení a vnímaní prostredníctvom cudzieho jazyka.

 

 

Podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky sa pri používaní a učení sa jazyka rozvíja celý rad kompetencií. Učiaci sa využíva všeobecné kompetencie, ale aj celý rad komunikačných jazykových kompetencií, ktoré spolupôsobia v rozličných kontextoch a v rôznych podmienkach. Zapája sa do rečových činností, v rámci ktorých vytvára a prijíma texty vo vzťahu k témam z konkrétnych i abstraktných oblastí. Pri tomto procese si učiaci sa aktivuje tie stratégie učenia sa, ktoré sa mu zdajú na splnenie úloh najvhodnejšie.

Kompetencie pritom definujeme ako súhrn vedomostí, zručností, postojov a hodnôt, ktoré umožňujú osobe konať.

 

Preto základným princípom jazykového vzdelávania na báze kompetencií je zabezpečiť, aby učiaci sa:

 • dokázal riešiť každodenné životné situácie v cudzej krajine a v ich riešení pomáhal cudzincom, ktorí sú v jeho vlastnej krajine,

 • dokázal vymieňať si informácie a nápady s mladými ľuďmi a dospelými, ktorí hovoria iným jazykom a sprostredkúvajú mu svoje myšlienky a pocity v jazyku, ktorý si učiaci sa osvojuje,

 • viac a lepšie chápal spôsob života a myslenia iných národov a ich kultúrne dedičstvo a vedel zhodnotiť multikultúrne poznanie pre vlastné a spoločenské obohatenie.

 

Cieľom vzdelávacej oblasti cudzí jazyk je poslucháč, ktorý:

 • má povedomie kultúrnej identity krajín cieľového jazyka a vie ho porovnať s vlastným kultúrno-historickým vedomím, rešpektovať a tolerovať hodnoty iných kultúr,

 • má rozvinutú kultivovanú jazykovú gramotnosť v cudzom jazyku zodpovedajúcu stupňu jazykového vzdelania,

 • získal schopnosť kreatívneho vyjadrovania myšlienok, skúseností a emócií v cudzom jazyku prostredníctvom písaného a hovoreného slova,

 • využíva základné kultúrne nástroje na kultivovanú komunikáciu v cudzom jazyku,

 • rozlišuje rôzne súčasti kultúry (umenie, veda, náboženstvo, šport a i.), rozumie ich úlohe v živote jednotlivca a spoločnosti,

 • zaujíma sa o kultúrne dedičstvo svojho regiónu, národa a štátu a zoznamuje sa s kultúrou iných národov a regiónov, vie o nej získavať informácie, spracovať ich a kriticky vyhodnocovať,

 • zaujíma zodpovedné postoje k súčasnej kultúrnej ponuke, k móde a k subkultúram,

 • uplatňuje kritické myslenie voči mediálnej ponuke a iným súčasným kultúrnym procesom,

 • má základné interkultúrne kompetencie pre komunikáciu s príslušníkmi iných kultúr.

 

Keďže Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky stanovuje jednotné požiadavky na jazykové kompetencie bez ohľadu na cudzí jazyk a vek učiaceho sa, využíva sa v celom rozsahu pri jazykovom vzdelávaní a pri tvorbe pedagogických dokumentov a hodnotení nie len v základných a stredných školách, ale aj v jazykových školách.

 

Pre komunikačné úrovne A1 až B2 sa využíva rovnaký okruh tém, spôsobilostí a funkcií jazyka ako je uvedené v Koncepcii vyučovania cudzích jazykov v základných a stredných školách ( KVCJ) s prihliadnutí na jazykové potreby vekovej kategórie učiacich sa, úroveň C1 a C2 využíva všetky bežne používané funkcie komunikácie, spôsobilosti a široký okruh tém súkromného, spoločenského i profesijného zamerania.

 

Zoznam tém pre komunikačné úrovne A1 až B2 prevzatý z KVCJ:

Rodina a spoločnosť

Osobné údaje

Rodina - vzťahy v rodine

Národnosť/štátna príslušnosť

Tlačivá/dokumenty

Vzťahy medzi ľuďmi

Náboženstvo

Domov a bývanie

Môj dom/byt

Zariadenie bytu

Domov a jeho okolie

Bývanie v meste a na dedine

Spoločnosť a životné prostredie

Spoločnosť a jej životný štýl

Ľudské telo,

starostlivosť o zdravie

Ľudské telo

Fyzické charakteristiky

Charakterové vlastnosti človeka

Choroby a nehody

Hygiena a starostlivosť o telo

Zdravý spôsob života

Nemocnica a klinika, lekáreň a lieky, poistenie

Doprava a cestovanie

Dopravné prostriedky

Osobná doprava

Príprava na cestu a cestovanie

Turistika a cestovný ruch

Problémy cestných, železničných a leteckých sietí

Vzdelávanie a práca

Škola a jej zariadenie

Učebné predmety

Pracovné činnosti a profesie

Školský systém

Celoživotné vzdelávanie

Pracovné podmienky

Človek a príroda

Zvieratá/fauna

Počasie

Rastliny/flóra

Klíma

Človek a jeho životné prostredie

Príroda okolo nás – ochrana životného prostredia

Voľný čas a záľuby

Záľuby

Knihy a čítanie

Rozhlas, televízia a internet

Výstavy a veľtrhy

Kultúra a jej vplyv na človeka

Umenie a rozvoj osobnosti

Stravovanie

Stravovacie návyky

Mäso a mäsové výrobky

Zelenina a ovocie

Nápoje

Cestoviny a múčne výrobky

Mliečne výrobky

Stravovacie zariadenia

Príprava jedál

Kultúra stolovania

Zdravá výživa

Multikultúrna spoločnosť

Cudzie jazyky
Rodinné sviatky

Cudzojazyčná komunikácia

Štátne a cirkevné sviatky

Zvyky a tradície v rôznych krajinách

Zbližovanie kultúr a rešpektovanie tradícií

Obliekanie a móda

Základné druhy oblečenia

Odevné doplnky

Výber oblečenia na rôzne príležitosti

Druhy a vzory odevných materiálov

Móda a jej trendy

Šport

Druhy športu: zimné a letné, individuálne a kolektívne

Športové disciplíny

Význam športu pre rozvoj osobnosti

Nové trendy v športe

Fair play športového zápolenia

Obchod a služby

Nákupné zariadenia

Pošta a telekomunikácie

Druhy a spôsoby nákupu a platenia

Hotely a hotelové služby

Centrá krásy alebo zdravia (kaderníctva, fitnes, ...)

Kultúra nakupovania a služieb

Krajiny, mestá a miesta

Krajiny a svetadiely

Moja krajina a moje mesto

Geografický opis krajiny

Kultúrne a historické pamiatky krajín a miest

Kultúra a umenie

Druhy umenia

Kultúra a jej formy

Umenie – spoločnosť – kultúra

Človek a spoločnosť; komunikácia

Jazyk ako dorozumievací prostriedok

Formy komunikácie

Kultúra komunikácie

Mládež a jej svet

Aktivity mládeže

Vzťahy medzi rovesníkmi Generačné vzťahy

Predstavy mládeže o svete

Zamestnanie

Pracovné pomery a kariéra

Platové ohodnotenie

Nezamestnanosť

Veda a technika v službách ľudstva

Technické vynálezy

Vedecký pokrok

Vzory a ideály

Človek, jeho vzory a ideály

Pozitívne a negatívne vzory

Slovensko

Geografické údaje

História

Turistické miesta, kultúrne zvyky a tradície

Krajina, ktorej jazyk sa učím

Geografické údaje

História

Turistické miesta, kultúrne zvyky a tradície

Zoznam všetkých komunikačných spôsobilosti a funkcií komunikácie stanovených pre úrovne A1 až B2 podľa SERR pre jazyky ( prevzaté z KVCJ):

Spôsobilosti

Funkcie

Nadviazať kontakt v súlade s komunikačnou situáciou

Upútať pozornosť

Pozdraviť

Odpovedať na pozdrav

Rozlúčiť sa

Poďakovať a vyjadriť svoje uznanie

Vypočuť si a podať informácie

Informovať sa

Potvrdiť (trvať na niečom)

Začleniť informáciu

Odpovedať na žiadosť

Vybrať si z ponúkaných možností

Identifikovať

Opísať

Potvrdiť/Odmietnuť (vyjadriť nesúhlas)

Opraviť (korigovať)

Vyjadriť svoj názor

Vyjadriť svoj názor

Vyjadriť svoj súhlas

Vyjadriť svoj nesúhlas

Vyjadriť presvedčenie

Vyjadriť vzdor

Protestovať

Vyjadriť stupeň istoty

Vyjadriť svoju vôľu

Vyjadriť svoje želania/túžby

Vyjadriť svoje plány (blízke a budúce)

Vyjadriť svoju schopnosť

Vyjadriť vedomosti/poznatky/zistenia

Vyjadriť neznalosť

Vyjadriť svoju schopnosť vykonať nejakú činnosť

Vnímať a prejavovať svoje city

Vyjadriť radosť z niečoho, šťastie, uspokojenie

Vyjadriť smútok, skľúčenosť

Vyjadriť sympatie

Vyjadriť fyzickú bolesť

Utešiť, podporiť, dodať odvahu

Vyjadriť očakávania a reagovať na ne

Vyjadriť nádej

Vyjadriť sklamanie

Vyjadriť strach, znepokojenie, obavu

Ubezpečiť

Vyjadriť úľavu

Vyjadriť spokojnosť

Vyjadriť nespokojnosť, posťažovať si

Zistiť spokojnosť/nespokojnosť niekoho s niekým/s niečím

Predstaviť svoje záľuby a svoj vkus

Vyjadriť, čo mám rád, čo sa mi páči, čo uznávam

Vyjadriť, že niekoho/niečo nemám rád

Vybrať si z ponúkaných možností najobľúbenejšiu

Reagovať vo vyhrotenej situácii

Vyjadriť svoj hnev, zlú náladu

Reagovať na hnev, na zlú náladu niekoho iného

Urážať

Nadávať

Stanoviť, oznámiť a prijať pravidlá alebo povinnosti

Vyjadriť príkaz/zákaz

Vyjadriť morálnu alebo sociálnu normu

Získať povolenie, súhlas

Dať súhlas, povoliť niečo

Odmietnuť

Zakázať

Vzoprieť sa proti zákazu/Spochybniť zákaz

Vyhrážať sa

Sľúbiť

Reagovať na nesplnenie pravidiel alebo povinností

Obviniť, obviniť sa, priznať sa

Ospravedlniť sa

Odmietnuť obvinenie

Vyčítať

Reagovať na príbeh alebo udalosť

Vyjadriť záujem o niečo

Vyjadriť záujem o to, čo niekto rozpráva

Vyjadriť prekvapenie

Vyjadriť, že ma niekto/niečo neprekvapil/-lo

Vyjadriť nezáujem

Ponúknuť a reagovať na ponuku

Žiadať od niekoho niečo

Odpovedať na žiadosť

Navrhnúť niekomu, aby niečo vykonal

Navrhnúť niekomu, aby sme spoločne niečo vykonali

Ponúknuť pomoc (urobiť niečo namiesto niekoho iného)

Navrhnúť, že niečo požičiam/darujem

Odpovedať na návrh niekoho iného

Reagovať na niečo, čo sa má udiať v budúcnosti

Varovať pred niekým/niečím

Poradiť

Dodať odvahu/Podporiť

Adresovať niekomu svoje želanie

Reagovať na niečo, čo sa udialo v minulosti

Spomenúť si na niečo/niekoho

Vyjadriť, že som na niečo/niekoho zabudol

Pripomenúť

Kondolovať

Gratulovať

Reagovať pri prvom stretnutí

Predstaviť niekoho

Predstaviť sa

Reagovať na predstavenie niekoho

Privítať

Predniesť prípitok

Korešpondovať

Korešpondovať

Začať list

Ukončiť list

Telefonovať

Začať, udržiavať a ukončiť telefonický rozhovor

Vymieňať si názory, komunikovať s niekým

Začať rozhovor

Ujať sa slova v rozhovore

Vypýtať si slovo

Vrátiť sa k nedopovedanému, keď ma prerušili

Zabrániť niekomu v rozhovore

Vypracovať prezentáciu/prednášku

Uviesť tému, hlavnú myšlienku (hlavné myšlienky)

Oboznámiť s obsahom/osnovou

Rozviesť tému a osnovu

Prejsť z jedného bodu na iný

Ukončiť svoj výklad

Obohatiť/Doplniť štruktúrovanú prezentáciu/prednášku

Podčiarknuť/ dať do pozornosti

Odbočiť od témy (digresia)

Vrátiť sa k pôvodnej téme

Uviesť príklad

Citovať

Parafrázovať

Zúčastniť sa na diskusii/Argumentovať

Navrhnúť novú tému/nové body diskusie

Odmietnuť diskutovať na ponúkanú tému/bod diskusie

Vrátiť sa k téme/ k bodu diskusie

Uistiť sa v rozhovore, že moje slová/môj výklad/môj argument boli pochopené

Uistiť sa, že účastníci komunikácie pochopili moje vyjadrenia

Uistiť sa, že som dobre pochopil to, čo bolo povedané

Požiadať o pomoc pri vyjadrovaní ohľadom problematického slova/vyjadrenia/frázy

Nahradiť zabudnuté/nepoznané slovo

Hľadať slovo/vetu

Opraviť sa, vrátiť sa k rozhovoru

Porozprávať niečo

Rozprávať príbeh

Začať príbeh, historku, anekdotu

Zhrnúť príbeh, historku

11. Vzdelávacie štandardy

Jednou z výrazných zmien, ktoré sú súčasťou nového procesu vzdelávania je dôslednejšie zameranie na výstup zo vzdelávania. Dôležité je, aby bol jasne sformulovaný výstup a zdôvodnené zaradenie obsahu vzdelávania. Je to štruktúrovaný popis spôsobilostí. Vzdelávanie je vtedy úspešné, ak vieme, k akým cieľom podľa požiadaviek majú poslucháči dospieť. Preto sa v Štátnom vzdelávacom programe kladie dôraz na formulovanie požiadaviek na výstup z témy, z kurzu, t.j. ucelenej časti vzdelávacieho programu stupňa jazykového vzdelávania v príslušnom cudzom jazyku. Požiadavky na výstup sú sformulované v časti programu s názvom „ vzdelávací štandard“.

Vzdelávací štandard sa skladá z dvoch častí: obsahový štandard a výkonový štandard.

Obsahová časť vzdelávacieho štandardu určuje minimálny obsah jazykového vzdelávania. Jeho hlavným cieľom je zjednocovať, koordinovať resp. zabezpečovať kompatibilitu minimálneho obsahu vzdelávania na všetkých jazykových školách. Obsahovú časť tvorí učivo, ktoré je osvojiteľné všetkými poslucháčmi zvoleného stupňa jazykového vzdelania a cudzieho jazyka. Učivo je formulované v štyroch kategóriách: faktuálne poznatky – základný prvok poznania, ktorý poslucháči musia vedieť, aby mohli komunikovať v cudzom jazyku ( fonetika, lexika, morfológia, syntax), konceptuálne poznatky – vzájomné vzťahy medzi poznatkami (funkcie jazyka). Procedurálne poznatky – ako niečo urobiť (jazykové zručnosti), kognitívne poznatky – kognície vo zvolenej jazykovej oblasti.

Výkonová časť je formulácia výkonov, ktorá určuje, na akej úrovni má poslucháč dané minimálne učivo ovládať a čo ma vykonať. Výkonový štandard je formulovaný v podobe operacionalizovaných cieľov, to znamená je uvádzaný aktívnymi slovesami, ktoré zároveň vyjadrujú úroveň osvojenia. Jednotlivé úrovne výstupov sú zamerané na kompetencie – to znamená kombináciu vedomostí, zručností, schopností a postojov. Jednotlivé úrovne sledujú rozvíjanie poznávacích schopností: spoznať alebo znovu vybaviť si informácie z dlhodobej pamäte, porozumieť a konštruovať, aplikovať, analyzovať, vyhodnocovať a schopnosť tvoriť. Je požiadavkou na výstup zo stupňa jazykového vzdelania a zároveň požiadavkou na vstup pri ďalšom stupni jazykového vzdelania vo zvolenom cudzom jazyku. Popisuje produkt výučby, nie proces.

12. Rámcový učebný plán pre jazykové kurzy

a) Primárne jazykové vzdelanie

Úrovne kompetencií podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky –učenie sa, vyučovanie, hodnotenie (SERR)

Hrubé členenie

A1

A2

B1

B2

C1

C2

hodin/

týždeň/ spolu

Jemnejšie členenie

A1.1

A1.2

A2.1

A2.2

B1.1

B1.2

B2.1

B2.2

C1.1

C1.2

C2.1

C2.2

Základný kurz

- všeobecný jazyk

1.r.

1.r.

2.r.

2.r.

4

280

- všeobecný jazyk

1.r.

1./2r.

2.r.

2./3.r.

3

315

- všeobecný jazyk

1.r.

1.r.

2.r.

2.r.

3

210

- žiacky, seniorský

1.r.

2.r.

3.r.

4.r.

2/ 3

max

420

Konverzačný kurz

1.r.

¾

105/ 140

Špeciálny kurz

1./2.r.

b) Sekundárne jazykové vzdelanie – nižšie

Úrovne kompetencií podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky –učenie sa, vyučovanie, hodnotenie (SERR)

Hrubé členenie

A1

A2

B1

B2

C1

C2

hodin/

týždeň/ spolu

Jemnejšie členenie

A1.1

A1.2

A2.1

A2.2

B1.1

B1.2

B2.1

B2.2

C1.1

C1.2

C2.1

C2.2

Stredný kurz

- všeobecný jazyk

1.r.

1./2. r.

2.r.

4

280

- všeobecný jazyk

1.r.

1./2..r.

2.r.

3

210

- všeobecný jazyk orientálne jazyky, seniorský

1.r.

2.r.

3.r.

3

315

- profesijné zameranie

1.r.

1./ 2..r.

2.r.

3 / 4

210/ 280

Konverzačný kurz

1.r.

3/ 4

105/

140

Špeciálny kurz

1.r.

c) Sekundárne jazykové vzdelanie – vyššie

Úrovne kompetencií podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky –učenie sa, vyučovanie, hodnotenie (SERR)

Hrubé členenie

A1

A2

B1

B2

C1

C2

hodin/

týždeň/ spolu

Jemnejšie členenie

A1.1

A1.2

A2.1

A2.2

B1.1

B1.2

B2.1

B2.2

C1.1

C1.2

C2.1

C2.2

Vyšší kurz

- všeobecný jazyk

1..r.

1./2. r.

2.r.

4

280

- všeobecný jazyk

1..r.

1./2. r.

2.r.

3

210

 1. všeobecný jazyk

orientálne jazyky, seniorský

1..r.

1./2. r.

2.r.

3

315

- profesijne zameraný

1..r.

1./2. r.

2.r.

3 /4

210/ 280

Konverzačný kurz

1.r.

3 /4

105/ 140

Špeciálny kurz

1.r.

d) Post sekundárne jazykové vzdelanie

Úrovne kompetencií podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky –učenie sa, vyučovanie, hodnotenie (SERR)

Hrubé členenie

A1

A2

B1

B2

C1

C2

hodin/

týždeň/ spolu

Jemnejšie členenie

A1.1

A1.2

A2.1

A2.2

B1.1

B1.2

B2.1

B2.2 +

C1.1

C1.2

+

C2.1

C2.2

+

Špecializované kurzy – prípravný1.r.

- na základnú šjs

.

1.r.

1.r.

3 /4

105/

140

- na odbornú šjs

1.r.

1.r.

3 /4

105/

140

- na všeobecnú šjs

1.r.

1.r.

3 /4

105/

140

- na špeciálnu šjs

1.r.

1.r.

3/ 4

105/

140

- denný

1.r.

1.r.

1.r.

1.r.

12 až 20

420 až

875

- denný

1.r.

1.r.

1.r.

1.r.

12 až 20

420 až

875

13. Rámcové osnovy

Jazyk anglický

Základný kurz úroveň A1 a A2

1.ročník
(4 hodiny týždenne – 140 hodín za rok)

A1 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky

Tematické celky:

1/ Rodina - vzťahy v rodine. Národnosť/štátna príslušnosť

2/ Doprava a cestovanie

3/ Voľný čas a záľuby, denný režim

4/ Stravovanie

5/ Domov a bývanie

6/ Bývanie v meste a na dedine

7/ Vzťahy medzi ľuďmi

8/ Zariadenie bytu. Obliekanie a móda

9/ Formy komunikácie. Kultúra a bývanie

10/ Príprava na cestu a cestovanie. Šport

V hovorenom prejave:

1/ Používa jednoduché frázy a vety na opísanie miesta, kde žije dokáže opísať svojich blízkych.

2/ Vytvára predovšetkým samostatné frázy o ľuďoch a miestach.

3/ Opíše seba, svoju prácu a miesto, kde žije.

4/ Je schopný jednoducho komunikovať. Komunikácia je založená na neustálom opakovaní v pomalšom tempe, resp. na preformulovávaní viet/fráz. Dokáže sa pýtať a odpovedať na jednoduché otázky a reagovať v prípade potreby.


Pri čítaní:

1/ Porozumie veľmi krátkemu jednoduchému textu a zároveň jednotlivých frázam. Zachytí známe slová, základné frázy a slovné spojenia.

2/ Pochopí krátke a jednoduché odkazy.

3/ Rozpozná známe slová, základné frázy v oznámeniach, ktoré sa objavujú v každodenných situáciách.

4/ Prečíta veľmi krátky vopred pripravený text, napr. pochopí obsah jednoduchého informačného materiálu a opisu, hlavne ak je text doplnený ilustráciami.

Pri počúvaní:

1/ Ak partner hovorí zreteľne, porozumie pomalému slovnému prejavu so zreteľnou výslovnosťou a s dlhými pauzami tak, aby bol schopný pochopiť význam.

2/ Rozumie inštrukciám v pomalom tempe a postupuje podľa stručných a jednoduchých pokynov.

V písanom prejave:

1/ Píše jednoduché oddelené frázy a vety o sebe a iných ľuďoch, o tom, kde žijú a čo robia.

2/ Napíše jednoduchú a krátku pohľadnicu.

3/ Poskytne osobné údaje alebo si ich vypýtať.

4/ Je schopný vyplniť formulár alebo iné písomné dokumenty /odkazy, správy s číselnými a osobnými údajmi / napr. hotelová registračná karta/.

5/ Oboznámi sa so základnými pravidlami písania malých a veľkých písmen.

Jazykové prostriedky

Morfológia

 • člen určitý, neurčitý a nulový

 • rod a číslo podstatných mien, privlastňovací pád, vyjadrenie množstva many, few, much, little, a lot of...., počíta teľné a nepočíta teľné podstatné mená

 • základné a radové číslovky, vyjadrenie času, dátumu a letopočtu

 • opytovacie, privlastňovacie a predmetové zámená, neurčité zámená some, any, all, every a ich zložené tvary

 • postavenie prídavných mien vo vete, stupňovanie

 • pozícia prísloviek miesta, času, spôsobu, miery vo vete a tvorenie prísloviek od prídavných mien

 • sloveso to be, have to modálne slovesá can, could, may, must vyjadrenie budúcnosti väzba going to, prítomný čas jednoduchý a priebehový, minulý čas jednoduchý, nepravidelné slovesá, predprítomný čas

Syntax

 • jednoduchá veta oznamovacia, opytovacia, rozkazovacia

 • existencionálna väzba there is/are

 • priraďovacie súvetia zlučovacie a odporovacie

 • účelové vety s rovnakým podmetom

2.ročník

(4 hodiny týždenne – 140 hodín za rok)

A2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky

Tematické celky:

1/ Vzdelávanie a práca. Doprava a cestovanie

2/ Geografický opis krajiny. Šport.

3/ Voľný čas a záľuby. Obchod a služby.

4/ Kultúra a umenie. Rodina a spoločnosť

5/ Stravovanie. Kultúra a umenie.

6/ Ľudské telo, starostlivosť o telo.

7/ Domov a bývanie.

8/ Doprava a cestovanie. Krajiny, mestá a miesta.

V hovorenom prejave:

1/ Požiada o tovar v obchode a objednať si jedlo v reštaurácii z jedálneho lístka, alebo podľa ponuky.

2/ Rezervovať si izbu v hoteli osobne, alebo tvoriť základné otázky určené hostiteľskej rodine.

3/ Požiada o poskytnutie základných služieb v banke alebo na pošte a dokáže opísať lekárovi svoje zdravotné problémy. Študent používa v prípade nutnosti aj gestikuláciu.

4/ Na pracovisku dokáže vyjadriť svoje požiadavky v rámci pracovnej náplne a odovzdať jednoduché odkazy.

5/ Zoznamovanie sa, lúčenie, vyjadrovanie svojich pocitov, telefonovanie

Pri čítaní:

1/ Porozumie jednoduchým návodom, názvom výrobkov, bežným názvom jedál na štandardných jedálnych lístkoch, účtom, nápisom v hoteloch, základným informáciám v inzerátoch a reklamách týkajúcich sa ubytovania, textu v bankomate a nápisom, informačným tabuliam, ktoré sa vyskytujú v núdzových situáciách.

2/ Na pracovisku roztriedi listy podľa obsahu na objednávky, správy a odvodí základné informácie z textu vo svojom poli pôsobnosti. Užívateľ rozumie krátkym a štandardným informačným tabuliam /napr. Zákaz fajčiť/.

Pri počúvaní:

1/ Pochopí jednoduché pravidlá v domácnosti ako napríklad čas, kedy sa podáva jedlo, rozmiestnenie izieb, ceny v obchodoch, jednoduché otázky a pokyny u lekára, ceny a pod- mienky pri prenajímaní bytu, jednoduchý popis cesty a bežné otázky emigračných úradníkov.

2/ Na pracovisku porozumie jednoduchým pokynom a je schopný si vypočuť jednoduchý údaje dodávok. Telefonický odkaz pre neho známej a predvídateľnej situácii.

V písanom prejave:

1/ Napíše jednoduchý list alebo email, rezervuje si hotelovú izbu, vyplní formulár pri registrácii v hoteli alebo v banke.

2/ Napíše stručný odkaz alebo jednoduchý ďakovný list.

3/ Dokáže zapísať pokyny a požiadavky, napr. objednávky od klientov alebo číselné údaje dodávok.

Jazykové prostriedky

Morfológia

 • opakovanie časov prítomný čas jednoduchý, prítomný čas priebehový, minulý čas jednoduchý, nepravidelné slovesá

 • rozlišovanie používania milulého času jednoduchého a priebehového

 • predprítomný čas s never, ever, just, already, yet

 • modálne slovesá have to, should, must

 • slovesné vzory: sloveso + -ing, sloveso + infinitive, sloveso + infinitive bez to

 • tvorba otvorenej (s opytovacími zámenami what, who, when why) a zatvorenej otázky (yes/now question)

 • krátke odpovede (Yes, I do. No, I can´t.)

 • zložené podstatné mená, tvorba slov príponami a predponami, synonymá a antonymá, frázové slovesá, najpoužívanejšie slovesá v slovných spojeniach.

 • vyjadrenie množstva pri počítateľných a nepočítateľných podstatných menách some, any, much, many, a lot of, a few, a little

 • pozícia prísloviek miesta, času, spôsobu, miery vo vete a tvorenie prísloviek od prídavných mien pomocou -ly

 • stupňovanie prídavných mien aj nepravidelné tvary

 • používanie členov

Syntax

 • vedľajšie vety časové, podmienkové a vzťažné

 • trpný rod

 • predminulý čas a nepriama reč

Stredný kurz úroveň B1 a B2.1

1. ročník

(4 hodiny týždenne – 140 hodín za rok)

B 1 podľa Európskeho referenčného rámca jazykov

Tematické celky

1/ Ľudské telo. Starostlivosť o zdravie

2/ Obliekanie a móda. Zariadenie bytu.

3/ Formy komunikácie. Kultúra a umenie

4/ Príprava na cestu a cestovanie.

5/ Turistika a cestovný ruch. Zvyky a tradície v rôznych krajinách.

6/ Obchod a služby – podnikanie.

7/ Vzdelávanie a práca.

8/ Medziľudské vzťahy – priatelia, škola, rodina, kolegovia.

9/ Životný štýl, trávenie voľného času.

10/ Šport.

11/ Masovo komunikačné prostriedky – noviny ,rozhlas televízia, Internet,

televízne programy, súťaže, správy.

12/ Bývanie, druhy domov, názvy miestností, zariadenie, opis okolia domu,

život v meste.

13/ Technický pokrok – ako technika v budúcnosti ovládne naše životy

V hovorenom prejave je schopný:

1/ Nakupovať tovar v obchode a objednávať si jedlá v reštaurácii .

2/ Rezervovať si telefonicky izbu v hoteli a poradiť si vo väčšine situácií v hoteli.

3/ Jednať v obmedzenom počte situácií v banke, vysvetliť lekárovi, zubárovi alebo lekárnikovi zdravotné problémy.

4/ Vyjadriť sa na témy ako opis osoby, rodina, zamestnanie, šport a voľný čas, cestovanie, počasie, životný štýl v anglicky hovoriacich krajinách a pod

V písanom prejave je schopný:

1/ napísať jednoduchý formálny a neformálny list

2/ prerozprávať príbeh, opísať miesto alebo osobu

3/ napísať krátku recenziu na knihu alebo film

4/ Písať jednoduché poznámky, odkazy a krátke osobné listy /rozprávanie a opis/, napr. ďakovné listy a pohľadnice.

Pri počúvaní je schopný:

1/ Vyjadriť sa o známych témach a osobných záujmoch jednoducho a súvislo.

2/ Pochopiť celkový zmysel prednášok, celkový obsah televízneho programu a jednoduchý

telefonický odkaz na známu tému, ktorú užívateľ dokáže vopred odhadnúť.

3/ Na pracovisku pochopiť bežný pokyn a jednať na základe požiadaviek od návštevníkov,

napr. objednať taxík. Študent sa dokáže zapojiť jednoduchej výmeny názorov na známu tému a tému, ktorú dokáže predvídať.

Pri čítaní je schopný:

1/ Pochopiť veľkú časť jednoduchého jedálneho lístka, bežné listy a formuláre, reklamy a brožúry, ktoré sa vzťahujú na hotely, atď.

2/ Porozumieť návodom a upozorneniam na zdravotníckych a potravinárskych výrobkoch každodennej potreby a pochopiť jednoduché návody na použitie.

3/ Pochopiť celkový obsah jednoduchých článkov v novinách a porozumieť letákom.

4/ Na pracovisku si prečítať štandardné listy vo svojom odbore a dokáže na ne reagovať. Užívateľ dokáže pochopiť správu vo svojej oblasti pôsobenia, ak má dostatok času. Rovnako rozumie návodom a popisom výrobkov, ak je použitý jednoduchý jazyk a ak je možné podstatu textu predvídať.

Jazykové prostriedky

Morfológia

 • stavové a činnostné slovesá, pasívne väzby. Opakovanie časov prítomný čas jednoduchý a priebehový, budúci čas, predprítomný čas jednoduchý a priebehový, predminulý čas

 • zvyk v minulosti väzba used to a would

 • prítomný čas priebehový na vyjadrenie kritiky.

 • Modálne slovesá na vyjadrenie záväzku, absencie povinnosti, povolenia a vyjadrenie pravdepodobnosti

 • vyjadrenie budúcnosti

 • slovesné vzory, otázky s like

 • nepriama reč

 • synonymá a antonymá

 • zaužívané spojenia slovies a podstatných mien

 • frázové slovesá

 • prídavné mená končiace na -ed a -ing

 • zložené podstatné mená a slovesá

 • slová s rovnakým slovotvorným základom a prízvuk v nich

Syntax

 • podmienkové a časové vety.

 • želacie vety

 • prívesná otázka.

2.ročník
(4 hodiny týždenne – 140 hodín za rok)
B2.1 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky

Tematické celky
1/ Peniaze – finančné zločiny, podvody, ako rýchlo zbohatnúť,

míňanie peňazí – reklama
2/ Voľný čas - záľuby,

3/ Známi ľudia z oblastí vedy a kultúry, rozprávanie o knihe a o filme,

4/ Stravovanie - stravovacie zariadenia, druhy jedál, recepty

5/ Turistika a cestovný ruch: druhy dovolenky, cestovanie po vzdialených krajinách

cestovanie po anglicky hovoriacich krajinách

6/ Vzdelávanie - učenie sa – rôzne metódy, spomienky na prvý deň v škole, opis učiteľa

7/ Život v spoločnosti - zmeny v osobnom živote a spoločnosti. Problémy vo svete –životné prostredie, vojny, chudoba, choroby, hladomor, zločinnosť.

8/ Práca - pracovné činnosti a profesie, manažment, pracovné podmienky, odmeňovanie

pracovné prostredie, prijímací pohovor, prepúšťanie zamestnancov.

10/ Kultúra. Popularita – talentové show.

11/ Rozdiely medzi britskou a americkou angličtinou.

12/ Ľudské telo – ako pracujú naše zmysly. Pamäť

13/ Rodina, medziľudské vzťahy, komunikácia.

14/ Vedecký pokrok

V hovorenom prejave je schopný:

1/ Si poradiť vo väčšine spoločenských situácií v obchodoch, v reštauráciách a hoteloch, u lekára,

v banke, na pošte, na letisku a na stanici.

3/ Previesť návštevu mestom, opísať miesto a odpovedať na prípadné otázky.

4/ Na pracovisku podať podrobné informácie a podrobne formulovať požiadavky v známom kontexte a zúčastniť sa nekomplikovaných rokovaní.

5/ Prijímať a odovzdávať odkazy, zúčastňovať sa schôdzí, ktoré sa týkajú náplne práce, a viesť nekomplikované rokovania.

6/ Komentovať dianie vo svete, najmä v anglicky hovoriacich krajinách.

7/ Vyjadrovať sa na témy: cestovanie, emigrácia a kultúrny šok, turistika a jej vplyv na životné prostredie, choroby a medicína, významné udalosti v ľudskom živote, dokáže vystihnúť podstatu prečítaného krátkeho novinového článku

Pri čítaní je schopný:

1/ Čítať dlhšie texty, pochopiť zložitejšie, komplexnejšie listy a články z novín a časopisov a z iných médií. Pochopí krátke ukážky z beletrie.

2/ Poradiť si s bežnými listami a porozumieť celkovému významu väčšine neštandardnej korešpondencie. Užívateľ má problémy v zložitejších situáciách, ak je použitý neštandardný jazyk.

3/ Porozumieť celkovému významu krátkych správ a článkov na témy, ktoré je možno predpokladať a pochopiť návody a popisy, ak sa týkajú jeho pracovnej náplne.

Pri počúvaní je schopný:

1/ Zúčastniť sa neformálnej konverzácie na rôzne známe, alebo predvídateľné témy, a témy, ktoré pozná napr. osobné zážitky, práca, aktuálne udalosti.

2/Porozumieť väčšine televíznych programov a správ /vďaka vizuálnemu prevedeniu a pochopiť

hlavné body rozhlasového vysielania.

3/ Na pracovisku sledovať faktografické prednášky a praktické ukážky predmetov.

V písanom prejave je schopný:

1/ Písať súkromné listy s dopredu zadaným s obmedzeným počtom tém a poradiť si s niektorými formálnymi listami, napr. rezervácia ubytovania.

2/ Na pracovisku vypracovať rôzne písané dokumenty /presnosť a štýl musí prekontrolovať osoba, ktorej rodným jazykom je angličtina/. Poslucháč dokáže napísať detailný opis, napr. výrobku alebo služby v odbore mu blízkom. Dokáže písať žiadosti, ale len na témy, ktoré dokáže predvídať.

3/ Prijímať a odovzdávať odkazy. Ak ide o dlhé alebo zložité odkazy, môže mať problémy.

4/ Napísať životopis a sprievodný list, recenziu na knihu alebo film.

Jazykové prostriedky

Morfológia

 • jednoduchý a priebehový predprítomný čas, používanie minulého a predminulého času slovies

 • formy budúceho času slovies: going to, will a priebehový prítomný čas

 • vyjadrenie predikcie, rozhodnutia, zámeru a plánovanej budúcnosti

 • prívesná otázka (question tag)

 • trpný rod

 • slovesné väzby s infinitívom a s gerundiom

 • nepriama reč - nepriama oznamovacia, opytovacia a rozkazovacia veta

 • modálne slovesá vyjadrujúce žiadosť, povinnosť a prípustnosť, možnosť a pravdepodobnosť (v prítomnom a minulom čase)

 • najpoužívanejšie slovesá v slovných spojeniach. have a have got, make, do, ask, speak a tell

 • frekvenčné príslovky, príslovky spôsobu

 • zložené podstatné mená

 • tvorba slov príponami a predponami,

 • synonymá a antonymá,

 • frázové slovesá

Syntax

 • Časové a podmienkové vety.

 • Želacie vety

 • Vzťažné vety a príčastia.

 • Krátenie účelových viet neurčitkom.

Vyšší kurz úroveň B2.2 a C1.1

1.ročník

(4 hodiny týždenne – 140 hodín za rok)

B2.2

Tematické celky

1/ Veda a technika – vynálezy, vedecký pokrok.

2/ Kultúra - Najúspešnejšie filmy, filmoví hrdinovia, literatúra.

3/ Nakupovanie – druhy nakupovania a spôsoby platenia, poskytovanie služieb, reklama.

4/ Šport - Cvičenie, pohyb, nezvyčajné športy.

5/ Noviny. Správy – informovanosť, druhy novín

6/ Cestovanie – spoznávanie iných krajín, ich kultúrny život, zvyky a tradície.

7/ Človek a jeho sny a ideály. Plány do budúcnosti. Vedenie si denníka. Ako funguje naša myseľ.

8/ Životný štýl, nestriedmosť, stravovacie návyky. Jedlo a varenie,

9/ Medziľudské vzťahy – Rôzne typy ľudí vodcovia, víťazi, tajomstvo úspechu.

10/ Dovolenka. Zaujímavé miesta v anglicky hovoriacich krajinách.

11/ Sledovanie dennej tlače. Dianie v anglicky hovoriacich krajinách.

12/ Sviatky a kultúrne udalosti v anglicky hovoriacich krajinách. Národné symboly.

14/ Oboznamovanie sa s históriou, zemepisom, ekonomickými podmienkami anglicky hovoriacich krajín.

V hovorenom prejave je schopný:

1/ Orientovať sa v bežných situáciách u lekára, v hoteli, v reštaurácii, v banke, na pošte, na letisku a na stanici.

2/ v spoločenskej konverzácii vyjadriť prekvapenie, záujem o vec, zveličovanie.

3/ Previesť návštevu mestom, opísať miesto a odpovedať na prípadné otázky.

4/ Na pracovisku podať podrobné informácie a podrobne formulovať požiadavky v známom kontexte a zúčastniť sa nekomplikovaných rokovaní.

5/ Prijímať a odovzdávať odkazy, zúčastňovať sa schôdzí, ktoré sa týkajú náplne práce, a viesť nekomplikované rokovania, viesť zložitejší telefonický rozhovor.

6/ Komentovať dianie vo svete, najmä v anglicky hovoriacich krajinách, rozprávať o známych osobnostiach.

Pri čítaní je schopný:

1/ Čítať dlhšie texty, pochopiť zložitejšie, komplexnejšie listy a články z novín a časopisov a z iných médií. Pochopí krátke ukážky z beletrie.

2/ Poradiť si s bežnými listami a porozumieť celkovému významu väčšine neštandardnej korešpondencie. Užívateľ má problémy v zložitejších situáciách, ak je použitý neštandardný jazyk.

3/ Porozumieť celkovému významu krátkych správ a článkov na témy, ktoré je možno predpokladať a pochopiť návody a popisy, ak sa týkajú jeho pracovnej náplne.

Pri počúvaní je schopný:

1/ Zúčastniť sa neformálnej konverzácie na rôzne známe, alebo predvídateľné témy, a témy, ktoré pozná napr. osobné zážitky, práca, aktuálne udalosti.

2/Porozumieť väčšine televíznych programov a správ /vďaka vizuálnemu prevedeniu a pochopiť hlavné body rozhlasového vysielania.

3/ Na pracovisku sledovať faktografické prednášky a praktické ukážky predmetov.

V písanom prejave je schopný:

1/ Písať súkromné listy s dopredu zadaným s obmedzeným počtom tém a poradiť si s niektorými formálnymi listami, napr. rezervácia ubytovania.

2/ Na pracovisku vypracovať rôzne písané dokumenty /presnosť a štýl musí prekontrolovať osoba, ktorej rodným jazykom je angličtina/. Poslucháč dokáže napísať detailný opis, napr. výrobku alebo služby v odbore mu blízkom. Dokáže písať žiadosti, ale len na témy, ktoré dokáže predvídať.

3/ Prijímať a odovzdávať odkazy. Ak ide o dlhé alebo zložité odkazy, môže mať problémy.

4/ Napísať životopis a sprievodný list, formálny a neformálny list, recenziu na knihu alebo film, správu, referát, opis.

Jazykové prostriedky

Morfológia

 • Opakovanie gramatických časov používaných pri rozprávaní

 • precvičiť si použitie predprítomného jednoduchého a predprítomného priebehového času naučiť sa ich definitívne rozlišovať priebehové a jednoduché formy časov, dokonavosť a nedokonavosť, činný a trpný rod.

 • tvary budúcich časov, všetky spôsoby vyjadrenia budúcnosti (will do, shell do, going to do, will be doing, wiil have done) použitie jednoduchého prítomného času a priebehového prítomného času na vyjadrenie budúcnosti

 • krátenie vedľajších viet časových a vzťažných pomocou gerundia a neurčitku

 • slovesné vzory: sloveso + -ing, sloveso + infinitive, sloveso + infinitive bez to

 • modálne pomocné slovesá na vyjadrenie pravdepodobnosti, povinnosti, zákazu, určitosti prítomného a minulého deja

 • zložené podstatné mená

 • tvorba slov príponami a predponami

 • synonymá a antonymá

 • frázové slovesá a idiomatické spojenia

 • počitatelné a nepočitatelné podstatné mená, precvičenie známych, doplnenie nových

 • vyjadrenie množstva pri počítatelných a nepočítateľných podstatných menách,

 • použitie predložiek v predložkových väzbách:

 • použitie spojok vo vedľajších časových vetách, a vedľajších predmetových vetách z

.

Syntax

 • Časové a podmienkové vety

 • Želacie vety

 • Vzťažné vety vypustiteľné a nevypustiteľné

 • Príčastia prítomné a minulé vo funkcii prívlastku

 • Účelové vety a krátenie účelových viet neurčitkom

2.ročník
(4 hodiny týždenne – 140 hodín za rok)

C1.1

Tematické celky

1/ Ľudia - národnosti, prisťahovalectvo, emigrácia, americký sen.

2/ Rozdiely medzi britskou a americkou angličtinou

3/ Osobnosti anglickej a americkej literatúry

4/ Podnikanie - štatistika, popisovanie trendu, úloha reklamy, obchodná správa.

5/ Kultúrny život. Kult celebrity. Moderné umenie.

6/ Hlavné mestá Londýn, Washington/New York, Bratislava.

7/ Cestovanie – spoznávanie iných krajín, ich kultúrny život, zvyky a tradície.

8/ Masovo komunikačné prostriedky. Tlač, rozhlas, televízia, internet.

9/ Medziľudské vzťahy – vzťahy v rodine, trendy vo vývoji rodiny.

10/ Starostlivosť o ľudské telo. Návšteva u lekára. Choroby. Prvá pomoc.

11/ Najdôležitejšie medzníky v dejinách anglicky hovoriacich krajín.

12/ Veda a technika – vynálezy a známe osobnosti.

13/ Šport. Olympijské hry. Telesná zdatnosť.

14/ Sledovanie dennej tlače. Dianie v anglicky hovoriacich krajinách.

15/ Sviatky a kultúrne udalosti v anglicky hovoriacich krajinách. Národné symboly.

16/ Oboznamovanie sa s politickým usporiadaním a ekonomikou anglicky hovoriacich krajín.

V hovorenom prejave je schopný:

1/ Rozumieť hovorenému plynulému prejavu aj v prípade ak nie sú vzťahy absolútne zreteľné, len nepriamo naznačené.

2/ Zúčastniť sa dlhých rozhovorov, hovoriť plynulé a presne sa vyjadrovať aj k abstraktným a kultúrnym témam.

3/ Presne, detailne a plynulo formulovať svoje myšlienky, / a tak prispieť do diskusie/ bez toho, aby musel hľadať výrazy vrátane abstraktných.

4/ Obhajovať svoj názor a pýtať sa otázky, ktoré sa priamo netýkajú jeho odbornosti a pôsobnosti.

5/ Aktívne sa zúčastňovať schôdzí a seminárov, ktoré sa týkajú jeho práce a samostatne prednášať, alebo niečo prezentovať.

Pri počúvaní je schopný:

1/ Poradiť si v bežnom živote, pochopiť detailné informácie, ktoré sa týkajú ubytovacích podmienok a zjednávania nájomných zmlúv.

2/ Zapojiť sa do spoločenskej zábavy, baviť sa ,baviť sa s ostatnými a zúčastniť sa rôznych spoločenských konverzácií.

3/ Pochopiť veľkú časť televízneho a rozhlasového vysielania, filmov a dramatických diel. Zložité zápletky a podrobnosti hádok nebudú pravdepodobne pochopené.

4/ Porozumieť väčšine z toho, čo sa povie na schôdzach a seminároch v prípade, ak ide o tému týkajúcu sa ich vlastnej práce.

Pri čítaní je schopný:

1/ Rozumieť dlhej a komplexnej faktografii a beletrii a dokázať rozlíšiť štýly.

2/ Rozumieť špecializovaným článkom a dlhším technickým popisom a inštrukciám, aj keď nesúvisia s jeho odborom.

3/ Dokáže čítať dostatočne rýchlo, aby sa mohol zapojiť do akademických rozhovorov.

4/ Rozumie informáciám v novinách a ďalších médiách a beletrii.

V písanom prejave je schopný:

1/ Písať aj viac štruktúrovane listy a vyjadriť sa jasne. Poslucháč dokáže písať niektoré typy formálneho listu napr. žiadosť, sťažnosť, vyžiadanie si informácií a pod.

2/ Zapisovať diktované informácie a robiť si poznámky, nemôže však ísť o veľmi špecializované alebo abstraktné témy

3/ Charakterizovať hlavnú postavu literárneho diela, opísať predmety, udalosti, osoby .

4/ Rozoznávať rôzne štýly kompozícií napr. rozprávanie, opis, reportáž, správa do novín alebo časopisu, názorová kompozícia, poviedka a pod.

Jazykové prostriedky

Morfológia

 • Opakovanie systému gramatických časov

 • slovesá vyjadrujúce opakovanosť deja v prítomnosti a minulosti

 • slovesá vyjadrujúce zmenu stavu

 • trpný rod na vyjadrenie dôrazu

 • používanie modálnych slovies pre prítomnosť, minulosť a budúcnosť

 • vyjadrenie určitosti podstatných mien pomocou určitého člena, neurčitého člena a neprítomnosti člena

 • podstatné mená závislé od predložiek

 • dodržiavanie správneho slovosledu pri používaní prídavných mien vo vete

 • slovesné väzby v nepriamej reči

 • funkcie infinitívu a gerundia vo vete

 • vyjadrenie dôrazu vo vete

 • postavenie prísloviek vo vete

 • zložené prídavné mená

 • vytváranie podstatných mien z frázových slovies

 • neformálne výrazy, slangové výrazy

 • príslovkové a slovesné spojenia

 • slová písané rovnako, ale s rozdielnou výslovnosťou a významom

 • tvorba slov pomocou predpôn a prípon

Syntax

 • Časové a podmienkové vety

 • Podmetové a predmetové vety

 • Želacie vety

 • Vzťažné vety definujúce a nedefinujúce

 • Príčastia prítomné a minulé vo funkcii prívlastku

 • Účelové vety a krátenie účelových viet neurčitkom

Prípravný kurz na základnú štátnu jazykovú skúšku z anglického jazyka

(rozsah 140 vyučovacích hodín, úroveň B2)

Kurz pripravuje poslucháčov na úspešné vykonanie základnej štátnej jazykovej skúšky

podľa požiadaviek zvládnutia anglického jazyka na úrovni vymedzenej vyhláškou MŠ SR č.321/ 2008 Z.z. o jazykovej škole a skúšobným poriadkom pre ŠJS.

Obsah základnej štátnej jazykovej skúšky je zameraný na bežné životné situácie

a na základné otázky politického, hospodárskeho a kultúrneho diania v cieľovej jazykovej oblasti a ich porovnanie so Slovenskou republikou. Kandidát má preukázať schopnosť porozumieť hovorenému a písomnému textu a samostatne ústne i písomne sa vyjadrovať o určených témach v rozsahu jazykových prostriedkov, ktoré sú určené stupňom náročnosti pre základný a stredný kurz na jazykovej škole a CEF.

Základná jazyková skúška pozostáva z dvoch častí:

Písomnou časťou skúšky sa preveruje:

a) stupeň porozumenia vypočutého cudzojazyčného textu v celkovom rozsahu

minimálne 2 x 2-3 minúty alebo 150-200 slov formou počúvania s porozumením alebo formou

diktátu v rozsahu 100 plnovýznamových slov,

b) stupeň porozumenia čítaného cudzojazyčného textu v celkovom rozsahu najmenej

500-600 slov,

c) schopnosť používať vybrané gramatické a lexikálne štruktúry v cudzom jazyku

formou prekladu do cudzieho jazyka v rozsahu 100 plnovýznamových slov,

d) schopnosť napísať súvislý jazykový prejav v cudzom jazyku v celkovom rozsahu

minimálne 180-220 slov.

Ústnou časťou skúšky sa preveruje:

 1. schopnosť pohotovo reagovať v cudzom jazyku v bežných životných situáciách,

 2. schopnosť plynulo rozprávať o daných konverzačných témach:

 • Moja rodina

 • Denný program

 • Záľuby a voľný čas

 • Šport, Olympijské hry

 • Moje plány do budúcnosti

 • Cestovanie

 • Ako tráviť dovolenku

 • Zdravý životný štýl

 • Slovensko

 • Bratislava, hlavné mesto Slovenska

 • Moje mesto

 • Kultúrny život

 • Nákupy a služby

 • Prečo sa učíme cudzie jazyky?

 1. Znalosť reálií anglicky hovoriacich krajín:

 • Dôležité medzníky v dejinách VB a USA

 • Zemepis a hospodárstvo

 • Hlavné mestá

 • Vládny systém

 • Systém vzdelávania

 • Životný štýl

 • Austrália

 • Kanada

 1. Znalosť literatúry anglicky hovoriacich krajín na základe vlastného čítania beletrie v cudzom jazyku v rozsahu 300 strán, minimálne 3 tituly.

Postsekundárny kurz (7.ročník) úroveň C1-C2

Prípravný kurz na všeobecnú štátnu jazykovú skúšku z anglického jazyka

(rozsah 140 vyučovacích hodín, úroveň C1- C2)

Kurz pripravuje poslucháčov na úspešné vykonanie všeobecnej štátnej jazykovej skúšky

podľa požiadaviek zvládnutia anglického jazyka na úrovni vymedzenej vyhláškou MŠ SR č.321/ 2008 Z.z. o jazykovej škole a skúšobným poriadkom pre ŠJS.

Obsah všeobecnej štátnej jazykovej skúšky má podobné zameranie ako pri

základnej štátnej jazykovej skúške a zameriava sa aj na základnú problematiku z pracovného

odboru kandidáta. Na všeobecnej štátnej jazykovej skúške má kandidát preukázať hlbšie

vedomosti z reálií a literatúry krajín príslušnej jazykovej oblasti a vyššiu mieru osvojenia

cudzieho jazyka v rozsahu jazykových prostriedkov a vedomostí, ktoré sú určené stupňom

náročnosti pre stredný a vyšší kurz na jazykovej škole a CEF.

Všeobecná jazyková skúška pozostáva z dvoch častí:

Písomnou časťou skúšky sa preveruje:

a) stupeň porozumenia vypočutého cudzojazyčného textu v celkovom rozsahu

minimálne 2 x 3-4 minúty vrátane inštruktáže alebo 200-300 slov formou počúvania

s porozumením alebo formou náročnejšieho diktátu v rozsahu 100 plnovýznamových slov,

b) stupeň porozumenia čítaného cudzojazyčného textu v celkovom rozsahu minimálne

600-800 slov,

c) schopnosť používať vybrané náročnejšie gramatické a lexikálne štruktúry v cudzom

jazyku formou náročného prekladu do cudzieho jazyka v rozsahu 100 plnovýznamových slov,

d) schopnosť napísať súvislý jazykový prejav v cudzom jazyku alebo voľne spracovať

v cudzom jazyku určenú tému v celkovom rozsahu minimálne 300 slov.


Ústnou časťou skúšky sa preveruje:

a) schopnosť pohotovo a prirodzene reagovať v cudzom jazyku v bežných životných

situáciách na primeranej jazykovej úrovni,

b) schopnosť plynulo a jazykovo správne hovoriť v cudzom jazyku o určených

konverzačných témach:

 • Bývanie v dome alebo v byte? (pre a proti)

 • Bývanie v meste alebo na vidieku? (pre a proti)

 • Môj denný program

 • Keby ste cestovali do krajiny, ktorej jazyk sa učíte, čo by ste tam chceli navštíviť?

 • Životospráva a jej vplyv na dĺžku života

 • Slovensko, Bratislava

 • Životné prostredie

 • Nakupovanie: v malých obchodoch alebo super/ hypermarketoch? (pre a proti)

 • Záľuby a koníčky

 • Význam umenia v živote človeka

 • Štúdium nekončí získaním diplomu

 • Šport a turistika - prostriedky upevnenia priateľstva medzi národmi?

 • Dovolenka pod stanom alebo v hoteli? (pre a proti)

 • Prečo sa učíte cudzie jazyky?

c) Znalosť reálií anglicky hovoriacich krajín:

 • Zemepis

 • Hospodárstvo

 • Národ a jeho história

 • Štátny systém

 • Politické organizácie

 • Školstvo

 • Jazyk a jeho vývoj

 • Výtvarné umenie a hudba

 • Veda a výskum

 • Sociálna starostlivosť

 • Masovokomunikačné prostriedky

 • Hlavné literárne smery

 • Typický spôsob života

 • Hlavné mestá a New York

d) Znalosť literatúry anglicky hovoriacich krajín na základe vlastného čítania beletrie v cudzom jazyku, v origináli, v rozsahu 500 strán, minimálne 5 titulov.

Konverzačné kurzy

Konverzačný kurz prvého stupňa
(rozsah 140 vyučovacích hodín, úroveň A1, A2)

 • Tento kurz je určený poslucháčom, ktorí majú záujem upevniť a prehĺbiť si vedomosti získané štúdiom v prvom a druhom ročníku základného kurzu.

 • Cieľom kurzu je pomôcť poslucháčovi získať väčšiu samostatnosť, pohotovosť a istotu pri používaní známeho materiálu, pričom najväčší dôraz sa kladie na ústny prejav, ktorý je stimulovaný čítaním a počúvaním.

 • Nepreberá sa nové gramatické učivo, iba sa opakujú gramatické javy v nových situáciách a s odlišnou slovnou zásobou.

 • Rozširuje sa slovná zásoba, pozornosť sa venuje idiomatickým spojeniam a frázam používaným pri spoločenskom styku.

 • Dôraz sa kladie na správnu výslovnosť a vetnú intonáciu so zdôraznením kľúčových slov.

 • Vyučovanie v konverzačnom kurze je riadené tak, aby poslucháč bol maximálne aktívny, čomu napomáha samostatná práca v dvojiciach alebo malých skupinách pod dohľadom vyučujúceho.

 • Vyučujúci tematicky vychádza z učebných osnov pre prvý a druhý ročník základného kurzu a náplň konverzačného kurzu prispôsobuje záujmom, potrebám a úrovni poslucháčov.

Konverzačný kurz druhého stupňa

(rozsah 140 vyučovacích hodín, úroveň B1, B2.1)

 • Poslucháči, ktorí majú záujem upevniť a prehĺbiť si vedomosti získané štúdiom v prvom a druhom ročníku stredného kurzu môžu navštevovať konverzačný kurz druhého stupňa.

 • Zameranie tohto kurzu je podobné ako pri konverzačnom kurze prvého stupňa len na vyššej úrovni.

 • Poslucháči sú vedení k čítaniu tlače anglicky hovoriacich krajín, domácemu čítaniu textov a pozeraniu filmov, ktoré sú potom predmetom diskusií alebo referátov.

 • Poslucháči si ďalej prehlbujú rečové zručnosti, rozširujú si slovnú zásobu čím získavajú väčšiu sebadôveru pri vystupovaní.

 • Vyučujúci tematicky vychádza z učebných osnov pre prvý a druhý ročník stredného kurzu a náplň konverzačného kurzu prispôsobuje záujmom, potrebám a úrovni poslucháčov.

Konverzačný kurz tretieho stupňa
(rozsah 140 vyučovacích hodín, úroveň B2.2, C1)

 • Konverzačný kurz tretieho stupňa vychádza v ústrety poslucháčom, ktorí potrebujú získať väčšiu plynulosť prejavu, istotu a sebadôveru pred štátnou jazykovou skúškou alebo si udržať nadobudnuté vedomosti a zručnosti po absolvovaní štátnej jazykovej skúšky alebo inej medzinárodnej skúšky.

 • Zameranie tohto kurzu je podobné ako pri konverzačnom kurze prvého a druhého stupňa len na vyššej úrovni.

 • Vyučujúci tematicky vychádza z osnov pre prvý a druhý ročník vyššieho kurzu a z konverzačných tém pre základnú a všeobecnú jazykovú skúšku.

 • Poslucháči reagujú na kultúrno-spoločenské a politické dianie vo svete, najmä v anglicky hovoriacich krajinách komentujú ho.

 • Poslucháči sú vedení k samostatnému vystupovaniu formou prezentácie projektu, referátu, účasti na diskusiách a debatách a pod.

 • Náplň konverzačného kurzu sa prispôsobuje v priebehu školského roka záujmom, potrebám a úrovni poslucháčov.

Špeciálne jazykové kurzy

Jazykové kurzy pre žiakov základných škôl

V týchto kurzoch si majú žiaci vo veku 13-15 rokov osvojiť základy anglického jazyka podľa osnov základného a stredného kurzu, pričom vyučujúci používa učebnice určené pre žiakov príslušnej vekovej kategórie zodpovedajúce vedomostiam žiakov.

Vyučujúci prispôsobuje tempo výchovno-vzdelávacieho procesu schopnostiam žiakov.

Po dosiahnutí 15 rokov sú žiaci zaraďovaní do kurzov pre dospelých väčšinou do prvého alebo druhého ročníka stredného kurzu, podľa preukázanej úrovne nadobudnutých vedomostí.

Jazykové kurzy pre seniorov

Jazykový kurz pre seniorov je určený iba dospelým poslucháčom (t.j. s vylúčením žiakov a študentov). Tento kurz sa riadi osnovami pre základný, stredný a vyšší kurz ale vzhľadom na jeho špecifiká vyučujúci prispôsobuje tempo výchovno-vzdelávacieho procesu schopnostiam, potrebám a veku poslucháčov.

Business English

(rozsah 140 vyučovacích hodín , úroveň A1-B2)

Business English je určený pre poslucháčov univerzity so zameraním na manažment a verejnú správu a taktiež pre ľudí už pracujúcich v týchto odboroch. Preberá osnovy jazykových kurzov:

1.ročník A1

2.ročník A2

3.ročník B1

4.ročník B2

Špecifiká

Hovorený prejav:

Študenti sú na hodinách vedení k neustálemu presadzovaniu sa, vyjadrovaniu svojho názoru, pričom musia voliť primerané spoločenské frázy, ale mať na zreteli cieľ, ktorý chcú dosiahnuť.

Písomný prejav:

Študenti sú pripravovaní k vypracovávaniu úloh na PC, používaniu internetu k získavaniu špecifických informácií a údajov.

Lexikológia:

Rozdiel je v slovnej zásobe. Tá má v týchto kurzoch svoje špecifiká v používaní slovies, či už sa jedná o ich nové významy v obchodnej angličtine, alebo o rozšírenie tejto slovnej zásoby o slovesá zložené. Používa sa taktiež terminológia a výrazové prostriedky z riadenia práce, dojednávania termínov, uzatvárania zmluvy, prijímania a prepúšťania zo zamestnania, reklamy, tvorby reklamy, vedenie porady a riešenia konfliktov.

Jazyk nemecký

Základný kurz /A1/

Témy a situácie:

1. Krajiny, mestá a miesta – názvy krajín Európy a jazykov

 • Krajiny a svetadiely

 • Moja krajina, moje mesto

2. Rodina a spoločnosť

 • Osobné údaje

 • Rodina – vzťahy v rodine a medzi ľuďmi

 • Národnosť, štátna príslušnosť

 • Tlačivá/dokumenty

3. Multikultúrna spoločnosť

 • cudzie jazyky

4. Stravovanie

 • Jedlá a nápoje

5. Domov a bývanie

 • Môj dom/byt

 • Zariadenie bytu

6. Mládež a jej svet

 • Aktivity mládeže

7. Obchod a služby

 • Nákupné zariadenia

8. Krajiny, ktorej jazyk sa učím

 • Turistické miesta

9. Voľný čas a záľuby

 • Záľuby

10. Človek a príroda

 • Počasie

11. Vzdelávanie a práca

 • pracovné činnosti a profesie

12. Doprava a cestovanie

 • dopravné prostriedky

13. Ľudské telo, starostlivosť o zdravie

 • ľudské telo

 • fyzické charakteristiky

Pomocou uvedených tém a situácií sa rozvíjajú kľúčové jazykové zručnosti odpovedajúce úrovni A1 SERR:

I. Počúvanie s porozumením

Poslucháči porozumejú

-hlavné informácie krátkych telefonických hovorov, hlásení na stanici alebo v obchodnom dome

/údaje o mieste, čase, počte, cene/

-jednoduché inštrukcie, napríklad ako nájsť cestu

-krátky monologický text

II. Čítanie s porozumením

Poslucháči pochopia

-krátke a jednoduché odkazy, informácie

-jednoduchý text so základnými frázami a slovnými spojeniami

-jednoduchý osobný list

III. Ústny prejav

Poslucháči vedia

- použiť jednoduché frázy a vety na opísanie seba a miesta, kde žijú a pracujú

-viesť krátky dialóg/ dokážu sa opýtať a odpovedať, dohodnúť stretnutie/

IV. Písomný prejav

Poslucháči dokážu

-napísať jednoduchú pohľadnicu / pozdrav z cesty/

-vyplnia formulár s osobnými údajmi

-napísať krátky text na základe vizuálneho podnetu, napríklad obrázku

Jazykové prostriedky / základný kurz A1/

-aktívna slovná zásoba k uvedeným témam v rozsahu 400 slov

Morfológia

-skloňovanie podstatného mena s členom určitým a neurčitým v nominatíve, akuzatíve a datíve

-časovanie pravidelných a nepravidelných slovies v prítomnom čase, tvorenie préterita pomocných slovies,

tvorenie perfekta základných pravidelných a nepravidelných slovies

-osobné a privlastňovacie zámená v nominatíve, akuzatíve a datíve, zámeno kein

-základné číslovky od 1 do 100 , radové číslovky

-predložky s datívom a akuzatívom

-zápor nicht, nein, nie, niemand

Syntax

-jednoduchá veta oznamovacia, opytovacia, rozkazovacia

-vetný rámec vety s modálnym slovesom, so slovesami s odlučiteľnou predponou, so slovesom v perfekte

-priraďovacie súvetie so spojkou und, aber, oder

Základný kurz /A2/

Témy a situácie:

1. Stravovanie

 • mliečne výrobky, mäso, zelenina a ovocie, nápoje

 • nákup jedál, platenie

 • návšteva reštaurácie

2.Domov a bývanie

 • kúpa nábytku

 • zariaďovanie bytu

 • sťahovanie

3.Obliekanie a móda

 • oblečenie, doplnky

 • vonkajší vzhľad osôb

4.Vzdelávanie a práca

 • školský systém

5. Zamestnanie

 • profesie, pracovné podmienky

 • kariéra

6.Médiá

 • novinové a rozhlasové správy

7.Krajiny, mestá a miesta

 • počasie, zvláštnosti, pozoruhodnosti

8. Voľný čas a záľuby

 • Knihy a čítanie

 • Rozhlas, televízia a internet

9. Vzory a ideály

- Pozitívne a negatívne vzory

Prostredníctvom uvedených tém a situácií sa rozširujú jazykové zručnosti poslucháčov odpovedajúce úrovni A2 SERR:

I. Počúvanie s porozumením

Poslucháči porozumejú

-informácie o osobách, veciach , miestach

-krátke správy, napríklad správy o počasí

II. Čítanie s porozumením:

-jedálny lístok

-novinové titulky

-list, fax, E-mail, jednoduchý životopis

III. Ústny prejav:

Poslucháči vedia

-objednať si jedlo z jedálneho lístka v reštaurácii

-opísať osobu alebo miesto, ktoré navštívili

-vyjadriť záujem cestovať na dovolenku do konkrétnej krajiny

IV. Písomný prejav:

Poslucháči napíšu

-jednoduchý opis osoby alebo miesta

-jednoduchý list

Jazykové prostriedky / základný kurz A2/

-aktívna slovná zásoba/ k uvedeným témam i témam prebraným v predchádzajúcom roku / v rozsahu 800 slov

Morfológia

-stupňovanie prídavných mien a prísloviek

-časovanie zvratných slovies, predložkové väzby slovies

-skloňovanie prídavných mien po určitom, neurčitom člene a bez člena

-neurčitok s „zu“

- préteritum pravidelných, spôsobových a nepravidelných slovies

-opytovacie zámená „welcher“, „was für ein“

-predložky s genitívom

Syntax

-podraďovacie súvetie, slovosled vedľajšej vety

-vedľajšia veta s „weil“, vedľajšie vety časové, vedľajšie vety vzťažné

Stredný kurz /B1/

Témy a situácie

1. Rodina a spoločnosť

 • zdvorilé vystupovanie

 • generačné problémy, starnutie

2. Voľný čas a záľuby

 • Kultúra a jej vplyv na človeka

3. Ľudské telo, starostlivosť o zdravie

 • zdravý spôsob života

 • nehoda, návšteva lekára

 • nemocenské poistenie, iné druhy poistenia

3. Zamestnanie

 • pracovné problémy, nezamestnanosť

 • podnikanie

4. Kultúra a umenie

 • hudba

 • život a dielo známych umelcov /skladateľov, muzikantov, dirigentov, spevákov/

5. Nemecko – krajina, ktorej jazyk sa učím

 • politický systém Nemecka

 • politické strany, voľby

 • mládež a politika

6. Domov a bývanie

 • spoločnosť a jej životný štýl

7. Mládež a jej svet

 • Predstavy mládeže o svete

Prostredníctvom uvedených tém a situácií sa rozširujú jazykové zručnosti poslucháčov odpovedajúce úrovni B1 SERR:

Počúvanie s porozumením: poslucháči porozumejú prejavu ako celku, rozumejú i detailné informácie v hovorenom texte/ v rozhovoroch, správach/, porozumejú podstatné informácie televíznej diskusie, reportáže, volebnej reči alebo prednášky, prednesenej primeraným tempom reči a štandardným jazykom

Čítanie s porozumením: poslucháči rozumejú jednoduchým textom informatívneho a faktografického charakteru /bežné listy, formuláre , reklamy, jednoduché návody na použitie/, primerane náročným textom s tematikou každodenného života /príbehy zo života/ a jednoduchšie beletrizované texty/anekdoty zo života slávnych/.

Ústny prejav: poslucháči sa dokážu vyjadriť zrozumiteľne a jazykovo správne k témam z bežného života, dokážu opísať osoby, predmety, činnosti a udalosti, vedia opísať obrázky a jednoduché grafy, porovnať ich a vyjadriť svoj názor na ne.

Písomný prejav: poslucháči vedia napísať jednoduchý súvislý prejav na témy každodenného života a dokážu vyjadriť svoje postoje, pocity a dojmy. Správne používajú kompozičné postupy s ohľadom na obsah a adresáta písomného prejavu, ako aj s ohľadom na slohový útvar/ inzerát, súkromný list, úradný list, jednoduchý pracovný postup, opis zážitkov z minulosti, príbeh odohrávajúci sa v budúcnosti/

Jazykové prostriedky /stredný kurz B1/

-slovná zásoba v rozsahu 1200 slov

Morfológia

-podmieňovací spôsob prítomného času

-prívlastkové prídavné meno v 2. a 3 .stupni

-perfektum modálnych slovies

-neurčitok vo funkcii podst. mena,

- priebehový a stavový trpný rod , trpný rod po modálnych slovesách

-odlučiteľné a neodlučit. predpony

- pluskvamperfektum

-vyjadrenie budúceho deja, domnienka o budúcnosti

- konjunktív pluskvamperfekta

- slovesá haben, sein, brauchen a neurčitok s zu

Syntax

-podmienkové vety

-nepriama otázka

- typy priraďovacieho súvetia

-poradie predmetov vo vete /slovosled vety s predmetom v datíve a akuzatíve /

Stredný kurz /B2/

Témy a situácie

1.Umenie a kultúra

 • návšteva kina, koncertu, divadla, výstavy

2. Vzory a ideály

 • slávni spisovatelia

3. Jazyk a komunikácia

 • materinský jazyk

 • techniky pri učení cudzích jazykov, autonómne učenie

4. Domov a bývanie

 • život v meste a na dedine

5. Krajina, ktorej jazyk sa učím - Nemecko

 • hlavné mestá nemecky hovoriacich krajín

 • významné budovy

- Rakúsko

- geografické podmienky

- školský systém

- politický systém

- charakteristika jednotlivých spolkových krajín

- história

- známe osobnosti Rakúska

- turistické ciele

- zvyky a tradície

- rakúska kuchyňa

- Švajčiarsko

- geografické podmienky

- školský systém

- politický systém

- stručná charakteristika jednotlivých kantónov

- história

- známe osobnosti Švajčiarska

- turistické ciele

- zvyky a tradície

- švajčiarska kuchyňa

6. Človek a spoločnosť

 • konzum

 • bohatstvo a chudoba

 • peniaze, bankovníctvo, burza

7. Veda a technika v službách ľudstva

 • technické vynálezy

8. Multikultúrna spoločnosť

 • zvyky a tradície v rôznych krajinách

 • cudzojazyčná komunikácia

9. Stravovanie

 • zdravá výživa

 • príprava jedál

10. Slovensko

- geografické podmienky

- školský systém

- politický systém

- história

- známe osobnosti

- turistické ciele

- zvyky a tradície

- slovenská kuchyňa

11. Literatúra

- nemecká literatúra od počiatkov až po koniec 19. storočia

- literárne smery a ich hlavní predstavitelia

Rečové zručnosti

Počúvanie s porozumením: poslucháči

-rozumejú dlhším rozhovorom alebo monologickým textom a ich argumentácii, ak im je téma známa

-rozumejú väčšine televíznych správ a reportáží o aktuálnom dianí

-dokážu rozumieť i filmom , ak sa v nich hovorí spisovným jazykom

Čítanie s porozumením: poslucháči

-dokážu porozumieť rôzne texty informatívneho charakteru/ fejtón, cestopis, recenzia knihy…/, v náročnejších textoch dokážu odhadnúť význam neznámych slov

-porozumejú obsah jednoduchších autentických textov

-rozumejú hlavným myšlienkam literárnych textov /K.Tucholsky, E.Canetti/

Ústny prejav: poslucháči

-dokážu sa aktívne zúčastniť na diskusii na známe témy, vedia vysvetliť svoje stanovisko a presadiť svoj názor

-dokážu rozprávať o svojich záľubách a zážitkoch, dokážu predstaviť priateľa, obľúbeného spisovateľa, opísať

kultúrnu pamiatku

Písomný prejav: poslucháči

-dokážu napísať podrobný text /referát, úradný alebo súkromný list, životopis, správu/ poskytujúci informácie, objasňujúci výhody a nevýhody rozličných možností

-slovná zásoba v rozsahu 1800 slov

Morfológia

-konjunktív prítomného času, konjunktív perfekta

-koncovky prídavných mien

-predložková väzba prídavných mien

-predložková väzba slovies

-préteritum, perfektum, pluskvamperfektum

-

Syntax

-príčastie prítomné a minulé vo funkcii prívlastku

-postavenie vetných členov v hlavnej a vedľajšej vete

-slovosled podraďovacieho súvetia s vedľajšou vetou na začiatku

Lexikológia

-zložené podstatné mená

-tvorenie prídavných mien a slovies

Vyšší kurz /C1.1/

 1. ročník

Témy a situácie:

1. Veda a technika v službách ľudstva

 • budúcnosť techniky

 • vedecký pokrok

 • -médiá a ich budúcnosť

2. Rodina a spoločnosť

 • láska

3. Človek a spoločnosť, komunikácia

 • verbálna a neverbálna komunikácia

4. Zamestnanie

 • kariérny rast

 • problémy v práci

5. Stravovanie

 • životospráva

 • kultúra stolovania

6. Cestovanie a doprava

 • mobilita

 • auto, bicykel – ich hlavné komponenty

 • problémy spojené s dopravou

7. Multikultúrna spoločnosť

- cudzie jazyky

Rečové zručnosti:

1.Počúvanie s porozumením:

-poslucháči rozumejú dlhšie náročnejšie texty/ pracovné rozhovory, rozhlasové a

televízne programy/

2.Čítanie s porozumením:

- poslucháči rozumejú dlhším všeobecným textom, , uvedomujú si rôznorodé štýly, rozumejú literárnym i

odborným textom aj keď nesúvisia s ich pracovným odborom

3.Ústny prejav:

- poslucháči sa dokážu vyjadrovať plynulo a spontánne k témam spoločenského a profesijného života na

Slovensku i v nemecky hovoriacich krajinách

4.Písomný prejav:

- poslucháči ovládajú znaky rôznych slohových útvarov, dokážu kompozične i štylisticky správne napísať text

väčšieho rozsahu /200-250 slov/

Gramatické javy:

 • zložené podstatné mená

 • odvodzovanie podstatných a prídavných mien od iných slovných druhov

 • podstatné mená prebrané z iných jazykov- internacionalizmy

 • podmieňovací spôsob- Konjunktív II.

 • konjunktív I.- nepriama reč

 • väzby prídavných mien s predložkami

 • spojky

Jazykové prostriedky:

- aktíva slovná zásoba k uvedeným témam v rozsahu 3 500 slov

Vyšší kurz C1.2

2.ročník

Témy a situácie:

1. Multikultúrna spoločnosť

- cudzinci v Nemecku

2. Človek a príroda

- alternatívny spôsob života

3. Zamestnanie

- muži a ženy v zamestnaní

- rodová rovnosť

4. Doprava a cestovanie

- turistika a cestovný ruch

- možnosti ubytovania v zahraničí

5. Vzory a ideály

- kriminalita a násilie

6. Veda a technika v službách ľudstva

- vynálezy, ktoré ovplyvnili náš život

- technika a pokrok

7. Mládež a jej svet

- porovnanie života mládeže v minulosti a súčasnosti

8. Komunikácia

- komunikácia a podvedomie

- psychoanalýza a S. Freud

9. Krajina, ktorej jazyk sa učím – Nemecko

- geografické podmienky

- školský systém

- politický systém

- história

- známe osobnosti

- turistické ciele

10. Literatúra

- nemecká literatúra 20. storočia

- literárne smery a ich hlavní predstavitelia

Rečové zručnosti :

- rozvíjajú a rozširujú sa špirálovite na základe uvedených tém

1. Počúvanie s porozumením

- pochopiť rozhlasové a televízne vysielanie, filmy a dramatické diela

- rozumieť obsahu seminárov a zapojiť sa do diskusie

2.Čítanie s porozumením

- rozumieť špecializovaným článkom, technickým inštrukciám, popisom práce

- rozumieť informácie v novinách

- čítať a rozumieť beletriu

3.Ústny prejav

- schopnosť viesť referát , slávnostný prejav,

-aktívne sa zúčastniť diskusie

- samostatne niečo prezentovať

4. Písomný prejav

- poslucháči dokážu písať aj formálne listy, články do novín, inzeráty, žiadosti, sťažnosti

- rozlíšenie jednotlivých štýlov

Gramatické javy:

 • zemepisné a iné názvy

 • slovesá s odlučiteľnými a neodlučiteľnými predponami

 • slovesá s predložkovými väzbami

 • predložky

 • dvojdielne predložky

 • splývanie predložiek s členom

 • trpný rod

 • vedľajšie vety

Jazykové prostriedky:

-aktívna slovná zásoba k uvedeným témam sa špirálovite rozvíja /3 500 – 4000 tisíc slov/

 1. Prípravný kurz na všeobecnú ŠJS

Rámcové osnovy – Nemecký jazyk

140 vyučovacích hodín – úroveň C1- C2

Kurz pripravuje poslucháčov na zvládnutie jazykových zručností písomnej a ústnej komunikácie na požadovanej úrovni pre všeobecnú štátnu jazykovú skúšku (ŠJS). Požadovaný stupeň osvojenia si nemeckého jazyka na pokročilej jazykovej úrovni v rozsahu určenom vyhláškou MŠ SR č.321/2008 Z.z. o jazykovej škole a skúšobným poriadkom pre ŠJS.

Obsah všeobecnej jazykovej skúšky je zameraný na osvojenie s morfologických a syntaktických javov nemeckého jazyka, pravopisu a výslovnosti, potrebných na dosiahnutie požadovanej úrovne jazykových zručností. V zmysle uvedenej vyhlášky a skúšobného poriadku tieto zručnosti na pokročilej jazykovej úrovni zahrňujú 2 časti skúšky:

1.Písomná časť

- Počúvanie s porozumením

- Čítanie s porozumením

- Preklad zo slovenského do nemeckého jazyka

- Písomné vypracovanie zadanej témy

2.Ústna časť

- Práca s neznámym textom- reprodukcia

- Konverzačná téma

- Reálie nemecky hovoriacich krajín

- Literatúra

Gramatické javy

 • aktívne osvojenie si fonetických, pravopisných, morfologických a syntaktických

javov nemeckého jazyka na požadovanej úrovni a na základe požiadaviek učebných

osnov

Lexikálne javy
Zvládnutie slovnej zásoby vrátane frazeológie k uvedeným konverzačným témam,

schopnosť viesť diskusiu na dané konverzačné témy:

- Dom a byt, život v meste a na vidieku

- Charakterové vlastnosti - opis blízkeho človeka

- Móda, oblečenie

- Povolanie, cesta k povolaniu, moja práca

- Cestovanie a doprava, druhy dopravy

- Stravovanie, nemecká a slovenská kuchyňa

- Turistické pozoruhodnosti Slovenska

- Služby, obchody, požičovne

- Ubytovanie -možnosti ubytovania

- Podnebie a počasie, zem, príroda, ochrana životného prostredia

- Trávenie voľného času, záľuby

- Šport a zdravie

- Dovolenka a prázdniny

- Životná úroveň a kvalita života -vlastné názoryReálie

Preukázanie vedomostí z histórie a súčasných reálií Nemecka a Rakúska v zmysle uvedených syláb predpísaných pre všeobecnú ŠJS:

- prehľad histórie

- geografia

- obyvateľstvo nemecky hovoriacich krajín, sociálna štruktúra

- hospodárstvo

- politický systém

- nemecký jazyk, vývoj a súčasný stav

- kultúrny život

- národné zvláštnosti, zvyky a obyčaje

- sociálna starostlivosť

- hlavné mestá: Berlín, Viedeň

- vedecko-technický pokrok, objavy a vynálezy

- školstvo

- masovokomunikačné prostriedky - tlač, rozhlas, televízia

Znalosť literatúry (beletrie) Nemecka, Rakúska a Švajčiarska, na základe vlastného čítania beletrie v cudzom jazyku v rozsahu 500 strán /5 titulov /

Jazyk francúzsky

Základný kurz úroveň A1 a A2

1.ročník

Základný kurz A1

Témy a situácie:

1. Osobná charakteristika

- Meno, adresa, národnosť, dátum narodenia, pohlavie, stav

2.Bývanie

- Opis domu/ opis izby

3.Denný režim

-Činnosti počas dňa

4.Orientácia v meste

-Názvy budov, pamiatok

-Hľadanie cieľa

5.Práca

-Povolania, pracovné činnosti

6.Voľný čas a záľuby

-Činnosti vo voľnom čase, záľuby

7.Sviatky a oslavy

-Názvy hlavných sviatkov

8.Moje mesto

- Opis mesta

9.Obliekanie

-Základné druhy oblečenia

(4 hodiny týždenne – 140 hodín za rok)

A1 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky

V hovorenom prejave:

1/ Používa jednoduché frázy a vety na opísanie miesta, kde žije dokáže opísať svojich blízkych.

2/ Vytvára predovšetkým samostatné frázy o ľuďoch a miestach.

3/ Opíše seba, svoju prácu a miesto, kde žije.

4/ Je schopný jednoducho komunikovať. Komunikácia je založená na neustálom opakovaní v pomalšom tempe, resp. na preformulovávaní viet/fráz. Dokáže sa pýtať a odpovedať na jednoduché otázky a reagovať v prípade potreby. Je schopný hovoriť o svojich záľubách, obľúbených témach - nákupy, cestovanie, voľný čas a záľuby, sviatky a oslavy, návšteva reštaurácie a kaviarne, denný režim a pod.

Pri čítaní:

1/ Porozumie veľmi krátkemu jednoduchému textu a zároveň jednotlivých frázam. Zachytí známe slová, základné frázy a slovné spojenia.

2/ Pochopí krátke a jednoduché odkazy.

3/ Rozpozná známe slová, základné frázy v oznámeniach, ktoré sa objavujú v každodenných situáciách.

4/ Prečíta veľmi krátky vopred pripravený text, napr. pochopí obsah jednoduchého informačného materiálu a opisu, hlavne ak je text doplnený ilustráciami.

Pri počúvaní:

1/ Ak partner hovorí zreteľne, porozumie pomalému slovnému prejavu so zreteľnou výslovnosťou a s dlhými pauzami tak, aby bol schopný pochopiť význam.

2/ Rozumie inštrukciám v pomalom tempe a postupuje podľa stručných a jednoduchých pokynov.

V písanom prejave:

1/ Píše jednoduché oddelené frázy a vety o sebe a iných ľuďoch, o tom, kde žijú a čo robia.

2/ Napíše jednoduchú a krátku pohľadnicu.

3/ Poskytne osobné údaje alebo si ich vypýtať.

4/ Je schopný vyplniť formulár alebo iné písomné dokumenty /odkazy, správy s číselnými a osobnými údajmi / napr. hotelová registračná karta/.

5/ Oboznámi sa so základnými pravidlami písania malých a veľkých písmen.

Gramatika a fonetika

 • základy výslovnosti, prízvuk, intonácia

 • členy: určitý, neurčitý, delivý

 • podstatné mená: rod, číslo

 • prídavne mená: rod, číslo

 • zámená: osobné, ukazovacie, privlastňovacie, opytovacie, neurčité, zámeno on

 • číslovky: základne, radové

 • slovesá: slovesné triedy parler, finir, repondre, nepravidelné slovesá, zvratné slovesá

 • slovesné časy: prítomný, blízky budúci, imperatív, jednoduchý min. čas

Lexika

 • národnosti, krajiny, povolania

 • voľný čas, denný režim

 • názvy dní, mesiacov, dátum

 • nákupy, obchody

 • móda, oblečenie

 • potraviny, nápoje

2.ročník

Základný kurz A2

Témy a situácie:

1.Jedlo a pitie

-mliečne výrobky, mäso, zelenina a ovocie, nápoje

-nákup jedál, platenie

-návšteva reštaurácie

2..Obliekanie a móda

-odevné doplnky

-výber oblečenia na rôzne príležitosti

3.Obchod

-druhy a spôsoby nákupu a platenia

4.Charakteristika

-fyzický opis osoby

-charakterové vlastnosti človeka

5.Rodina

-rodinné vzťahy

(4 hodiny týždenne – 140 hodín za rok)

A2 podľa Európskeho referenčného rámca jazykov

V hovorenom prejave:

1/ Požiada o tovar v obchode a objednať si jedlo v reštaurácii z jedálneho lístka, alebo podľa ponuky.

2/ Rezervovať si izbu v hoteli osobne, alebo tvoriť základné otázky určené hostiteľskej rodine.

3/ Požiada o poskytnutie základných služieb v banke alebo na pošte a dokáže opísať lekárovi svoje zdravotné problémy. Študent používa v prípade nutnosti aj gestikuláciu.

4/ Na pracovisku dokáže vyjadriť svoje požiadavky v rámci pracovnej náplne a odovzdať jednoduché odkazy.

5/ Zoznamovanie sa, lúčenie, vyjadrovanie svojich pocitov, telefonovanie

Pri čítaní:

1/ Porozumie jednoduchým návodom, názvom výrobkov, bežným názvom jedál na štandardných jedálnych lístkoch, účtom, nápisom v hoteloch, základným informáciám v inzerátoch a reklamách týkajúcich sa ubytovania, textu v bankomate a nápisom, informačným tabuliam, ktoré sa vyskytujú v núdzových situáciách.

2/ Na pracovisku roztriedi listy podľa obsahu na objednávky, správy a odvodí základné informácie z textu vo svojom poli pôsobnosti. Užívateľ rozumie krátkym a štandardným informačným tabuliam /napr. Zákaz fajčiť/.

Pri počúvaní:

1/ Pochopí jednoduché pravidlá v domácnosti ako napríklad čas, kedy sa podáva jedlo, rozmiestnenie izieb, ceny v obchodoch, jednoduché otázky a pokyny u lekára, ceny a podmienky pri prenajímaní bytu, jednoduchý popis cesty a bežné otázky emigračných úradníkov.

2/ Na pracovisku porozumie jednoduchým pokynom a je schopný si vypočuť jednoduchý údaje dodávok. Telefonický odkaz pre neho známej a predvídateľnej situácii.

V písanom prejave:

1/ Napíše jednoduchý list alebo email, rezervuje si hotelovú izbu, vyplní formulár pri registrácii v hoteli alebo v banke.

2/ Napíše stručný odkaz alebo jednoduchý ďakovný list.

3/ Dokáže zapísať pokyny a požiadavky, napr. objednávky od klientov alebo číselné údaje dodávok.

Gramatika a fonetika

 • zámená predmetu priameho a nepriameho

 • imparfait

 • rozdiely v používaní imparfait a passé composé

 • zámená en, y

 • budúci čas

 • porovnávanie, stupňovanie

 • podmienková veta si+prítomny čas

 • obmedzenie ne......que - seulement

 • neosobné formy

 • vzťažné vety

Lexika

 • opis osoby, charakterové vlastnosti

 • rodina

 • televízia, rádio, tlač

 • zdravie, choroby

 • cestovanie

 • zábava, voľný čas

Stredný kurz úroveň B1 a B2.1

Stredný kurz B1

Témy a situácie

1.Média

-televízia a rozhlas, tlač

2.Ľudské telo

-choroby

-zdravý spôsob života

3.Cestovanie

-príprava na cestu, rezervácia

-cestovný ruch

4.Curriculum vitae

-vzdelávanie

5.Spoločnosť

-správanie a vzťahy medzi ľuďmi

-životný štýl

(4 hodiny týždenne – 140 hodín za rok)

B 1 podľa Európskeho referenčného rámca jazykov

V hovorenom prejave je schopný:

1/ Nakupovať tovar v obchode a objednávať si jedlá v reštaurácii .

2/ Rezervovať si telefonicky izbu v hoteli a poradiť si vo väčšine situácií v hoteli.

3/ Jednať v obmedzenom počte situácií v banke, vysvetliť lekárovi, zubárovi alebo lekárnikovi zdravotné problémy.

4/ Vyjadriť sa na témy ako opis osoby, rodina, zamestnanie, šport a voľný čas, cestovanie, počasie, životný štýl vo francúzsky hovoriacich krajinách a pod.

V písanom prejave je schopný:

1/ napísať jednoduchý formálny a neformálny list

2/ prerozprávať príbeh, opísať miesto alebo osobu

3/ napísať krátke recenzie knihy alebo filmu

4/ Písať jednoduché poznámky, odkazy a krátke osobné listy /rozprávanie a opis/, napr. ďakovné listy a pohľadnice.

Pri počúvaní je schopný:

1/ Vyjadriť sa o známych témach a osobných záujmoch jednoducho a súvislo.

2/ Pochopiť celkový zmysel prednášok, celkový obsah televízneho programu a jednoduchý

telefonický odkaz na známu tému, ktorú užívateľ dokáže vopred odhadnúť.

3/ Na pracovisku pochopiť bežný pokyn a jednať na základe požiadaviek od návštevníkov, napr.

objednať taxík. Študent sa dokáže zapojiť jednoduchej výmeny názorov na známu tému a tému, ktorú dokáže predvídať.

Pri čítaní je schopný:

1/ Pochopiť veľkú časť jednoduchého jedálneho lístka, bežné listy a formuláre, reklamy a brožúry, ktoré sa vzťahujú na hotely, atď.

2/ Porozumieť návodom a upozorneniam na zdravotníckych a potravinárskych výrobkoch každodennej potreby a pochopiť jednoduché návody na použitie.

3/ Pochopiť celkový obsah jednoduchých článkov v novinách a porozumieť letákom.

4/ Na pracovisku si prečítať štandardné listy vo svojom odbore a dokáže na ne reagovať. Užívateľ dokáže pochopiť správu vo svojej oblasti pôsobenia, ak má dostatok času. Rovnako rozumie návodom a popisom výrobkov, ak je použitý jednoduchý jazyk a ak je možné podstatu textu predvídať.

Gramatika

 • kondicionál

 • trpný rod

 • predminulý čas, vyjadrenie minulosti

 • samostatné ukazovacie a opytovacie zámená

 • prítomný konjuktív - po výrazoch vôle, povinnosti, želania, obavy, strachu, na vyjadrenie účelu

 • vyjadrenie príčiny a dôsledku

 • neosobné formy

 • dvojica zámen vo vete

 • súslednosť časov v indikatíve, priama a nepriama reč

Lexika

 • curriculum vitae

 • spôsob života mladých

 • životné prostredie, prírodné katastrofy

 • umenie

 • technologické inovácie, Internet

 • voľný čas, dobrodružstvá, záľuby

Stredný kurz B2.1

Témy a situácie

1.Človek a príroda

-zvieratá

-človek a jeho životné prostredie

-prírodné katastrofy

2.Umenie a kultúra

-maliarstvo

-tvorba diela

-hudba

3.Vedecký pokrok

-moderné technológie

4.Šport

-druhy športu, športové disciplíny

-nové trendy v športe

5.Stravovanie

-stravovacie návyky budúcnosti

-zdravá výživa

6.Vzdelávanie

-školský systém

-celoživotné vzdelávanie

(4 hodiny týždenne – 140 hodín za rok)
B2.1 podľa Európskeho referenčného rámca jazykov

V hovorenom prejave je schopný:

1/ Si poradiť vo väčšine spoločenských situácií v obchodoch, v reštauráciách a hoteloch, u lekára,

v banke, na pošte, na letisku a na stanici.

3/ Previesť návštevu mestom, opísať miesto a odpovedať na prípadné otázky.

4/ Na pracovisku podať podrobné informácie a podrobne formulovať požiadavky v známom kontexte a zúčastniť sa nekomplikovaných rokovaní.

5/ Prijímať a odovzdávať odkazy, zúčastňovať sa schôdzí, ktoré sa týkajú náplne práce, a viesť nekomplikované rokovania.

6/ Komentovať dianie vo svete, najmä vo francúzsky hovoriacich krajinách.

7/ Vyjadrovať sa na témy: cestovanie, emigrácia a kultúrny šok, turistika a jej vplyv na životné prostredie, choroby a medicína, významné udalosti v ľudskom živote, dokáže vystihnúť podstatu prečítaného krátkeho novinového článku

Pri čítaní je schopný:

1/ Čítať dlhšie texty, pochopiť zložitejšie, komplexnejšie listy a články z novín a časopisov a z iných médií. Pochopí krátke ukážky z beletrie.

2/ Poradiť si s bežnými listami a porozumieť celkovému významu väčšine neštandardnej korešpondencie. Užívateľ má problémy v zložitejších situáciách, ak je použitý neštandardný jazyk.

3/ Porozumieť celkovému významu krátkych správ a článkov na témy, ktoré je možno predpokladať a pochopiť návody a popisy, ak sa týkajú jeho pracovnej náplne.

Pri počúvaní je schopný:

1/ Zúčastniť sa neformálnej konverzácie na rôzne známe, alebo predvídateľné témy, a témy, ktoré pozná napr. osobné zážitky, práca, aktuálne udalosti.

2/Porozumieť väčšine televíznych programov a správ /vďaka vizuálnemu prevedeniu a pochopiť

hlavné body rozhlasového vysielania.

3/ Na pracovisku sledovať faktografické prednášky a praktické ukážky predmetov.

V písanom prejave je schopný:

1/ Písať súkromné listy s dopredu zadaným s obmedzeným počtom tém a poradiť si s niektorými formálnymi listami, napr. rezervácia ubytovania.

2/ Na pracovisku vypracovať rôzne písané dokumenty /presnosť a štýl musí prekontrolovať osoba, ktorej rodným jazykom je francúzština/. Poslucháč dokáže napísať detailný opis, napr. výrobku alebo služby v odbore mu blízkom. Dokáže písať žiadosti, ale len na témy, ktoré dokáže predvídať.

3/ Prijímať a odovzdávať odkazy. Ak ide o dlhé alebo zložité odkazy, môže mať problémy.

4/ Napísať životopis a sprievodný list, recenziu na knihu alebo film.

Gramatika

 • samostatné privlastňovacie zámená

 • konjuktív po výrazoch možnosti, pravdepodobnosti, pochybnosti

 • prechodník, príčastie prítomné

 • passé simple

 • futur antérieur

 • konjuktív minulý

 • minulý kondicionál

 • výrazy vyjadrujúce prípustku

 • súslednosť časov v konjuktíve, priama a nepriama reč

Lexika

 • peniaze

 • práca, profesie

 • vedecký výskum, veda a pokrok

 • školský systém

 • turistika, cestovanie

 • šport

 • stravovacie návyky

 • sviatky vo Francúzsku

 • zemepis - Francúzsko, frankofónne krajiny
Vyšší kurz úroveň B2.2 a C1.1

Vyšší kurz B2.2

Témy a situácie:

-Budúcnosť

-Náboženstvo

-Práca

-Životospráva

-Mobilita

-Cudzie jazyky

-Zamestnanie a povolanie

-Média

(4 hodiny týždenne – 140 hodín za rok)

B2.2

V hovorenom prejave je schopný:

1/ Orientovať sa v bežných situáciách u lekára, v hoteli, v reštaurácii, v banke, na pošte, na letisku a na stanici.

2/ v spoločenskej konverzácii vyjadriť prekvapenie, záujem o vec, zveličovanie.

3/ Previesť návštevu mestom, opísať miesto a odpovedať na prípadné otázky.

4/ Na pracovisku podať podrobné informácie a podrobne formulovať požiadavky v známom kontexte a zúčastniť sa nekomplikovaných rokovaní.

5/ Prijímať a odovzdávať odkazy, zúčastňovať sa schôdzí, ktoré sa týkajú náplne práce, a viesť nekomplikované rokovania, viesť zložitejší telefonický rozhovor.

6/ Komentovať dianie vo svete, najmä vo francúzsky hovoriacich krajinách, rozprávať o známych osobnostiach.
7/ Vyjadrovať sa na konverzačné témy: moje plány do budúcnosti, kultúrny život vo vašom meste a vo vašej krajine, záľuby a voľný čas, môj denný program, šport (zimné a letné športy, rozdiely medzi športmi a hrami, Olympijské hry)a moja rodina.

8/ Zvládať témy na základnú štátnicu ako: zemepis Francúzska a frankofónnych krajín a ich hlavné mestá, dôležité medzníky v histórii Francúzska a frankofónnych krajín.

Pri čítaní je schopný:

1/ Čítať dlhšie texty, pochopiť zložitejšie, komplexnejšie listy a články z novín a časopisov a z iných médií. Pochopí krátke ukážky z beletrie.

2/ Poradiť si s bežnými listami a porozumieť celkovému významu väčšine neštandardnej korešpondencie. Užívateľ má problémy v zložitejších situáciách, ak je použitý neštandardný jazyk.

3/ Porozumieť celkovému významu krátkych správ a článkov na témy, ktoré je možno predpokladať a pochopiť návody a popisy, ak sa týkajú jeho pracovnej náplne.

Pri počúvaní je schopný:

1/ Zúčastniť sa neformálnej konverzácie na rôzne známe, alebo predvídateľné témy, a témy, ktoré pozná napr. osobné zážitky, práca, aktuálne udalosti.

2/Porozumieť väčšine televíznych programov a správ /vďaka vizuálnemu prevedeniu a pochopiť hlavné body rozhlasového vysielania.

3/ Na pracovisku sledovať faktografické prednášky a praktické ukážky predmetov.

V písanom prejave je schopný:

1/ Písať súkromné listy s dopredu zadaným s obmedzeným počtom tém a poradiť si s niektorými formálnymi listami, napr. rezervácia ubytovania.

2/ Na pracovisku vypracovať rôzne písané dokumenty /presnosť a štýl musí prekontrolovať osoba, ktorej rodným jazykom je francúzština/. Poslucháč dokáže napísať detailný opis, napr. výrobku alebo služby v odbore mu blízkom. Dokáže písať žiadosti, ale len na témy, ktoré dokáže predvídať.

3/ Prijímať a odovzdávať odkazy. Ak ide o dlhé alebo zložité odkazy, môže mať problémy.

4/ Napísať životopis a sprievodný list, formálny a neformálny list, recenziu na knihu alebo film, správu, referát, opis.

Vyšší kurz C1.1

Témy a situácie:

- Veda a technika

- Alternatívny spôsob života

- Technika a pokrok

- Cudzinci vo Francúzsku

- Muži a ženy v zamestnaní

- Možnosti ubytovania v zahraničí

- Kriminalita a násilie

- Charakterové vlastnosti človeka

(4 hodiny týždenne – 140 hodín za rok)

C1.1

V hovorenom prejave je schopný:

1/ Rozumieť hovorenému plynulému prejavu aj v prípade ak nie sú vzťahy absolútne zreteľné, len nepriamo naznačené.

2/ Zúčastniť sa dlhých rozhovorov, hovoriť plynulé a presne sa vyjadrovať aj k abstraktným a kultúrnym témam.

3/ Presne, detailne a plynule formulovať svoje myšlienky, / a tak prispieť do diskusie/ bez toho, aby musel hľadať výrazy vrátane abstraktných.

4/ Obhajovať svoj názor a pýtať sa otázky, ktoré sa priamo netýkajú jeho odbornosti a pôsobnosti.

5/ Aktívne sa zúčastňovať schôdzí a seminárov, ktoré sa týkajú jeho práce a samostatne prednášať, alebo niečo prezentovať.

6/ Vyjadrovať sa na konverzačné témy: medziľudské vzťahy , rodina, výchova detí, životná kariéra umenie, literatúra, úspechy vedy a techniky, cestovanie (u nás alebo v zahraničí, spôsoby cestovania...), zdravý životný štýl (stravovacie návyky, telesná zdatnosť, stres a choroby), Slovensko, Bratislava, hlavné mesto Slovenska, moje mesto , ako tráviť dovolenku, nákupy a služby, prečo sa učíme cudzie jazyky.

7/ Zvládať témy na základnú štátnicu ako: vládny systém vo Francúzsku, systém vzdelávania vo Francúzsku, životný štýl vo Francúzsku a vo frankofónnych krajinách (zvyky, tradície, sviatky).

Pri počúvaní je schopný:

1/ Poradiť si v bežnom živote, pochopiť detailné informácie, ktoré sa týkajú ubytovacích podmienok a zjednávania nájomných zmlúv.

2/ Zapojiť sa do spoločenskej zábavy, baviť sa ,baviť sa s ostatnými a zúčastniť sa rôznych spoločenských konverzácií.

3/ Pochopiť veľkú časť televízneho a rozhlasového vysielania, filmov a dramatických diel. Zložité zápletky a podrobnosti hádok nebudú pravdepodobne pochopené.

4/ Porozumieť väčšine z toho, čo sa povie na schôdzach a seminároch v prípade, ak ide o tému týkajúcu sa ich vlastnej práce.

Pri čítaní je schopný:

1/ Rozumieť dlhej a komplexnej faktografii a beletrii a dokázať rozlíšiť štýly.

2/ Rozumieť špecializovaným článkom a dlhším technickým popisom a inštrukciám, aj keď nesúvisia s jeho odborom.

3/ Dokáže čítať dostatočne rýchlo, aby sa mohol zapojiť do akademických rozhovorov.

4/ Rozumie informáciám v novinách a ďalších médiách a beletrii.

V písanom prejave je schopný:

1/ Písať aj viac štruktúrovane listy a vyjadriť sa jasne. Poslucháč dokáže písať niektoré typy formálneho listu napr. žiadosť, sťažnosť, vyžiadanie si informácií a pod.

2/ Zapisovať diktované informácie a robiť si poznámky, nemôže však ísť o veľmi špecializované alebo abstraktné témy

3/ Charakterizovať hlavnú postavu literárneho diela, opísať predmety, udalosti, osoby .

4/ Rozoznávať rôzne štýly kompozícií napr. rozprávanie, opis, reportáž, správa do novín alebo časopisu, názorová kompozícia, poviedka a pod.

Gramatika

 • Prehĺbenie a rozšírenie učebnej látky stredného kurzu, najmä v oblasti tvorenia rôznych súvetí :

 • použitie časov indikatíva a konjunktíva v časových vetách,

 • použitie časov indikatíva a konjunktíva v podmienkových vetách

 • použitie časov indikatíva a konjunktíva vo vetách spôsobových a príčinných

 • súslednosť časová a nepriama reč

 • kompletný systém vzťažných zámen

 • kompletný systém osobných zámen

 • kompletný systém slovesných väzieb

 • skompletizovanie slovesných výrazov s indikatívom a konjuktívom

 • odlišná syntax viet hovorového a spisovného jazyka európskej a americkej španielčiny

Lexika

 • terminológia štandardného a pracovného životopisu, opis charakterových vlastností

 • rozšírenie terminológie športových činností

 • rozšírenie terminológie pracovného života, rodinného života

 • rozšírenie terminológie stravovacích návykov a spôsobe života

 • rozšírenie terminológie k témam doprava, cestovanie, životné prostredie

 • slovná zásoba v masovokomunikačných prostriedkoch, základy novinárskeho štýlu, právnický jazyk, ukážky umeleckého štýlu z oblasti literatúry a divadla

 • ustálené spojenia k rôznym témam

 • rôzne zvláštnosti podstatných mien

Prípravný kurz na základnú štátnu jazykovú skúšku z francúzskeho jazyka

(rozsah 140 vyučovacích hodín, úroveň B2)

Kurz pripravuje poslucháčov na úspešné vykonanie základnej štátnej jazykovej skúšky

podľa požiadaviek zvládnutia francúzskeho jazyka na úrovni vymedzenej vyhláškou MŠ SR č.44/ 1996 Z.z. o ŠJS a skúšobným poriadkom pre ŠJS.

Obsah základnej štátnej jazykovej skúšky je zameraný na bežné životné situácie

a na základné otázky politického, hospodárskeho a kultúrneho diania v cieľovej jazykovej oblasti a ich porovnanie so Slovenskou republikou. Kandidát má preukázať schopnosť porozumieť hovorenému a písomnému textu a samostatne ústne i písomne sa vyjadrovať o určených témach v rozsahu jazykových prostriedkov, ktoré sú určené stupňom náročnosti pre základný a stredný kurz na jazykovej škole a CEF.

Základná jazyková skúška pozostáva z dvoch častí:

Písomnou časťou skúšky sa preveruje:

a) stupeň porozumenia vypočutého cudzojazyčného textu v celkovom rozsahu

minimálne 2 x 2 minúty alebo 150 slov formou počúvania s porozumením alebo formou

diktátu v rozsahu 100 plnovýznamových slov,

b) stupeň porozumenia čítaného cudzojazyčného textu v celkovom rozsahu najmenej

500 slov,

c) schopnosť používať vybrané gramatické a lexikálne štruktúry v cudzom jazyku

formou prekladu do cudzieho jazyka v rozsahu 100 plnovýznamových slov,

d) schopnosť napísať súvislý jazykový prejav v cudzom jazyku v celkovom rozsahu

minimálne 180 slov.

Ústnou časťou skúšky sa preveruje:

 1. schopnosť pohotovo reagovať v cudzom jazyku v bežných životných situáciách,

 2. schopnosť plynulo rozprávať o daných konverzačných témach:

  • Moja rodina

  • Denný program

  • Záľuby a voľný čas

  • Šport, Olympijské hry

  • Moje plány do budúcnosti

  • Cestovanie

  • Ako tráviť dovolenku

  • Zdravý životný štýl

  • Slovensko

  • Bratislava, hlavné mesto Slovenska

  • Moje mesto

  • Kultúrny život

  • Nákupy a služby

  • Prečo sa učíme cudzie jazyky?

 1. Znalosť reálií francúzsky hovoriacich krajín:

  • Dôležité medzníky v dejinách Francúzska a frankofónnych krajín

  • Zemepis a hospodárstvo

  • Hlavné mestá

  • Vládny systém

  • Systém vzdelávania

  • Životný štýl

  • Paríž

  • Frankofónne krajiny a hlavné mestá

 1. Znalosť literatúry francúzsky hovoriacich krajín na základe vlastného čítania beletrie v cudzom jazyku v rozsahu 300 strán, minimálne 3 tituly.

Prípravný kurz na všeobecnú štátnu jazykovú skúšku

z francúzskeho jazyka

(rozsah 140 vyučovacích hodín, úroveň C1, C2)

Kurz pripravuje poslucháčov na úspešné vykonanie všeobecnej štátnej jazykovej skúšky

podľa požiadaviek zvládnutia francúzskeho jazyka na úrovni vymedzenej vyhláškou MŠ SR č.44/ 1996 Z.z. o ŠJS a skúšobným poriadkom pre ŠJS.

Obsah všeobecnej štátnej jazykovej skúšky má podobné zameranie ako pri

základnej štátnej jazykovej skúške a zameriava sa aj na základnú problematiku z pracovného

odboru kandidáta. Na všeobecnej štátnej jazykovej skúške má kandidát preukázať hlbšie

vedomosti z reálií a literatúry krajín príslušnej jazykovej oblasti a vyššiu mieru osvojenia

cudzieho jazyka v rozsahu jazykových prostriedkov a vedomostí, ktoré sú určené stupňom

náročnosti pre stredný a vyšší kurz na jazykovej škole a CEF.

Všeobecná jazyková skúška pozostáva z dvoch častí:

Písomnou časťou skúšky sa preveruje:

a) stupeň porozumenia vypočutého cudzojazyčného textu v celkovom rozsahu

minimálne 2 x 3 minúty vrátane inštruktáže alebo 200 slov formou počúvania

s porozumením alebo formou náročnejšieho diktátu v rozsahu 100 plnovýznamových slov,

b) stupeň porozumenia čítaného cudzojazyčného textu v celkovom rozsahu minimálne

600 slov,

c) schopnosť používať vybrané náročnejšie gramatické a lexikálne štruktúry v cudzom

jazyku formou náročného prekladu do cudzieho jazyka v rozsahu 100 plnovýznamových slov,

d) schopnosť napísať súvislý jazykový prejav v cudzom jazyku alebo voľne spracovať

v cudzom jazyku určenú tému v celkovom rozsahu minimálne 300 slov.


Ústnou časťou skúšky sa preveruje:

a) schopnosť pohotovo a prirodzene reagovať v cudzom jazyku v bežných životných

situáciách na primeranej jazykovej úrovni,

b) schopnosť plynulo a jazykovo správne hovoriť v cudzom jazyku o určených

konverzačných témach:

 • Bývanie v dome alebo v byte? (pre a proti)

 • Bývanie v meste alebo na vidieku? (pre a proti)

 • Môj denný program

 • Keby ste cestovali do krajiny, ktorej jazyk sa učíte, čo by ste tam chceli navštíviť?

 • Životospráva a jej vplyv na dĺžku života

 • Slovensko, Bratislava

 • Životné prostredie

 • Nakupovanie: v malých obchodoch alebo super/ hypermarketoch? (pre a proti)

 • Záľuby a koníčky

 • Význam umenia v živote človeka

 • Štúdium nekončí získaním diplomu

 • Šport a turistika - prostriedky upevnenia priateľstva medzi národmi?

 • Dovolenka pod stanom alebo v hoteli? (pre a proti)

 • Prečo sa učíte cudzie jazyky?

c) Znalosť reálií francúzsky hovoriacich krajín:

 • Zemepis

 • Hospodárstvo

 • Národ a jeho história

 • Štátny systém

 • Politické organizácie

 • Školstvo

 • Jazyk a jeho vývoj

 • Výtvarné umenie a hudba

 • Veda a výskum

 • Sociálna starostlivosť

 • Masovokomunikačné prostriedky

 • Hlavné literárne smery

 • Typický spôsob života

 • Paríž a hlavné mestá frankofónnych krajín

d) Znalosť literatúry francúzsky hovoriacich krajín na základe vlastného čítania beletrie v cudzom jazyku, v origináli, v rozsahu 500 strán, minimálne 5 titulov.

Konverzačné kurzy

Konverzačný kurz prvého stupňa
(rozsah 140 vyučovacích hodín, úroveň A1, A2)

 • Tento kurz je určený poslucháčom, ktorí majú záujem upevniť a prehĺbiť si vedomosti získané štúdiom v prvom a druhom ročníku základného kurzu.

 • Cieľom kurzu je pomôcť poslucháčovi získať väčšiu samostatnosť, pohotovosť a istotu pri používaní známeho materiálu, pričom najväčší dôraz sa kladie na ústny prejav, ktorý je stimulovaný čítaním a posluchom.

 • Nepreberá sa nové gramatické učivo iba sa opakujú gramatické javy v nových situáciách a s odlišnou slovnou zásobou.

 • Rozširuje sa slovná zásoba, pozornosť sa venuje idiomatickým spojeniam a frázam používaným pri spoločenskom styku.

 • Dôraz sa kladie na správnu výslovnosť a vetnú intonáciu so zdôraznením kľúčových slov.

 • Vyučovanie v konverzačnom kurze je riadené tak, aby poslucháč bol maximálne aktívny, čomu napomáha samostatná práca v dvojiciach alebo malých skupinách pod dohľadom vyučujúceho.

 • Vyučujúci tematicky vychádza z učebných osnov pre prvý a druhý ročník základného kurzu a náplň konverzačného kurzu prispôsobuje záujmom, potrebám a úrovni poslucháčov.

Konverzačný kurz druhého stupňa

(rozsah 140 vyučovacích hodín, úroveň B1, B2.1)

 • Poslucháči, ktorí majú záujem upevniť a prehĺbiť si vedomosti získané štúdiom v prvom a druhom ročníku stredného kurzu môžu navštevovať konverzačný kurz druhého stupňa.

 • Zameranie tohto kurzu je podobné ako pri konverzačnom kurze prvého stupňa len na vyššej úrovni.

 • Poslucháči sú vedení k čítaniu tlače francúzsky hovoriacich krajín, domácemu čítaniu textov a pozeraniu filmov, ktoré sú potom predmetom diskusií alebo referátov.

 • Poslucháči si ďalej prehlbujú rečové zručnosti, rozširujú si slovnú zásobu čím získavajú väčšiu sebadôveru pri vystupovaní.

 • Vyučujúci tematicky vychádza z učebných osnov pre prvý a druhý ročník stredného kurzu a náplň konverzačného kurzu prispôsobuje záujmom, potrebám a úrovni poslucháčov.

Konverzačný kurz tretieho stupňa
(rozsah 140 vyučovacích hodín, úroveň B2.2, C1)

 • Konverzačný kurz tretieho stupňa vychádza v ústrety poslucháčom, ktorí potrebujú získať väčšiu plynulosť prejavu, istotu a sebadôveru pred štátnou jazykovou skúškou alebo si udržať nadobudnuté vedomosti a zručnosti po absolvovaní štátnej jazykovej skúšky alebo inej medzinárodnej skúšky.

 • Zameranie tohto kurzu je podobné ako pri konverzačnom kurze prvého a druhého stupňa len na vyššej úrovni.

 • Vyučujúci tematicky vychádza z osnov pre prvý a druhý ročník vyššieho kurzu a z konverzačných tém pre základnú a všeobecnú jazykovú skúšku.

 • Poslucháči reagujú na kultúrno-spoločenské a politické dianie vo svete, najmä vo francúzsky hovoriacich krajinách komentujú ho.

 • Poslucháči sú vedení k samostatnému vystupovaniu formou prezentácie projektu, referátu, účasti na diskusiách a debatách a pod.

 • Náplň konverzačného kurzu sa prispôsobuje v priebehu školského roka záujmom, potrebám a úrovni poslucháčov.

Špeciálne jazykové kurzy

Jazykové kurzy pre žiakov základných škôl

V týchto kurzoch si majú žiaci vo veku 13-15 rokov osvojiť základy francúzskeho jazyka podľa osnov základného a stredného kurzu, pričom vyučujúci používa učebnice určené pre žiakov príslušnej vekovej kategórie zodpovedajúce vedomostiam žiakov.

Vyučujúci prispôsobuje tempo výchovno-vzdelávacieho procesu schopnostiam žiakov.

Po dosiahnutí 15 rokov sú žiaci zaraďovaní do kurzov pre dospelých väčšinou do prvého alebo druhého ročníka stredného kurzu, podľa preukázanej úrovne nadobudnutých vedomostí.

Jazykové kurzy pre seniorov

Jazykový kurz pre seniorov je určený iba dospelým poslucháčom (t.j. s vylúčením žiakov a študentov). Tento kurz sa riadi osnovami pre základný, stredný a vyšší kurz ale vzhľadom na jeho špecifiká vyučujúci prispôsobuje tempo výchovno-vzdelávacieho procesu schopnostiam, potrebám a veku poslucháčov.

Jazyk španielsky

Základný kurz úroveň A1 a A2

1.ročník

Základný kurz A1

Témy a situácie:

1. Osobná charakteristika

- Meno, adresa, národnosť, dátum narodenia, pohlavie, stav

2.Bývanie

- Opis domu/ opis izby

3.Denný režim

-Činnosti počas dňa

4.Orientácia v meste

-Názvy budov, pamiatok

-Hľadanie cieľa

5.Ľudské telo

-Opis osôb, fyzické charakteristiky

6.Voľný čas a záľuby

-Činnosti vo voľnom čase, záľuby

7.Rodina

-vzťahy v rodine

8.Obliekanie, a móda

-Základné druhy oblečenia

-odevné doplnky

(4 hodiny týždenne – 140 hodín za rok)

A1 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky

V hovorenom prejave:

1/ Používa jednoduché frázy a vety na opísanie miesta, kde žije dokáže opísať svojich blízkych.

2/ Vytvára predovšetkým samostatné frázy o ľuďoch a miestach.

3/ Opíše seba, svoju prácu a miesto, kde žije.

4/ Je schopný jednoducho komunikovať. Komunikácia je založená na neustálom opakovaní v pomalšom tempe, resp. na preformulovávaní viet/fráz. Dokáže sa pýtať a odpovedať na jednoduché otázky a reagovať v prípade potreby. Je schopný hovoriť o svojich záľubách, obľúbených témach - nákupy, cestovanie, voľný čas a záľuby, sviatky a oslavy, návšteva reštaurácie a kaviarne, denný režim a pod.

Pri čítaní:

1/ Porozumie veľmi krátkemu jednoduchému textu a zároveň jednotlivých frázam. Zachytí známe slová, základné frázy a slovné spojenia.

2/ Pochopí krátke a jednoduché odkazy.

3/ Rozpozná známe slová, základné frázy v oznámeniach, ktoré sa objavujú v každodenných situáciách.

4/ Prečíta veľmi krátky vopred pripravený text, napr. pochopí obsah jednoduchého informačného materiálu a opisu, hlavne ak je text doplnený ilustráciami.

Pri počúvaní:

1/ Ak partner hovorí zreteľne, porozumie pomalému slovnému prejavu so zreteľnou výslovnosťou a s dlhými pauzami tak, aby bol schopný pochopiť význam.

2/ Rozumie inštrukciám v pomalom tempe a postupuje podľa stručných a jednoduchých pokynov.

V písanom prejave:

1/ Píše jednoduché oddelené frázy a vety o sebe a iných ľuďoch, o tom, kde žijú a čo robia.

2/ Napíše jednoduchú a krátku pohľadnicu.

3/ Poskytne osobné údaje alebo si ich vypýtať.

4/ Je schopný vyplniť formulár alebo iné písomné dokumenty /odkazy, správy s číselnými a osobnými údajmi / napr. hotelová registračná karta/.

5/ Oboznámi sa so základnými pravidlami písania malých a veľkých písmen.

Gramatika a fonetika

 • pravidlá výslovnosti, prízvuk, intonácia

 • členy: určitý a neurčitý

 • podstatné mená: rod, číslo

 • prídavné mená: rod, číslo, postavenie

 • zámená: osobné, privlastňovacie, ukazovacie, neurčité, premet priamy a nepriamy

 • číslovky : základné, radové

 • slovesá: slovesné triedy, zvratné slovesá, zápor, imperatív, ser, estar, hay, nepravidelné slovesá

 • slovesné časy: prítomný, prechodník, blízky budúci, zložený minulý čas, priebehový (estar+gerundio)

Lexika

 • názvy krajín, národnosti, povolania

 • opis domu, zariadenie

 • rodina, popis osoby

 • názvy dní, mesiacov

 • voľný čas, cestovanie

 • nákupy

 • opis mesta

2.ročník

Základný kurz A2

Témy a situácie:

1.Jedlo a pitie

-mliečne výrobky, mäso, zelenina a ovocie, nápoje

-nákup jedál, platenie

-návšteva reštaurácie

2.Voľný čas

-víkendové a voľno časové aktivity

3.Obchod a nákupy

-nákupné zariadenia

-druhy a spôsoby nákupu a platenia

4.Sviatky

-štátne a cirkevné sviatky v Španielsku

-zvyky a tradície

5.Cestovanie

-kultúrne a historické pamiatky krajín a miest

(4 hodiny týždenne – 140 hodín za rok)

A2 podľa Európskeho referenčného rámca jazykov

V hovorenom prejave:

1/ Požiada o tovar v obchode a objednať si jedlo v reštaurácii z jedálneho lístka, alebo podľa ponuky.

2/ Rezervovať si izbu v hoteli osobne, alebo tvoriť základné otázky určené hostiteľskej rodine.

3/ Požiada o poskytnutie základných služieb v banke alebo na pošte a dokáže opísať lekárovi svoje zdravotné problémy. Študent používa v prípade nutnosti aj gestikuláciu.

4/ Na pracovisku dokáže vyjadriť svoje požiadavky v rámci pracovnej náplne a odovzdať jednoduché odkazy.

5/ Zoznamovanie sa, lúčenie, vyjadrovanie svojich pocitov, telefonovanie

Pri čítaní:

1/ Porozumie jednoduchým návodom, názvom výrobkov, bežným názvom jedál na štandardných jedálnych lístkoch, účtom, nápisom v hoteloch, základným informáciám v inzerátoch a reklamách týkajúcich sa ubytovania, textu v bankomate a nápisom, informačným tabuliam, ktoré sa vyskytujú v núdzových situáciách.

2/ Na pracovisku roztriedi listy podľa obsahu na objednávky, správy a odvodí základné informácie z textu vo svojom poli pôsobnosti. Užívateľ rozumie krátkym a štandardným informačným tabuliam /napr. Zákaz fajčiť/.

Pri počúvaní:

1/ Pochopí jednoduché pravidlá v domácnosti ako napríklad čas, kedy sa podáva jedlo, rozmiestnenie izieb, ceny v obchodoch, jednoduché otázky a pokyny u lekára, ceny a podmienky pri prenajímaní bytu, jednoduchý popis cesty a bežné otázky emigračných úradníkov.

2/ Na pracovisku porozumie jednoduchým pokynom a je schopný si vypočuť jednoduchý údaje dodávok. Telefonický odkaz pre neho známej a predvídateľnej situácii.

V písanom prejave:

1/ Napíše jednoduchý list alebo email, rezervuje si hotelovú izbu, vyplní formulár pri registrácii v hoteli alebo v banke.

2/ Napíše stručný odkaz alebo jednoduchý ďakovný list.

3/ Dokáže zapísať pokyny a požiadavky, napr. objednávky od klientov alebo číselné údaje dodávok.

Gramatika a fonetika

 • vzťažné vety

 • jednoduchý minulý čas, pravidelné, nepravidelné slovesá

 • volver+a+infinitivo

 • dvojica zámen - postavenie vo vete

 • krátenie prídavných mien

 • porovnávanie, stupňovanie

 • imperfektum, rozdiely medzi jednoduchým minulým časom a imperfektom

 • jednoduchý budúci čas

 • podmienkové vety si + prít. čas+bu.d. čas

 • kondicionál

 • prítomný konjuktív

Lexika

 • voľný čas

 • televízia a rádio, tlač

 • prázdniny, cestovanie

 • historické udalosti, curriculum vitae

 • internet, elektronická pošta

 • spoločenské udalosti

 • reklama

Stredný kurz úroveň B1 a B2.1

Stredný kurz B1

Témy a situácie

1.Človek a príroda

-životné prostredie

2.Ľudské telo

-starostlivosť o zdravie

3.Móda a jej trendy

-oblečenie na rôzne príležitosti

4.Vzdelávanie a práca

-školský systém

-pracovné podmienky

5.Spoločnosť

-správanie a vzťahy medzi ľuďmi

-životný štýl

(4 hodiny týždenne – 140 hodín za rok)

B 1 podľa Európskeho referenčného rámca jazykov

V hovorenom prejave je schopný:

1/ Nakupovať tovar v obchode a objednávať si jedlá v reštaurácii .

2/ Rezervovať si telefonicky izbu v hoteli a poradiť si vo väčšine situácií v hoteli.

3/ Jednať v obmedzenom počte situácií v banke, vysvetliť lekárovi, zubárovi alebo lekárnikovi zdravotné problémy.

4/ Vyjadriť sa na témy ako opis osoby, rodina, zamestnanie, šport a voľný čas, cestovanie, počasie, životný štýl v španielsky hovoriacich krajinách a pod.

V písanom prejave je schopný:

1/ napísať jednoduchý formálny a neformálny list

2/ prerozprávať príbeh, opísať miesto alebo osobu

3/ napísať krátke recenzie knihy alebo filmu

4/ Písať jednoduché poznámky, odkazy a krátke osobné listy /rozprávanie a opis/, napr. ďakovné listy a pohľadnice.

Pri počúvaní je schopný:

1/ Vyjadriť sa o známych témach a osobných záujmoch jednoducho a súvislo.

2/ Pochopiť celkový zmysel prednášok, celkový obsah televízneho programu a jednoduchý

telefonický odkaz na známu tému, ktorú užívateľ dokáže vopred odhadnúť.

3/ Na pracovisku pochopiť bežný pokyn a jednať na základe požiadaviek od návštevníkov, napr.

objednať taxík. Študent sa dokáže zapojiť jednoduchej výmeny názorov na známu tému a tému, ktorú dokáže predvídať.

Pri čítaní je schopný:

1/ Pochopiť veľkú časť jednoduchého jedálneho lístka, bežné listy a formuláre, reklamy a brožúry, ktoré sa vzťahujú na hotely, atď.

2/ Porozumieť návodom a upozorneniam na zdravotníckych a potravinárskych výrobkoch každodennej potreby a pochopiť jednoduché návody na použitie.

3/ Pochopiť celkový obsah jednoduchých článkov v novinách a porozumieť letákom.

4/ Na pracovisku si prečítať štandardné listy vo svojom odbore a dokáže na ne reagovať. Užívateľ dokáže pochopiť správu vo svojej oblasti pôsobenia, ak má dostatok času. Rovnako rozumie návodom a popisom výrobkov, ak je použitý jednoduchý jazyk a ak je možné podstatu textu predvídať.

Gramatika a fonetika

 • minulé časy - indefinido, perfecto compuesto, imperfecto, pretérito perfecto

 • konjuktív - subjuntivo presente, imperfecto, pasado, pluscuamperfecto

 • časová súslednosť v indikatíva, v konjuktíve, priama a nepriama reč

 • trpný rod

 • podmienkové vety

 • perifrázy: ir+inf., seguir, continuar, llevar, andar, venir+gerundiom vover+inf., dejar de+inf., empezar, ponerse+inf.

Lexika

 • školstvo, štúdium, vyučovanie

 • umenie

 • sviatky, spôsob život Španielov

 • obchody, nakupovanie

 • varenie, recepty, gastronómia

 • zdravie

Stredný kurz B2.1

Témy a situácie

1.Zdravie

-zdravý spôsob života

-prevencia, poistenie

2.Umenie a kultúra

-hudba, maliarstvo, divadlo

3.Komunikácia

-nové komunikačné metódy

4.Šport

-druhy športu, športové disciplíny

-nové trendy v športe

5.Stravovanie

-španielska gastronómia

-zdravá výživa

6.Zamestnanie

-profesie a pracovné činnosti

-prezentácia firmy

7.Rodina a spoločnosť

-vzťahy medzi ľuďmi (4 hodiny týždenne – 140 hodín za rok)
B2.1 podľa Európskeho referenčného rámca jazykov

V hovorenom prejave je schopný:

1/ Si poradiť vo väčšine spoločenských situácií v obchodoch, v reštauráciách a hoteloch, u lekára,

v banke, na pošte, na letisku a na stanici.

3/ Previesť návštevu mestom, opísať miesto a odpovedať na prípadné otázky.

4/ Na pracovisku podať podrobné informácie a podrobne formulovať požiadavky v známom kontexte a zúčastniť sa nekomplikovaných rokovaní.

5/ Prijímať a odovzdávať odkazy, zúčastňovať sa schôdzí, ktoré sa týkajú náplne práce, a viesť nekomplikované rokovania.

6/ Komentovať dianie vo svete, najmä v španielsky hovoriacich krajinách.

7/ Vyjadrovať sa na témy: cestovanie, emigrácia a kultúrny šok, turistika a jej vplyv na životné prostredie, choroby a medicína, významné udalosti v ľudskom živote, dokáže vystihnúť podstatu prečítaného krátkeho novinového článku

Pri čítaní je schopný:

1/ Čítať dlhšie texty, pochopiť zložitejšie, komplexnejšie listy a články z novín a časopisov a z iných médií. Pochopí krátke ukážky z beletrie.

2/ Poradiť si s bežnými listami a porozumieť celkovému významu väčšine neštandardnej korešpondencie. Užívateľ má problémy v zložitejších situáciách, ak je použitý neštandardný jazyk.

3/ Porozumieť celkovému významu krátkych správ a článkov na témy, ktoré je možno predpokladať a pochopiť návody a popisy, ak sa týkajú jeho pracovnej náplne.

Pri počúvaní je schopný:

1/ Zúčastniť sa neformálnej konverzácie na rôzne známe, alebo predvídateľné témy, a témy, ktoré pozná napr. osobné zážitky, práca, aktuálne udalosti.

2/Porozumieť väčšine televíznych programov a správ /vďaka vizuálnemu prevedeniu a pochopiť

hlavné body rozhlasového vysielania.

3/ Na pracovisku sledovať faktografické prednášky a praktické ukážky predmetov.

V písanom prejave je schopný:

1/ Písať súkromné listy s dopredu zadaným s obmedzeným počtom tém a poradiť si s niektorými formálnymi listami, napr. rezervácia ubytovania.

2/ Na pracovisku vypracovať rôzne písané dokumenty /presnosť a štýl musí prekontrolovať osoba, ktorej rodným jazykom je španielčina/. Poslucháč dokáže napísať detailný opis, napr. výrobku alebo služby v odbore mu blízkom. Dokáže písať žiadosti, ale len na témy, ktoré dokáže predvídať.

3/ Prijímať a odovzdávať odkazy. Ak ide o dlhé alebo zložité odkazy, môže mať problémy.

4/ Napísať životopis a sprievodný list, recenziu na knihu alebo film.

Gramatika a fonetika

 • vedľajšie vety podmienkové, časové, vzťažné, prípustkové, príčinné, dôsledkové, účelové

 • zložený budúci čas

 • podmienkové vety

 • zdrobneniny, augmentatíva

 • pravdepodobnosť v prítomnosti a minulosti

 • tvorenie zložených slov, prefixami, sufixami, spájaním

 • príčastie minulé - slovesá s dvomi príčastiami

 • plynulé použitie konjuktíva

Lexika

 • profesie, práca

 • životné prostredie

 • spoločenské vzťahy

 • osobné údaje, životopis

 • doprava, premávka v meste

 • historické udalosti, každodenné udalosti

Vyšší kurz úroveň B2.2 a C1.1

Vyšší kurz B2.2

Témy a situácie:

-Budúcnosť

-Náboženstvo

-Práca

-Životospráva

-Mobilita

-Cudzie jazyky

-Zamestnanie a povolanie

-Média

(4 hodiny týždenne – 140 hodín za rok)

B2.2

V hovorenom prejave je schopný:

1/ Orientovať sa v bežných situáciách u lekára, v hoteli, v reštaurácii, v banke, na pošte, na letisku a na stanici.

2/ v spoločenskej konverzácii vyjadriť prekvapenie, záujem o vec, zveličovanie.

3/ Previesť návštevu mestom, opísať miesto a odpovedať na prípadné otázky.

4/ Na pracovisku podať podrobné informácie a podrobne formulovať požiadavky v známom kontexte a zúčastniť sa nekomplikovaných rokovaní.

5/ Prijímať a odovzdávať odkazy, zúčastňovať sa schôdzí, ktoré sa týkajú náplne práce, a viesť nekomplikované rokovania, viesť zložitejší telefonický rozhovor.

6/ Komentovať dianie vo svete, najmä v španielsky hovoriacich krajinách, rozprávať o známych osobnostiach.
7/ Vyjadrovať sa na konverzačné témy: moje plány do budúcnosti, kultúrny život vo vašom meste a vo vašej krajine, záľuby a voľný čas, môj denný program, šport (zimné a letné športy, rozdiely medzi športmi a hrami, Olympijské hry)a moja rodina.

8/ Zvládať témy na základnú štátnicu ako: zemepis Španielska a Latinskej Ameriky a ich hlavné mestá, dôležité medzníky v histórii Španielska a Latinskej Ameriky.

Pri čítaní je schopný:

1/ Čítať dlhšie texty, pochopiť zložitejšie, komplexnejšie listy a články z novín a časopisov a z iných médií. Pochopí krátke ukážky z beletrie.

2/ Poradiť si s bežnými listami a porozumieť celkovému významu väčšine neštandardnej korešpondencie. Užívateľ má problémy v zložitejších situáciách, ak je použitý neštandardný jazyk.

3/ Porozumieť celkovému významu krátkych správ a článkov na témy, ktoré je možno predpokladať a pochopiť návody a popisy, ak sa týkajú jeho pracovnej náplne.

Pri počúvaní je schopný:

1/ Zúčastniť sa neformálnej konverzácie na rôzne známe, alebo predvídateľné témy, a témy, ktoré pozná napr. osobné zážitky, práca, aktuálne udalosti.

2/Porozumieť väčšine televíznych programov a správ /vďaka vizuálnemu prevedeniu a pochopiť hlavné body rozhlasového vysielania.

3/ Na pracovisku sledovať faktografické prednášky a praktické ukážky predmetov.

V písanom prejave je schopný:

1/ Písať súkromné listy s dopredu zadaným s obmedzeným počtom tém a poradiť si s niektorými formálnymi listami, napr. rezervácia ubytovania.

2/ Na pracovisku vypracovať rôzne písané dokumenty /presnosť a štýl musí prekontrolovať osoba, ktorej rodným jazykom je španielčina/. Poslucháč dokáže napísať detailný opis, napr. výrobku alebo služby v odbore mu blízkom. Dokáže písať žiadosti, ale len na témy, ktoré dokáže predvídať.

3/ Prijímať a odovzdávať odkazy. Ak ide o dlhé alebo zložité odkazy, môže mať problémy.

4/ Napísať životopis a sprievodný list, formálny a neformálny list, recenziu na knihu alebo film, správu, referát, opis.

Vyšší kurz C1.1

Témy a situácie:

- Veda a technika

- Alternatívny spôsob života

- Technika a pokrok

- Cudzinci v Španielsku

- Muži a ženy v zamestnaní

- Možnosti ubytovania v zahraničí

- Kriminalita a násilie

- Charakterové vlastnosti človeka

(4 hodiny týždenne – 140 hodín za rok)

C1.1

V hovorenom prejave je schopný:

1/ Rozumieť hovorenému plynulému prejavu aj v prípade ak nie sú vzťahy absolútne zreteľné, len nepriamo naznačené.

2/ Zúčastniť sa dlhých rozhovorov, hovoriť plynulé a presne sa vyjadrovať aj k abstraktným a kultúrnym témam.

3/ Presne, detailne a plynule formulovať svoje myšlienky, / a tak prispieť do diskusie/ bez toho, aby musel hľadať výrazy vrátane abstraktných.

4/ Obhajovať svoj názor a pýtať sa otázky, ktoré sa priamo netýkajú jeho odbornosti a pôsobnosti.

5/ Aktívne sa zúčastňovať schôdzí a seminárov, ktoré sa týkajú jeho práce a samostatne prednášať, alebo niečo prezentovať.

6/ Vyjadrovať sa na konverzačné témy: medziľudské vzťahy , rodina, výchova detí, životná kariéra umenie, literatúra, úspechy vedy a techniky, cestovanie (u nás alebo v zahraničí, spôsoby cestovania...), zdravý životný štýl (stravovacie návyky, telesná zdatnosť, stres a choroby), Slovensko, Bratislava, hlavné mesto Slovenska, moje mesto , ako tráviť dovolenku, nákupy a služby, prečo sa učíme cudzie jazyky.

7/ Zvládať témy na základnú štátnicu ako: vládny systém v Španielsku, systém vzdelávania v Španielsku, životný štýl v Španielsku a v Latinskej Amerike(zvyky, tradície, sviatky).

Pri počúvaní je schopný:

1/ Poradiť si v bežnom živote, pochopiť detailné informácie, ktoré sa týkajú ubytovacích podmienok a zjednávania nájomných zmlúv.

2/ Zapojiť sa do spoločenskej zábavy, baviť sa ,baviť sa s ostatnými a zúčastniť sa rôznych spoločenských konverzácií.

3/ Pochopiť veľkú časť televízneho a rozhlasového vysielania, filmov a dramatických diel. Zložité zápletky a podrobnosti hádok nebudú pravdepodobne pochopené.

4/ Porozumieť väčšine z toho, čo sa povie na schôdzach a seminároch v prípade, ak ide o tému týkajúcu sa ich vlastnej práce.

Pri čítaní je schopný:

1/ Rozumieť dlhej a komplexnej faktografii a beletrii a dokázať rozlíšiť štýly.

2/ Rozumieť špecializovaným článkom a dlhším technickým popisom a inštrukciám, aj keď nesúvisia s jeho odborom.

3/ Dokáže čítať dostatočne rýchlo, aby sa mohol zapojiť do akademických rozhovorov.

4/ Rozumie informáciám v novinách a ďalších médiách a beletrii.

V písanom prejave je schopný:

1/ Písať aj viac štruktúrovane listy a vyjadriť sa jasne. Poslucháč dokáže písať niektoré typy formálneho listu napr. žiadosť, sťažnosť, vyžiadanie si informácií a pod.

2/ Zapisovať diktované informácie a robiť si poznámky, nemôže však ísť o veľmi špecializované alebo abstraktné témy

3/ Charakterizovať hlavnú postavu literárneho diela, opísať predmety, udalosti, osoby .

4/ Rozoznávať rôzne štýly kompozícií napr. rozprávanie, opis, reportáž, správa do novín alebo časopisu, názorová kompozícia, poviedka a pod.

Gramatika a fonetika

 • Prehĺbenie a rozšírenie učebnej látky stredného kurzu, najmä v oblasti tvorenia rôznych súvetí :

 • použitie časov indikatíva a konjunktíva v časových vetách, po spojkách antes de que / skôr než /, hasta que / kým /, siempre que / vždy keď /, mientras que / zatiaľ čo /

 • použitie časov indikatíva a konjunktíva v podmienkových vetách po spojkách si / ak, keby /, en caso de que / v prípade, že /

 • použitie časov indikatíva a konjunktíva vo vetách spôsobových a príčinných po spojkách como / keďže /, sin que / bez toho aby /

 • súslednosť časová a nepriama reč

 • kompletný systém vzťažných zámen

 • kompletný systém osobných zámen

 • kompletný systém slovesných väzieb

 • skompletizovanie slovesných výrazov s indikatívom a konjuktívom

 • odlišná syntax viet hovorového a spisovného jazyka európskej a americkej španielčiny

Lexika

 • terminológia štandardného a pracovného životopisu, opis charakterových vlastností

 • rozšírenie terminológie športových činností

 • rozšírenie terminológie pracovného života, rodinného života

 • rozšírenie terminológie stravovacích návykov a spôsobe života

 • rozšírenie terminológie k témam doprava, cestovanie, životné prostredie

 • slovná zásoba v masovokomunikačných prostriedkoch, základy novinárskeho štýlu, právnický jazyk, ukážky umeleckého štýlu z oblasti literatúry a divadla

 • ustálené spojenia k rôznym témam

 • rôzne zvláštnosti podstatných mien

 • odlišnosti španielskej a juhoamerickej frazeológie v porovnaní so slovenskou

Prípravný kurz na základnú štátnu jazykovú skúšku zo španielskeho jazyka

(rozsah 140 vyučovacích hodín, úroveň B2)

Kurz pripravuje poslucháčov na úspešné vykonanie základnej štátnej jazykovej skúšky

podľa požiadaviek zvládnutia španielskeho jazyka na úrovni vymedzenej vyhláškou MŠ SR č.44/ 1996 Z.z. o ŠJS a skúšobným poriadkom pre ŠJS.

Obsah základnej štátnej jazykovej skúšky je zameraný na bežné životné situácie

a na základné otázky politického, hospodárskeho a kultúrneho diania v cieľovej jazykovej oblasti a ich porovnanie so Slovenskou republikou. Kandidát má preukázať schopnosť porozumieť hovorenému a písomnému textu a samostatne ústne i písomne sa vyjadrovať o určených témach v rozsahu jazykových prostriedkov, ktoré sú určené stupňom náročnosti pre základný a stredný kurz na jazykovej škole a CEF.

Základná jazyková skúška pozostáva z dvoch častí:

Písomnou časťou skúšky sa preveruje:

a) stupeň porozumenia vypočutého cudzojazyčného textu v celkovom rozsahu

minimálne 2 x 2 minúty alebo 150 slov formou počúvania s porozumením alebo formou

diktátu v rozsahu 100 plnovýznamových slov,

b) stupeň porozumenia čítaného cudzojazyčného textu v celkovom rozsahu najmenej

500 slov,

c) schopnosť používať vybrané gramatické a lexikálne štruktúry v cudzom jazyku

formou prekladu do cudzieho jazyka v rozsahu 100 plnovýznamových slov,

d) schopnosť napísať súvislý jazykový prejav v cudzom jazyku v celkovom rozsahu

minimálne 180 slov.

Ústnou časťou skúšky sa preveruje:

 1. schopnosť pohotovo reagovať v cudzom jazyku v bežných životných situáciách,

 2. schopnosť plynulo rozprávať o daných konverzačných témach:

  • Moja rodina

  • Denný program

  • Záľuby a voľný čas

  • Šport, Olympijské hry

  • Moje plány do budúcnosti

  • Cestovanie

  • Ako tráviť dovolenku

  • Zdravý životný štýl

  • Slovensko

  • Bratislava, hlavné mesto Slovenska

  • Moje mesto

  • Kultúrny život

  • Nákupy a služby

  • Prečo sa učíme cudzie jazyky?

 1. Znalosť reálií španielsky hovoriacich krajín:

  • Dôležité medzníky v dejinách Španielska a Latinskej Ameriky

  • Zemepis a hospodárstvo Španielska a Latinskej Ameriky

  • Autonómne oblasti Španielska

  • Vládny systém

  • Systém vzdelávania

  • Životný štýl

  • Kultúra Španielska a Latinskej Ameriky

 1. Znalosť literatúry španielsky hovoriacich krajín na základe vlastného čítania beletrie v cudzom jazyku v rozsahu 300 strán, minimálne 3 tituly.

Prípravný kurz na všeobecnú štátnu jazykovú skúšku

zo španielskeho jazyka

(rozsah 140 vyučovacích hodín, úroveň C1, C2)

Kurz pripravuje poslucháčov na úspešné vykonanie všeobecnej štátnej jazykovej skúšky

podľa požiadaviek zvládnutia španielskeho jazyka na úrovni vymedzenej vyhláškou MŠ SR č.44/ 1996 Z.z. o ŠJS a skúšobným poriadkom pre ŠJS.

Obsah všeobecnej štátnej jazykovej skúšky má podobné zameranie ako pri

základnej štátnej jazykovej skúške a zameriava sa aj na základnú problematiku z pracovného

odboru kandidáta. Na všeobecnej štátnej jazykovej skúške má kandidát preukázať hlbšie

vedomosti z reálií a literatúry krajín príslušnej jazykovej oblasti a vyššiu mieru osvojenia

cudzieho jazyka v rozsahu jazykových prostriedkov a vedomostí, ktoré sú určené stupňom

náročnosti pre stredný a vyšší kurz na jazykovej škole a CEF.

Všeobecná jazyková skúška pozostáva z dvoch častí:

Písomnou časťou skúšky sa preveruje:

a) stupeň porozumenia vypočutého cudzojazyčného textu v celkovom rozsahu

minimálne 2 x 3 minúty vrátane inštruktáže alebo 200 slov formou počúvania

s porozumením alebo formou náročnejšieho diktátu v rozsahu 100 plnovýznamových slov,

b) stupeň porozumenia čítaného cudzojazyčného textu v celkovom rozsahu minimálne

600 slov,

c) schopnosť používať vybrané náročnejšie gramatické a lexikálne štruktúry v cudzom

jazyku formou náročného prekladu do cudzieho jazyka v rozsahu 100 plnovýznamových slov,

d) schopnosť napísať súvislý jazykový prejav v cudzom jazyku alebo voľne spracovať

v cudzom jazyku určenú tému v celkovom rozsahu minimálne 300 slov.

Ústnou časťou skúšky sa preveruje:

a) schopnosť pohotovo a prirodzene reagovať v cudzom jazyku v bežných životných

situáciách na primeranej jazykovej úrovni,

b) schopnosť plynulo a jazykovo správne hovoriť v cudzom jazyku o určených

konverzačných témach:

 • Bývanie v dome alebo v byte? (pre a proti)

 • Bývanie v meste alebo na vidieku? (pre a proti)

 • Môj denný program

 • Keby ste cestovali do krajiny, ktorej jazyk sa učíte, čo by ste tam chceli navštíviť?

 • Životospráva a jej vplyv na dĺžku života

 • Slovensko, Bratislava

 • Životné prostredie

 • Nakupovanie: v malých obchodoch alebo super/ hypermarketoch? (pre a proti)

 • Záľuby a koníčky

 • Význam umenia v živote človeka

 • Štúdium nekončí získaním diplomu

 • Šport a turistika - prostriedky upevnenia priateľstva medzi národmi?

 • Dovolenka pod stanom alebo v hoteli? (pre a proti)

 • Prečo sa učíte cudzie jazyky?

c) Znalosť reálií španielsky hovoriacich krajín:

 • Zemepis

 • Hospodárstvo

 • Národ a jeho história

 • Štátny systém

 • Politické organizácie

 • Školstvo

 • Jazyk a jeho vývoj

 • Výtvarné umenie a hudba

 • Veda a výskum

 • Sociálna starostlivosť

 • Masovokomunikačné prostriedky

 • Hlavné literárne smery

 • Typický spôsob života

 • Autonómne oblasti Španielska

d) Znalosť literatúry španielsky hovoriacich krajín na základe vlastného čítania beletrie v cudzom jazyku, v origináli, v rozsahu 500 strán, minimálne 5 titulov.

Konverzačné kurzy

Konverzačný kurz prvého stupňa
(rozsah 140 vyučovacích hodín, úroveň A1, A2)

 • Tento kurz je určený poslucháčom, ktorí majú záujem upevniť a prehĺbiť si vedomosti získané štúdiom v prvom a druhom ročníku základného kurzu.

 • Cieľom kurzu je pomôcť poslucháčovi získať väčšiu samostatnosť, pohotovosť a istotu pri používaní známeho materiálu, pričom najväčší dôraz sa kladie na ústny prejav, ktorý je stimulovaný čítaním a posluchom.

 • Nepreberá sa nové gramatické učivo iba sa opakujú gramatické javy v nových situáciách a s odlišnou slovnou zásobou.

 • Rozširuje sa slovná zásoba, pozornosť sa venuje idiomatickým spojeniam a frázam používaným pri spoločenskom styku.

 • Dôraz sa kladie na správnu výslovnosť a vetnú intonáciu so zdôraznením kľúčových slov.

 • Vyučovanie v konverzačnom kurze je riadené tak, aby poslucháč bol maximálne aktívny, čomu napomáha samostatná práca v dvojiciach alebo malých skupinách pod dohľadom vyučujúceho.

 • Vyučujúci tematicky vychádza z učebných osnov pre prvý a druhý ročník základného kurzu a náplň konverzačného kurzu prispôsobuje záujmom, potrebám a úrovni poslucháčov.

Konverzačný kurz druhého stupňa

(rozsah 140 vyučovacích hodín, úroveň B1, B2.1)

 • Poslucháči, ktorí majú záujem upevniť a prehĺbiť si vedomosti získané štúdiom v prvom a druhom ročníku stredného kurzu môžu navštevovať konverzačný kurz druhého stupňa.

 • Zameranie tohto kurzu je podobné ako pri konverzačnom kurze prvého stupňa len na vyššej úrovni.

 • Poslucháči sú vedení k čítaniu tlače španielsky hovoriacich krajín, domácemu čítaniu textov a pozeraniu filmov, ktoré sú potom predmetom diskusií alebo referátov.

 • Poslucháči si ďalej prehlbujú rečové zručnosti, rozširujú si slovnú zásobu čím získavajú väčšiu sebadôveru pri vystupovaní.

 • Vyučujúci tematicky vychádza z učebných osnov pre prvý a druhý ročník stredného kurzu a náplň konverzačného kurzu prispôsobuje záujmom, potrebám a úrovni poslucháčov.

Konverzačný kurz tretieho stupňa
(rozsah 140 vyučovacích hodín, úroveň B2.2, C1)

 • Konverzačný kurz tretieho stupňa vychádza v ústrety poslucháčom, ktorí potrebujú získať väčšiu plynulosť prejavu, istotu a sebadôveru pred štátnou jazykovou skúškou alebo si udržať nadobudnuté vedomosti a zručnosti po absolvovaní štátnej jazykovej skúšky alebo inej medzinárodnej skúšky.

 • Zameranie tohto kurzu je podobné ako pri konverzačnom kurze prvého a druhého stupňa len na vyššej úrovni.

 • Vyučujúci tematicky vychádza z osnov pre prvý a druhý ročník vyššieho kurzu a z konverzačných tém pre základnú a všeobecnú jazykovú skúšku.

 • Poslucháči reagujú na kultúrno-spoločenské a politické dianie vo svete, najmä v španielsky hovoriacich krajinách komentujú ho.

 • Poslucháči sú vedení k samostatnému vystupovaniu formou prezentácie projektu, referátu, účasti na diskusiách a debatách a pod.

 • Náplň konverzačného kurzu sa prispôsobuje v priebehu školského roka záujmom, potrebám a úrovni poslucháčov.

Špeciálne jazykové kurzy

Jazykové kurzy pre žiakov základných škôl

V týchto kurzoch si majú žiaci vo veku 13-15 rokov osvojiť základy španielskeho jazyka podľa osnov základného a stredného kurzu, pričom vyučujúci používa učebnice určené pre žiakov príslušnej vekovej kategórie zodpovedajúce vedomostiam žiakov.

Vyučujúci prispôsobuje tempo výchovno-vzdelávacieho procesu schopnostiam žiakov.

Po dosiahnutí 15 rokov sú žiaci zaraďovaní do kurzov pre dospelých väčšinou do prvého alebo druhého ročníka stredného kurzu, podľa preukázanej úrovne nadobudnutých vedomostí.

Jazykové kurzy pre seniorov

Jazykový kurz pre seniorov je určený iba dospelým poslucháčom (t.j. s vylúčením žiakov a študentov). Tento kurz sa riadi osnovami pre základný, stredný a vyšší kurz ale vzhľadom na jeho špecifiká vyučujúci prispôsobuje tempo výchovno-vzdelávacieho procesu schopnostiam, potrebám a veku poslucháčov.

Taliansky jazyk

Základný kurz (A1-A2)

 1. ročník

(4 hodiny týždenne – 140 hodín za rok)

A1 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky

Témy a situácie:

 • pozdravy a telefonovanie,

 • rodina a jej členovia,

 • v práci – povolania,

 • cestovanie – dopravné prostriedky,

 • voľný čas a záujmy.

V hovorenom prejave:

1/ Používa jednoduché frázy a vety na opísanie miesta, kde žije dokáže opísať svojich blízkych.

2/ Vytvára predovšetkým samostatné frázy o ľuďoch a miestach.

3/ Opíše seba, svoju prácu a miesto, kde žije.

4/ Je schopný jednoducho komunikovať. Komunikácia je založená na neustálom opakovaní v pomalšom tempe, resp. na preformulovávaní viet/fráz. Dokáže sa pýtať a odpovedať na jednoduché otázky a reagovať v prípade potreby. Je schopný hovoriť o svojich záľubách, obľúbených témach - nákupy, cestovanie, voľný čas a záľuby, sviatky a oslavy, denný režim a pod.

Pri čítaní:

1/ Porozumie veľmi krátkemu jednoduchému textu a zároveň jednotlivých frázam. Zachytí známe slová, základné frázy a slovné spojenia.

2/ Pochopí krátke a jednoduché odkazy.

3/ Rozpozná známe slová, základné frázy v oznámeniach, ktoré sa objavujú v každodenných situáciách.

4/ Prečíta veľmi krátky vopred pripravený text, napr. pochopí obsah jednoduchého informačného materiálu a opisu, hlavne ak je text doplnený ilustráciami.

Pri počúvaní:

1/ Ak partner hovorí zreteľne, porozumie pomalému slovnému prejavu so zreteľnou výslovnosťou a s dlhými pauzami tak, aby bol schopný pochopiť význam.

2/ Rozumie inštrukciám v pomalom tempe a postupuje podľa stručných a jednoduchých pokynov.

V písanom prejave:

1/ Píše jednoduché oddelené frázy a vety o sebe a iných ľuďoch, o tom, kde žijú a čo robia.

2/ Napíše jednoduchú a krátku pohľadnicu.

3/ Poskytne osobné údaje alebo si ich vypýtať.

4/ Je schopný vyplniť formulár alebo iné písomné dokumenty /odkazy, správy s číselnými a osobnými údajmi / napr. hotelová registračná karta/.

5/ Oboznámi sa so základnými pravidlami písania malých a veľkých písmen.

Gramatika a fonetika

talianske fonémy a ich grafická podoba

pravidlá výslovnosti, prízvuk, zdvojené spoluhlásky

intonácia oznamovacej a opytovacej vety

člen určitý a neurčitý

spájanie člena s predložkou

rod a číslo substantíva adjektív

prézent, minulý čas ukončený,

základné číslovky 1 - 1 000 000

radové číslovky

príslovky času

osobné zámená neprízvučné v 3. a 4. de

dvojica neprízvučných zámen vo vete

privlastňovacie zámená

ukazovacie zámená

2.ročník

(4 hodiny týždenne – 140 hodín za rok)

A2 podľa Európskeho referenčného rámca jazykov

Témy a situácie:

 • voľný čas

 • televízia a rádio, tlač

 • internet, elektronická pošta

 • spoločenské udalosti

 • reklama

 • nakupovanie (potraviny a oblečenie),

 • v reštaurácii

V hovorenom prejave:

1/ Požiada o tovar v obchode a objednať si jedlo v reštaurácii z jedálneho lístka, alebo podľa ponuky.

2/ Rezervovať si izbu v hoteli osobne, alebo tvoriť základné otázky určené hostiteľskej rodine.

3/ Požiada o poskytnutie základných služieb v banke alebo na pošte a dokáže opísať lekárovi svoje zdravotné problémy. Študent používa v prípade nutnosti aj gestikuláciu.

4/ Na pracovisku dokáže vyjadriť svoje požiadavky v rámci pracovnej náplne a odovzdať jednoduché odkazy.

5/ Zoznamovanie sa, lúčenie, vyjadrovanie svojich pocitov, telefonovanie

Pri čítaní:

1/ Porozumie jednoduchým návodom, názvom výrobkov, bežným názvom jedál na štandardných jedálnych lístkoch, účtom, nápisom v hoteloch, základným informáciám v inzerátoch a reklamách týkajúcich sa ubytovania, textu v bankomate a nápisom, informačným tabuliam, ktoré sa vyskytujú v núdzových situáciách.

2/ Na pracovisku roztriedi listy podľa obsahu na objednávky, správy a odvodí základné informácie z textu vo svojom poli pôsobnosti. Užívateľ rozumie krátkym a štandardným informačným tabuliam /napr. Zákaz fajčiť/.

Pri počúvaní:

1/ Pochopí jednoduché pravidlá v domácnosti ako napríklad čas, kedy sa podáva jedlo, rozmiestnenie izieb, ceny v obchodoch, jednoduché otázky a pokyny u lekára, ceny a pod- mienky pri prenajímaní bytu, jednoduchý popis cesty a bežné otázky emigračných úradníkov.

2/ Na pracovisku porozumie jednoduchým pokynom a je schopný si vypočuť jednoduchý údaje dodávok. Telefonický odkaz pre neho známej a predvídateľnej situácii.

V písanom prejave:

1/ Napíše jednoduchý list alebo email, rezervuje si hotelovú izbu, vyplní formulár pri registrácii v hoteli alebo v banke.

2/ Napíše stručný odkaz alebo jednoduchý ďakovný list.

3/ Dokáže zapísať pokyny a požiadavky, napr. objednávky od klientov alebo číselné údaje dodávok.

Gramatika a fonetika

 • dvojica zámen - postavenie vo vete

 • krátenie prídavných mien

 • imperfektum, rozdiely medzi jednoduchým minulým časom a imperfektom

 • jednoduchý budúci čas

 • podmienkové vety

 • kondicionál

 • vzťažné zámeno che (ktorý)

 • zvratné slovesá s modálnymi vo vete

 • funkcie pádových predložiek

 • súslednosť časová

Stredný kurz úroveň B1 a B2.1

1. ročník

(4 hodiny týždenne – 140 hodín za rok)

B 1 podľa Európskeho referenčného rámca jazykov

Témy a situácie:

 • školstvo, štúdium, vyučovanie

 • umenie

 • sviatky a ich slávenie

 • obchody, nakupovanie

 • životné prostredie

 • starostlivosť o zdravie.

V hovorenom prejave je schopný:

1/ Nakupovať tovar v obchode a objednávať si jedlá v reštaurácii .

2/ Rezervovať si telefonicky izbu v hoteli a poradiť si vo väčšine situácií v hoteli.

3/ Jednať v obmedzenom počte situácií v banke, vysvetliť lekárovi, zubárovi alebo lekárnikovi zdravotné problémy.

4/ Vyjadriť sa na témy ako vzdelanie, zamestnanie, umenie, cestovanie, počasie, životný štýl a pod

V písanom prejave je schopný:

1/ napísať jednoduchý formálny a neformálny list

2/ prerozprávať príbeh, opísať miesto alebo osobu

3/ napísať krátne review knihy alebo filmu

4/ Písať jednoduché poznámky, odkazy a krátke osobné listy /rozprávanie a opis/, napr. ďakovné listy a pohľadnice.

Pri počúvaní je schopný:

1/ Vyjadriť sa o známych témach a osobných záujmoch jednoducho a súvislo.

2/ Pochopiť celkový zmysel prednášok, celkový obsah televízneho programu a jednoduchý

telefonický odkaz na známu tému, ktorú užívateľ dokáže vopred odhadnúť.

3/ Na pracovisku pochopiť bežný pokyn a jednať na základe požiadaviek od návštevníkov,

napr. objednať taxík...) Študent sa dokáže zapojiť do jednoduchej výmeny názorov na známu tému a tému, ktorú dokáže predvídať.

Pri čítaní je schopný:

1/ Pochopiť veľkú časť jednoduchého jedálneho lístka, bežné listy a formuláre, reklamy a brožúry, ktoré sa vzťahujú na hotely, atď.

2/ Porozumieť návodom a upozorneniam na zdravotníckych a potravinárskych výrobkoch každodennej potreby a pochopiť jednoduché návody na použitie.

3/ Pochopiť celkový obsah jednoduchých článkov v novinách a porozumieť letákom.

4/ Na pracovisku si prečítať štandardné listy vo svojom odbore a dokáže na ne reagovať. Užívateľ dokáže pochopiť správu vo svojej oblasti pôsobenia, ak má dostatok času. Rovnako rozumie návodom a popisom výrobkov, ak je použitý jednoduchý jazyk a ak je možné podstatu textu predvídať.

Gramatika a fonetika

  • delivý člen

  • samostatné osobné zámená

  • ukazovacie zámená zastupujúce osobu

  • neurčité zámená

 • príslovky spôsobu, miesta, času

 • minulé časy – predminulý čas, historický čas, imperfektum, prefektum

  • stupňovanie prísloviek a prídavných mien

  • kondicionál prítomný a minulý

  • imperatív

  • konjunktív a jeho časy

  • podmienkové súvetia

2.ročník
(4 hodiny týždenne – 140 hodín za rok)
B2.1 podľa Európskeho referenčného rámca jazykov

Témy a situácie:

 • peniaze a práca,

 • tlač a masmédiá

 • cestujeme po Taliansku,

 • história a veda Európy

 • talianska literatúra,

 • zdravie a choroby,

V hovorenom prejave je schopný:

1/ Poradiť si vo väčšine spoločenských situácií v obchodoch, v reštauráciách a hoteloch, u lekára,

v banke, na pošte, na letisku a na stanici.

3/ Previesť návštevu mestom, opísať miesto a odpovedať na prípadné otázky.

4/ Na pracovisku podať podrobné informácie a podrobne formulovať požiadavky v známom kontexte a zúčastniť sa nekomplikovaných rokovaní.

5/ Prijímať a odovzdávať odkazy, zúčastňovať sa schôdzí, ktoré sa týkajú náplne práce, a viesť nekomplikované rokovania.

6/ Komentovať dianie vo svete, najmä v anglicky hovoriacich krajinách.

7/ Vyjadrovať sa na témy: veda, život v meste a na vidieku, turistika a jej vplyv na životné prostredie, choroby a medicína, významné udalosti v ľudskom živote, dokáže vystihnúť podstatu prečítaného krátkeho novinového článku

Pri čítaní je schopný:

1/ Čítať dlhšie texty, pochopiť zložitejšie, komplexnejšie listy a články z novín a časopisov a z iných médií. Pochopí krátke ukážky z beletrie.

2/ Poradiť si s bežnými listami a porozumieť celkovému významu väčšine neštandardnej korešpondencie. Užívateľ má problémy v zložitejších situáciách, ak je použitý neštandardný jazyk.

3/ Porozumieť celkovému významu krátkych správ a článkov na témy, ktoré je možno predpokladať a pochopiť návody a popisy, ak sa týkajú jeho pracovnej náplne.

Pri počúvaní je schopný:

1/ Zúčastniť sa neformálnej konverzácie na rôzne známe, alebo predvídateľné témy, a témy, ktoré pozná napr. osobné zážitky, práca, aktuálne udalosti.

2/Porozumieť väčšine televíznych programov a správ /vďaka vizuálnemu prevedeniu a pochopiť

hlavné body rozhlasového vysielania.

3/ Na pracovisku sledovať faktografické prednášky a praktické ukážky predmetov.

V písanom prejave je schopný:

1/ Písať súkromné listy s dopredu zadaným s obmedzeným počtom tém a poradiť si s niektorými formálnymi listami, napr. rezervácia ubytovania.

2/ Na pracovisku vypracovať rôzne písané dokumenty /presnosť a štýl musí prekontrolovať osoba, ktorej rodným jazykom je angličtina/. Poslucháč dokáže napísať detailný opis, napr. výrobku alebo služby v odbore mu blízkom. Dokáže písať žiadosti, ale len na témy, ktoré dokáže predvídať.

3/ Prijímať a odovzdávať odkazy. Ak ide o dlhé alebo zložité odkazy, môže mať problémy.

4/ Napísať životopis a sprievodný list, recenziu na knihu alebo film.

Gramatika a fonetika

 • vedľajšie vety podmienkové, časové, vzťažné, prípustkové, príčinné, dôsledkové, účelové

 • zložený budúci čas

 • zdrobneniny, augmentatíva

 • pravdepodobnosť v prítomnosti a minulosti

 • tvorenie zložených slov odvodzovaním a skladanímm

 • príčastie minulé - slovesá s dvomi príčastiami

 • plynulé použitie konjuktíva

 • pasívum a jeho časy a spôsoby

 • súslednosť časová v indikatíve

 • súslednosť časová v konjunktíve

 • zložené predložky

 • zložený budúci čas

 • historický minulý čas, predminulý čas, minulý čas priebehový

 • gerundium a particípium v implicitných vetách

 • nepriama reč

Ruský jazyk

Základný kurz /A1/

Témy a situácie:

1. Ako sa voláš, zoznámenie

- Predstavenie, meno, priezvisko, pozdrav pri stretnutí, lúčení, telefonický rozhovor

2. Hovoríte po rusky?

- Krajiny, národnosti, jazyky, pozvanie na návštevu, poďakovanie, ospravedlnenie, radosť, údiv

- číslovky

3. Osobná charakteristika

- Meno, adresa, národnosť, dátum narodenia, pohlavie, stav

- Rodina- rodičia, deti, prívuzní

- povolania

4. Voľný čas a záľuby

- Činnosti vo voľnom čase, pozvanie do divadla, kina

- Týždňový program, dni, mesiace

5. Divadlo

- výber predstavenia, pri pokladni, dátum

6. Inzeráty

- písanie adresy, listu

Pomocou uvedených tém a situácií sa rozvíjajú kľúčové jazykové zručnosti zodpovedajúce úrovni A1 SERR:

I. Počúvanie s porozumením

Poslucháči porozumejú

- hlavné informácie krátkych telefonických hovorov, hlásení na stanici, v obchodnom dome

/údaje o mieste, čase, počte, cene/

- jednoduché inštrukcie, napríklad ako nájsť cestu

- krátky monologický text

II. Čítanie s porozumením

Poslucháči pochopia

- krátke a jednoduché odkazy, informácie

- jednoduchý text so základnými frázami a slovnými spojeniami

- jednoduchý osobný list

III. Ústny prejav

Poslucháči vedia

- použiť jednoduché frázy a vety na opísanie seba a miesta, kde žijú a pracujú

- viesť krátky dialog / dokážu sa opýtať a odpovedať, dohodnúť stretnutie/

- intonácia oznamovacej, opytovacej vety

- neprízvučné o, e, a

- výslovnost tvrdého a mäkkého l

IV. Písomný prejav

Poslucháči dokážu

- čítať a písať cyriliku, písaným, tlačeným

- napísať jednoduchú pohľadnicu / pozdrav z cesty/, list

- vyplnia formulár s osobnými údajmi

- napísať krátky text na základe vizuálneho podnetu, napríklad obrázku

Jazykové prostriedky / základný kurz A1/

-aktívna slovná zásoba k uvedeným témam v rozsahu 400 slov

Morfológia

- rod podstatných mien, rod prídavných mien

- skloňovanie podstatného mena, vzory

- I., II. časovanie slovies v prítomnom čase, vzory, zmena kmeňovej spoluhlásky

- budúci čas /byť/

- časovanie učiťsja, pohyblivý prízvuk, zvratné slovesá / zanimaťsja.../

- zápor, častica ne

- osobné a privlastňovacie zámená v nominatíve, akuzatíve a datíve

- základné číslovky od 1 do 100, radové číslovky

- väzba číslovky a podstatného mena

- osobné zámená, ich skloňovanie

- vyjadrenie dátumu

- mať, nemať

- mať rád

- pádové otázky, opytovacie zámená

Syntax

- jednoduchá veta oznamovacia, opytovacia, rozkazovacia

- vetný rámec vety s modálnym slovesom,

- súvetia so spojkou i, a, no

Základný kurz /A2/

Témy a situácie:

1. Vzdelávanie, škola

- školský systém, učebné predmety

- v jazykovej škole, celoživotné vzdelávanie, profesie, pracovné podmienky

2. Doprava

- dopravné prostriedky, na zastávke, orientácia v meste

- slovesá pohybu

- metro

3. Nákupy

- druhy obchodov, nákup oblečenia

- Koľko stojí…?

4. Stravovanie

- mliečne výrobky, mäso, zelenina a ovocie, nápoje

- nákup jedál, platenie

- návšteva reštaurácie

5. Krajiny, mestá a miesta, Petrohrad

- zvláštnosti, pozoruhodnosti

- historické centrum

6. Krajiny, mestá a miesta, Bratislava

- zvláštnosti, pozoruhodnosti

- historické centrum

Prostredníctvom uvedených tém a situácií sa rozširujú jazykové zručnosti poslucháčov odpovedajúce úrovni A2 SERR:

I. Počúvanie s porozumením:

Poslucháči porozumejú

- informácie o osobách, veciach , miestach

- krátke správy, napríklad správy o počasí

II. Čítanie s porozumením:

- jedálny lístok

- novinové titulky

- list, fax, E-mail, jednoduchý životopis

III. Ústny prejav:

Poslucháči vedia

- objednať si jedlo z jedálného lístka v reštaurácii

- opísať osobu alebo miesto, ktoré navštívili

- opýtať sa na cestu, orientovať sa v budove

- vyjadriť záujem cestovať na dovolenku do konkrétnej krajiny

- vyjadrenie možnosti, nemožnosti, zákazu, ľútosti, radosti

- vyjadrenie porovnania /viac jako…/

IV. Písomný prejav:

Poslucháči napíšu

- jednoduchý opis osoby alebo miesta

- jednoduchý list

Jazykové prostriedky / základný kurz A2/

- aktívna slovná zásoba/ k uvedeným témam i témam prebraným v predchádzajúcom roku / v rozsahu 800 slov

Morfológia

- minulý čas

- vyjadrenie vykania

- časovanie zvratných slovies, predložkové väzby slovies

- skloňovanie podstatných mien mäkkého zakončenia

- časovanie slovies pohybu

- podstatné mená neživotné a životné

- pohyblivé -o, -e v podstatných menách

- nesklonné podstatné mená, zámeno tento, táto, toto, títo

- väzby s posle a po

- vety so spojkou potomu što, so slovami možno, neľzja

Syntax

- podraďovacie súvetie, vedľajšia veta

- vety so spojkou potomu što, so slovami možno, neľzja

Stredný kurz /B1/

Témy a situácie

1. Človek a spoločnosť, komunikácia

- zdvorilé vystupovanie, ako sa komu darí

- stretnutia priateľov po časovom odstupe

- generačné vzťahy a problémy

2. Obliekanie a móda

- základné druhy oblečenia, odevné doplnky

- výber oblečenia na rôzne príležitosti

- druhy a vzory odevných materiálech

- čo je moderné, čo staromódne, móda mladých

3. Ľudské telo, starostlivost o zdravie

- ľudské telo, tvár, fyzické charakteristiky

- charakterové vlastnosti človeka

4. Multikultútna spoločnosť

- cudzie jazyky

- rodinné sviatky, vianoce, nový rok, pascha, blahoželanie

- štátne a cirkevné sviatky

- zvyky a tradície v rôznych krajinách, zbližovanie kultúr

5. Človek a príroda, počasie

- počasie, ročné obdobia, predpoveď počasia

- rastlinstvo

- podnebie

6. Cestovanie

- príprava na cestu a cestovanie

- turistika a cestovný ruch

Prostredníctvom uvedených tém a situácií sa rozširujú jazykové zručnosti poslucháčov odpovedajúce úrovni B1 SERR:

I. Počúvanie s porozumením:

Poslucháči porozumejú

- prejavu ako celku, rozumejú i detailné informácie v hovorenom texte/ v rozhovoroch, správach/

- podstatné informácie televíznej diskusie, reportáže, prednesenej primeraným tempom reči a štandardným jazykom

II. Čítanie s porozumením:

Poslucháči rozumejú

- jednoduchým textom informatívneho a faktografického charakteru /bežné listy, formuláre , reklamy, jednoduché návody na použitie/

- primerane náročným textom s tematikou každodenného života /príbehy zo života/ a jednoduchšie beletrizované texty/anekdoty zo života slávnych/

- predpovedi počasia

III. Ústny prejav:

Poslucháči sa dokážu

- vyjadriť zrozumiteľne a jazykovo správne k témam z bežného života, dokážu opísať osoby, predmety, činnosti a udalosti,

- opísať obrázky a jednoduché grafy, porovnať ich a vyjadriť svoj názor na ne

IV. Písomný prejav:

Poslucháči vedia

- napísať jednoduchý súvislý prejav na témy každodenného života a dokážu vyjadriť svoje postoje, pocity a dojmy.

- správne používať kompozičné postupy s ohľadom na obsah a adresáta písomného prejavu, ako aj s ohľadom na slohový útvar / inzerát, súkromný list, úradný list, jednoduchý pracovný postup, opis zážitkov z minulosti, príbeh odohrávajúci sa v budúcnosti/

- vyplniť dotazník

Jazykové prostriedky / základný kurz B1/

- aktívna slovná zásoba/ k uvedeným témam i témam prebraným v predchádzajúcom roku / v rozsahu 1 600 slov

Morfológia

- minulý čas, budúci čas

- vyjadrenie nevyhnutnosti, možnosti /je treba, musím, mám, smiem…/

- skloňovanie prídavných mien

- väzba podobať sa na koho

- dátum, letopočet, dátum v liste, hodiny

- zámená kakoj, kotoryj

- slovesá ždať, ponimáť + väzba

- väzby a súvetia s pretože, preto

- vety so spojkou potomu što, so slovami možno, neľzja

Syntax

- podraďovacie súvetie, vedľajšia veta

- vyjadrenie nutnosti, ospravedlnenia, poľutovania

- vyjadrenie časových údajov, približnosti

Japonský jazyk

Výslovnosť

Grafický systém:

Hiragana a katakana

Gramatika

 • slovosled: podmet - predmet – sloveso

 • prísudky: 4 typy: sloveso, - i prídavné meno, - na prídavné meno, podst. meno + da

 • ohýbanie prísudku podľa toho či je: jednoduchý alebo zdvorilý, neminulý alebo minulý,

kladný alebo záporný......

 • partikule: štrukturálne / ga, o, ni, e, de, to, kara, made /

 • partikule kontextové / tematické: wa, mo; finálne: ka, ne yo /

 • partikule spojovacie / to, no de... /

 • sloveso byť

 • ko – so – a – do systém

 • osobné zámená pre 1. a 2. os. / watakuši, wataši, anata, kimi, omae, sensei, -san /

 • otázkové slová / nani, dare, donata, doko, dočira, ikura, icu, nannin, nansai, oikucu /

 • časové výrazy

 • základné číslovky

 • plnovýznamové slovesá

 • slovesá dávania

 • zdvorilá žiadosť a rozkazovací spôsob

 • adjektíva a časovanie

 • existenčné slovesá / imasu, arimasu /

 • numeratívy / nin, mai, kai... /

 • minulý a neminulý čas slovies a adjektív

 • komparatív a superlatív

 • 3 základné slovesné typy

 • chcieť / hošii /

 • rozkazovací spôsob / - te kudasai /

 • prítomný čas / - te imasu /

 • smieť / - te mo ii desu /

 • záporný rozkaz / - naide kudasai /

 • musieť / - nakerebanarimasen /

 • nemusieť / - nakute mo ii desu /

 • môcť / - u koto ga dekimasu /

 • menná fráza / - u koto desu /

 • vyjadrenie skúsenosti / - ta koto ga aru /

 • vymenovanie činností / - tari... – tari /

 • zmena stavu / - ni naru /

 • obyčajný štýl slovies a adjektív

 • nepriama reč / -u to iimašita /

 • vzťažné vety

 • časové vety

 • podmienkové vety / - ttara, ttemo /

 • zdvorilá žiadosť / - te kuidasaimasenka /

 • byť schopný, dokázať / -reru, -rareru /

 • kontrastné wa

 • simultánny dej / -nagara /

 • opakovanie deja / -te imasu /

 • predprítomný okamih / -te imasu /

 • ukončenie deja / -te šimaimasu /

 • predmetové slovesá / - te arimasu /

 • rozhodnutie vykonať niečo / -ó, -jó /

 • mať v úmysle / - cumori desu /

 • bolo by lepšie, keby / - ta hó ga ii desu /

 • pravdepodobnosť / -deshó, - kamoshiremasen /

Funkcie jazyka

 • Komunikačné stratégie ako

 • sa zdravíme

 • sa predstavujeme

 • sa zoznamujeme

 • vyjadrujeme vďaku

 • sa pýtame na informácie

 • poskytujeme informácie

 • potvrdzujeme informácie

 • sa pýtame na inštrukcie a pravidlá

 • odmietneme pozvanie

 • sa pričiníme o hladký priebeh rozhovoru

 • pripútame pozornosť

 • získame čas na premyslenie si niečoho

 • začneme a ukončíme rozhovor

Témy

 • Osobné údaje a rodina

 • Denný režim

 • Voľný čas a záľuby

 • Jedlá a nápoje

 • Oblečenie

 • Ľudské telo

 • Škola a učebné predmety

 • Práca a profesie

 • Bývanie a zariadenie

 • Orientácia v meste

 • Sviatky a oslavy

Ústny prejav

 • Poslucháč používa jednoduché frázy, vie sa predstaviť, odpovedá na jednoduché otázky, reaguje na také témy ako sú: denný režim, voľný čas, záľuby, nakupovanie.

Čítanie

 • Poslucháč dokáže prečítať veľmi jednoduchý a zároveň krátky text napísaný v hiragane.

Počúvanie

 • Poslucháč je schopný porozumieť veľmi krátkemu slovnému prejavu.

Písomný prejav

 • Tejto zručnosti sa nevenuje osobitná pozornosť.

14. Organizácia prijímacieho konania

Jazyková škola Trenčín prijíma nových poslucháčov do jazykových kurzov na základe písomnej prihlášky, vstupných testov a zápisu.

Do 1. ročníkov sa poslucháči prijímajú iba na základe písomnej prihlášky a zápisu. Zápis pre všetkých poslucháčov sa koná v poslednom týždni júna a dodatočný zápis v prvom týždni septembra. Oznam o zápise je uverejnený na stránke školy www.sjstrencin.sk a na informačných tabuliach v budove školy a pred budovou školy.

Do 2.-6. ročníka, do prípravných ročníkov na štátne jazykové skúšky a do ostatných kurzov sa poslucháči prijímajú na základe výsledkov vstupných testov, ktoré sa konajú 2-3 dni pred termínom konania zápisu v júni a v septembri.

15. Organizácia štúdia

 1. Primárne jazykové vzdelanie

Úrovne kompetencií podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky -učenie sa, vyučovanie, hodnotenie (SERR)

Hrubé členenie

A1

A2

B1

B2

C1

C2

hodín/

týždeň/ spolu

Jemnejšie členenie

A1.1

A1.2

A2.1

A2.2

B1.1

B1.2

B2.1

B2.2

C1.1

C1.2

C2.1

C2.2

Základný kurz

- všeobecný jazyk

1.r.

2.r.

4

280

b) Sekundárne jazykové vzdelanie – nižšie

Úrovne kompetencií podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky-učenie sa, vyučovanie, hodnotenie (SERR)

Hrubé členenie

A1

A2

B1

B2

C1

C2

hodín/

týždeň/ spolu

Jemnejšie členenie

A1.1

A1.2

A2.1

A2.2

B1.1

B1.2

B2.1

B2.2

C1.1

C1.2

C2.1

C2.2

Stredný kurz

- všeobecný jazyk

1. r.

2.r.

4

280

c) Sekundárne jazykové vzdelanie - vyššie

Úrovne kompetencií podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky -učenie sa, vyučovanie, hodnotenie (SERR)

Hrubé členenie

A1

A2

B1

B2

C1

C2

hodín/

týždeň/ spolu

Jemnejšie členenie

A1.1

A1.2

A2.1

A2.2

B1.1

B1.2

B2.1

B2.2

C1.1

C1.2

C2.1

C2.2

Vyšší kurz

- všeobecný jazyk

1.r.

2.r.

4

280

d) Post sekundárne jazykové vzdelanie

Úrovne kompetencií podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky-učenie sa, vyučovanie, hodnotenie (SERR)

Hrubé členenie

A1

A2

B1

B2

C1

C2

hodín/

týždeň/ spolu

Jemnejšie členenie

A1.1

A1.2

A2.1

A2.2

B1.1

B1.2

B2.1

B2.2 +

C1.1

C1.2

+

C2.1

C2.2

+

-príprava na základnú šjs

1.r.

4

120

-príprava na všeobecnú šjs

1.r.

4

120

Prehľad kurzov Jazykovej školy Trenčín:

 • Kurzy všeobecného jazyka

 • Prípravné kurzy na základné štátne jazykové skúšky

 • Prípravné kurzy na všeobecné štátne jazykové skúšky

 • Žiacke kurzy

 • Seniorské kurzy

 • Kurzy obchodnej angličtiny

 • Kurz prekladania a tlmočenia

 • Prípravné kurzy na medzinárodné skúšky

 • Konverzačné kurzy

Poslucháči, ktorí navštevujú kurzy jazykovej školy, postupujú do ďalšieho ročníka na základe výsledkov testov, ktoré sa píšu priebežne počas školského roka (aspoň v 50% priebežných testov je treba preukázať 70% úspešnosť). Ďalšou podmienkou postupu do vyššieho ročníka je 70% dochádzka a úspešné zvládnutie záverečného testu (t.j. minimálne 70% úspešnosť). Vo výnimočných prípadoch (zdravotné dôvody atď) môže vyučujúci kurzu povoliť postup do vyššieho ročníka aj pri vyššej absencii, poslucháč však musí preukázať zvládnutie učiva.

Prospech poslucháča sa hodnotí týmito štyrmi stupňami:

1 – výborný (100-90% úspešnosť),

2 – veľmi dobrý( 89-80% úspešnosť),

3 – dobrý (79-70% úspešnosť) ,

4 –nevyhovel (69% a menej).

Poslucháča, ktorý bol na konci školského roka klasifikovaný stupňom nevyhovel alebo nebol klasifikovaný, nemožno zapísať do vyššieho ročníka. Môže sa opätovne prihlásiť do ročníka kurzu, v ktorom bol hodnotený stupňom nevyhovel (prihlasuje a zapisuje sa v júni alebo v septembri v čase zápisu nových poslucháčov).

Výnimočne, výhradne na odporúčanie vyučujúceho, sa môže poslucháč, ktorý v kurze nevyhovel, zúčastniť vstupných testov v prvom septembrovom týždni spolu s novými poslucháčmi. Na test sa prihlasuje v poslednom júnovom alebo poslednom augustovom týždni u vyučujúceho kurzu, ktorý poslucháč navštevoval. Za test zaplatí poplatok ako noví poslucháči.

Povinnosťou každého nového poslucháča a poslucháčov, ktorí z akýchkoľvek príčin menia kurz, je zúčastniť sa zápisu, kde si vyberú kurz podľa vlastných časových možností. Bez účasti na zápise nie je možné zaradiť poslucháča do kurzu.

Zapísať sa do kurzov je možné aj telefonicky vo vyhradených a vopred zverejnených hodinách.

Jazyková škola vydáva osvedčenie o ukončení kurzu (nie ročníka) na požiadanie. Poslucháč podpíše prevzatie osvedčenia v triednej knihe. Žiakom základných a stredných škôl sa môže vydať osvedčenie na konci každého roka.

Poslucháči si môžu v prípade potreby vyžiadať od svojho vyučujúceho potvrdenie o návšteve kurzu. Potvrdenie za uplynulé roky (najviac so spätnou platnosťou 5 rokov) vydáva riaditeľstvo školy, a to iba v prípade, ak poslucháč vyhovel pri postupových testoch a jeho dochádzka bola aspoň 70%. Dokladom je triedna kniha.

Na základe úspešne vykonanej skúšky za úhradu vydáva škola osvedčenie o stupni zvládnutia cudzieho jazyka na úrovni základného, stredného a vyššieho kurzu aj osobám, ktoré na škole neštudujú.

16. Organizácia štátnych jazykových skúšok

Jazyková škola Trenčín na základe oprávnenia, ktoré udeľuje Ministerstvo školstva SR, umožňuje vykonávať štátne jazykové skúšky z cudzích jazykov v jarnom a jesennom termíne.

Štátne jazykové skúšky sa konajú na základe vyhlášky č.321/2008 Z.z. vydanej Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a na základe skúšobného poriadku, ktorý tvorí súčasť vyhlášky. Skúšobný poriadok pre štátne jazykové skúšky upravuje postup pri vykonávaní všetkých druhov štátnych jazykových skúšok v súlade so Spoločným európskym referenčným rámcom pre jazyky (SERR).

Všeobecná štátna jazyková skúška

 1. Cieľom všeobecnej štátnej jazykovej skúšky je preveriť vedomosti a jazykové zručnosti z cudzieho jazyka, ktoré zodpovedajú jazykovým požiadavkám definovaným v stupni C1 SERR.

 2. Obsah všeobecnej štátnej jazykovej skúšky má podobné zameranie ako pri základnej štátnej jazykovej skúške a zameriava sa aj na základnú problematiku z pracovného odboru kandidáta. Na všeobecnej štátnej jazykovej skúške má kandidát preukázať hlbšie vedomosti z reálií a literatúry krajín príslušnej jazykovej oblasti a vyššiu mieru osvojenia cudzieho jazyka v rozsahu jazykových prostriedkov a vedomostí, ktoré sú určené stupňom náročnosti pre stredný, vyšší kurz a prípravný kurz na štátnu jazykovú skúšku na jazykovej škole v súlade so SERR. Druhému stupňu náročnosti všeobecnej štátnej jazykovej skúšky zodpovedá 840 až 980 hodín výučby v kurzoch jazykovej školy a aktívna znalosť asi 4000 lexikálnych jednotiek.

 1. Písomnou časťou skúšky sa preveruje :

a) stupeň porozumenia vypočutého cudzojazyčného textu v celkovom rozsahu minimálne 2 x 3-4 minúty vrátane inštruktáže alebo 200- 300 slov formou počúvania s porozumením alebo formou náročnejšieho diktátu v rozsahu 100 plnovýznamových slov,

b) stupeň porozumenia čítaného náročnejšieho cudzojazyčného textu v celkovom rozsahu 600-800 slov,

c) schopnosť používať vybrané náročnejšie gramatické a lexikálne štruktúry v cudzom jazyku formou náročného prekladu do cudzieho jazyka v rozsahu 100 plnovýznamových slov,

d) schopnosť napísať súvislý jazykový prejav v cudzom jazyku alebo voľne spracovať v cudzom jazyku určenú tému v celkovom rozsahu minimálne 300 slov.


Na vypracovanie písomnej časti skúšky sa určuje čas 4 hodiny. Pri preverovaní zručností uvedených pod písmenom c) a d) možno použiť slovník.4. Ústnou časťou skúšky sa preveruje:

a) schopnosť pohotovo, prirodzene, plynulo a správne reagovať v cudzom jazyku v bežných životných situáciách na jazykovej úrovni skúseného používateľa jazyka,

b) schopnosť plynulo a jazykovo správne hovoriť v cudzom jazyku o určených konverzačných a faktografických témach, o vlastnom čítaní beletrie autorov z oblasti cieľového jazyka v origináli,

c) preukázanie požadovaných vedomostí.

Ústna časť skúšky trvá 25-30 minút, dĺžka prípravy je 20 až 25 minút.

Základná štátna jazyková skúška

1. Cieľom základnej štátnej jazykovej skúšky je preveriť vedomosti, jazykové zručnosti z cudzieho jazyka a postoje, ktoré zodpovedajú jazykovým požiadavkám definovaným v stupni B2 referenčného rámca.

2. Obsah základnej štátnej jazykovej skúšky je zameraný na bežné životné situácie a na základné otázky politického, hospodárskeho a kultúrneho diania v cieľovej jazykovej oblasti a ich porovnanie so Slovenskou republikou. Účastník má preukázať schopnosť porozumieť hovorenému a písomnému textu a samostatne ústne i písomne sa vyjadrovať o určených témach v rozsahu jazykových prostriedkov, ktoré sú určené stupňom náročnosti časti vzdelávacieho programu jazyka pre základný kurz, stredný kurz a prípravný kurz na základnú štátnu jazykovú skúšku v jazykovej škole v súlade s referenčným rámcom. Prvému stupňu náročnosti základnej štátnej jazykovej skúšky zodpovedá 525 až 600 hodín výučby v kurzoch jazykovej školy.

3. Písomnou časťou skúšky sa preveruje

a) stupeň porozumenia vypočutého cudzojazyčného textu v celkovom rozsahu 2 x dve až tri minúty alebo 150 až 200 slov formou počúvania s porozumením alebo formou diktátu v rozsahu 100 plnovýznamových slov,

b) stupeň porozumenia čítaného cudzojazyčného textu v celkovom rozsahu 500 až 600 slov,

c) schopnosť používať vybrané gramatické a lexikálne štruktúry v cudzom jazyku formou prekladu do cudzieho jazyka v rozsahu 100 plnovýznamových slov,

d) schopnosť napísať súvislý jazykový prejav v cudzom jazyku v celkovom rozsahu 180 až 220 slov.

4. Na vypracovanie písomnej časti sa určuje čas štyri hodiny. Pri preverovaní zručností uvedených v bode 3 písm. c) a d) sa môže používať slovník.5. Ústnou časťou skúšky sa preveruje

a) schopnosť pohotovo reagovať v cudzom jazyku v bežných životných situáciách,

b) schopnosť plynulo rozprávať o určených konverzačných a faktografických témach a o vlastnom čítaní beletrie autorov z oblasti cieľového jazyka v príslušnom cudzom jazyku,

c) preukázanie potrebných vedomostí.

Ústna časť skúšky nemá trvať dlhšie ako 20 minút a menej ako 15 minút; dĺžka prípravy sa rovná dĺžke ústnej časti skúšky.17. Organizácia medzinárodných skúšok

Jazyková škola Trenčín organizuje pre svojich poslucháčov aj pre záujemcov, ktorí v kurzoch školy neštudujú, medzinárodne uznávané skúšky z anglického jazyka(City and Guilds) a nemeckého jazyka (skúšky Goetheho inštitútu) a prípravu na tieto skúšky. Okrem toho organizuje prípravu na medzinárodné skúšky z francúzskeho jazyka DELF, ktoré sa konajú v pobočkách Francúzskeho inštitútu na Slovensku.

Polročné kurzy sú v rozsahu 34 vyučovacích hodín, ročné v rozsahu 70 vyučovacích hodín. Pre externých záujemcov poskytujeme 6-hodinový prípravný kurz.

Úrovne medzinárodne uznávaných certifikátov z anglického jazyka:

Preliminary (aj pre deti a mládež od 8 do 14 rokov)

zodpovedá stupňu A1 (Breakthrough) európskeho referenčného rámca - používateľ základov jazyka

Absolvent rozumie jednoduchým každodenným výrazom a celkom jednoduchým vetám, ktoré mu umožnia uspokojiť základné životné potreby a tieto výrazy dokáže aj použiť. Vie predstaviť seba a iných, vie klásť jednoduché otázky, napr. opýtať sa na meno, bydlisko, priateľov, veci, ktoré vlastnia a pod. a dokáže na podobné otázky odpovedať. Vie sa jednoduchým spôsobom dorozumieť, ak partner hovorí pomaly, zreteľne a je ochotný pomôcť.

Access (aj pre deti a mládež od 8 do 14 rokov)

zodpovedá stupňu A2 (Access) európskeho referenčného rámca

Absolvent rozumie jednotlivým vetám a často používaným výrazom, ktoré majú pre neho bezprostredný význam (napr. informácie o osobe,nakupovaní, bližšom okolí…). Dokáže sa dorozumieť v situáciách, v ktorých ide o nekomplikovanú a priamu výmenu informácií a známe témy a činnosti. Dokáže jednoducho opísať osoby, miesta, veci, svoje vzdelanie a okolie.

Achiever (nižší stupeň maturity)

zodpovedá stupňu B1 (Achiever) európskeho referenčného rámca – samostatný užívateľ jazyka

Absolvent rozumie hlavným bodom prejavu, ak sa používa jasný spisovný jazyk a ide o známe javy z oblastí jemu blízkych (práca, škola, rodina, voľný čas…). Zvládne situácie, s ktorými sa možno stretnúť na cestách v krajinách danej jazykovej oblasti.Vie sa jednoducho a súvisle vyjadriť k témam, ktoré sú mu dôverne známe a ktoré ho zaujímajú. Vie opísať skúsenosti a udalosti, popísať sny , nádeje a ciele a krátko objasniť svoje plány a názory.

Communicator (vyšší stupeň maturity, základná štátna jazyková skúška)

zodpovedá stupňu B2 (Communicator) európskeho referenčného rámca

Absolvent rozumie hlavným myšlienkam zložitejších textov s konkrétnymi aj abstraktnými témami, v oblasti svojej špecializácie rozumie aj odborným diskusiám. Dokáže sa dorozumieť natoľko spontánne a plynulo, že je schopný viesť normálny rozhovor s rodeným používateľom jazyka bez toho, aby to zaťažovalo oboch hovoriacich. Dokáže sa jasne a detailne vyjadriť k širokému okruhu tém a uviesť výhody a nevýhody rozličných možností.

Expert (všeobecná štátna jazyková skúška)

zodpovedá stupňu C1 (Expert) európskeho referenčného rámca - skúsený užívateľ jazyka

Absolvent rozumie širokému okruhu náročných a dlhších textov a dokáže pochopiť aj skrytý význam. Dokáže sa skoro bez námahy spontánne a plynulo vyjadrovať bez viditeľného hľadania vhodných výrazov. Používa jazyk účinne a pružne v spoločenskom i profesijnom živote a v oblasti štúdia a vzdelávania. Svoj prejav, týkajúci sa zložitejších tém, dokáže jasne a dobre členiť a svoje výpovede obsahovo a jazykovo prepojiť.

Mastery

zodpovedá stupňu C2 (Mastery) európskeho referenčného rámca

Absolvent rozumie bez námahy takmer všetkému, čo číta a počuje. Dokáže zreprodukovať, súvislo prezentovať a zhrnúť fakty a argumenty z rôznych ústnych a písomných zdrojov. Dokáže sa spontánne, veľmi plynulo a presne vyjadrovať a aj v zložitejších situáciách rozlišuje jemné výrazové odtiene.Úrovne medzinárodne uznávaných certifikátov z nemeckého jazyka

Start Deutsch 2

 • zodpovedá úrovni A2 európskeho referenčného rámca

 • rozsah - asi 170 -340 vyučovacích hodín

 • predpokladom účasti na skúške je vek 16 rokov

 • pri skúške sa vyžadujú elementárne znalosti (úspešný absolvent sa dokáže dorozumieť jednoduchým spôsobom, rozumie dôležitým informáciám z bežných rozhovorov, krátkym správam z rádia, televízie a telefonátov, dokáže si vybrať podstatné informácie z krátkych novinových textov, jednoduchých inzerátov a verejných pokynov, dokáže vypĺňať bežné formuláre, napísať mail, jednoduchý odkaz alebo list, vie sa predstaviť, v rozhovoroch na bežné témy vie formulovať otázky a odpovede)Das Zertifikat Deutsch (ZD)

 • zodpovedá stupňu B1 európskeho referenčného rámca (kandidát sa vie jednoducho a súvislo vyjadriť k témam všedného dňa, vie opísať skúsenosti a udalosti, zdôvodniť svoje plány a názory)

 • uznávajú ho zamestnávatelia vo verejnej i súkromnej sfére, vyžaduje sa od záujemcov o udelenie nemeckého štátneho občianstva

 • vek kandidáta – 16 rokov a viac, nemčina je pre neho cudzím jazykom

 • skúška sa robí po ukončení základného stupňa štúdia (približne 400-600 hodín), skladá sa z písomnej a ústnej časti

Goethe-Zertifikat B2

 • zodpovedá úrovni B2 európskeho referenčného rámca

 • s vysvedčením Goethe certifikátu B2 preukazujete dobré znalosti spisovného nemeckého jazyka. Tieto znalosti vám umožňujú správne sa vyjadriť /ústne i písomne/ k rôznym témam ako i porozumieť náročnejším textom.

 • rozsah asi 590-680 vyučovacích hodín

Goethe-Zertifikat C1 (ZMP)

 • zodpovedá stupňu C1 európskeho referenčného rámca (kandidát sa dokáže spontánne a plynulo vyjadriť k témam všedného dňa, vie opísať skúsenosti a udalosti, zdôvodniť svoje plány a názory)

 • stredné školy, odborné vysoké školy a niektoré nemecké univerzity akceptujú túto skúšku

 • vek kandidáta – 16 rokov a viac, nemčina je pre neho cudzím jazykom18. Vzdelávacie stratégie

Vzdelávacie stratégie jazykovej školy sú determinované profilom absolventa jazykového vzdelávania. Naša jazyková škola vytvára motivačné a aktivizujúce pracovné prostredie s vhodnými podmienkami na riešenie úloh a situácií, podporuje tvorivosť a samostatnosť pri riešení problémov.

19. Personálne zabezpečenie kurzov

Všetci učitelia zamestnaní v Jazykovej škole Trenčín spĺňajú kvalifikačné požiadavky na učiteľa cudzieho jazyka. Priebežne sa zúčastňujú kontinuálneho vzdelávania, seminárov a konferencií na Slovensku i v zahraničí, čím si udržujú a zvyšujú jazykové znalosti a kompetencie a získavajú nové poznatky z oblasti metodiky, didaktiky a informačných technológií. Učitelia, ktorí sú poverení prípravou a skúšaním medzinárodných skúšok, sa povinne zúčastňujú vzdelávacích seminárov, ktoré organizujú medzinárodné skúšobné centrá pre jednotlivé jazyky.

V rámci možností zabezpečujeme kurzy zahraničnými lektormi, ktorí pomáhajú vytvárať prirodzené prostredie pre poslucháčov, čo im umožňuje praktické využitie vedomostí nadobudnutých v kurzoch.

Škola sa zapája do európskych projektov, ktoré taktiež umožňujú poslucháčom využiť jazykové vedomosti spolu so znalosťami a zručnosťami z informačných technológií. Okrem jazykových zručností a vedomostí poslucháči majú možnosť spoznať iné kultúry, tradície a zvyky iných krajín.

20. Materiálno –technické a priestorové zabezpečenie školy

Nutnou podmienkou pri realizácii školského vzdelávacieho programu je primerané materiálno-technické a priestorové vybavenie jazykovej školy:

Jazyková škola Trenčín sídli v budove Gymnázia Ľudovíta Štúra Trenčín a v poobedňajších hodinách využíva gymnaziálne triedy. Triedy poskytujú možnosť využívať počítače, projektory, televízory, rádiá a prehrávače. Jazyková škola má aj vlastnú učebňu vybavenú počítačmi s pripojením na internet. Všetci učitelia majú tiež neobmedzený prístup k počítačom a k internetu.

Zborovňa školy je vybavená odbornou literatúrou, slovníkmi, učebnicami, beletriou v cudzích jazykoch, audio a video nahrávkami a ďalšími materiálmi, ktoré umožňujú rýchlu a kvalitnú prípravu učiteľov na hodiny a na skúšky.

Škola má k dispozícii aj priestory pre vedenie školy, pre nepedagogických pracovníkov s príslušným vybavením (priestory pre ekonomický úsek a upratovačky) a priestory pre stravovanie učiteľov a hygienu učiteľov a poslucháčov a ďalšie pomocné priestory pre zaistenie chodu školy.

21. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia

Jazyková škola zabezpečuje vhodnú štruktúru pracovného režimu a odpočinku poslucháčov, učiteľov a zamestnancov jazykovej školy, vhodný režim vyučovania s rešpektovaním hygieny učenia, zdravého prostredia učební (tried) a ostatných priestorov jazykovej školy podľa platných noriem – zodpovedajúce svetlo, teplo, nehlučnosť, čistota, vetranie, hygienické vybavenie priestorov, primeraná veľkosť sedacieho a pracovného nábytku.

Bezpečnosť a ochranu zdravia zaručuje aktívna ochrana poslucháčov a zamestnancov pred úrazmi, dostupnosť prvej pomoci z materiálneho aj ľudského hľadiska, vrátane kontaktov na lekára, či iných špecialistov. V škole platí zákaz fajčenia, pitia alkoholu a používania iných škodlivín, všetky nebezpečné predmety a časti využívaných priestorov, únikových ciest sú výrazne označené a zabezpečuje sa ich pravidelná kontrola z hľadiska bezpečnosti. Bezpečnosť poslucháčov a zamestnancov zabezpečuje aj pravidelná údržba a kontrola všetkých prevádzkových, hygienických a protipožiarnych zariadení a didaktickej techniky. Škola zamestnáva bezpečnostného technika, ktorý je za bezpečnosť a ochranu zdravia zodpovedný.

22. Osobitosti a podmienky na výchovu a vzdelávanie poslucháčov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Škola zohľadňuje špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby poslucháčov vyplývajúce zo zdravotného znevýhodnenia alebo zo sociálne znevýhodneného prostredia. Zohľadnenie týchto potrieb mu zabezpečí rovnocenný prístup k vzdelávaniu, primeraný rozvoj schopností alebo osobnosti ako aj dosiahnutie primeraného stupňa jazykového vzdelania a primeraného začlenenia do spoločnosti.

Pre zdravotne znevýhodnených poslucháčov škola zabezpečuje bezbariérový prístup do budovy školy a kurzy umiestňuje do tried na prízemí školy.

Poslucháčom, ktorí trpia dysgrafiou, dyslexiou alebo oslabením zraku a sluchu, vytvárame podmienky, ktoré sú v súlade s požiadavkami ich ošetrujúceho lekára alebo psychológa.

Jazykové vzdelávanie poslucháčov so zdravotným znevýhodnením sa uskutočňuje v kurzoch spolu s ostatnými poslucháčmi školy; ak má takýto poslucháč špeciálne vzdelávacie potreby, je vzdelávaný podľa individuálneho vzdelávacieho programu, ktorý vypracúva škola v spolupráci so školským zariadením výchovného poradenstva a prevencie; zákonný zástupca žiaka má právo sa s týmto programom oboznámiť.

Potvrdenie o tom, že poslucháč má špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby vydáva podľa kompetencií školské zariadenie výchovného poradenstva a prevencie na základe odborného vyšetrenia.

Poslucháč, ktorý sa vzdeláva v bežnom kurze jazykovej školy a má špeciálne vzdelávacie potreby, môže mať vypracovaný individuálny vzdelávací program. Individuálny vzdelávací program vypracováva škola spoločne so školským zariadením výchovného poradenstva a prevencie podľa kompetencií. Podľa potreby môže jazyková škola spolupracovať aj so špeciálnou školou.

Poslucháči zo sociálne znevýhodneného prostredia majú možnosť požiadať zriaďovateľa školy o odpustenie alebo čiastočné zníženie školného v príslušnom školskom roku.

23. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov školy

Zamestnanci školy sú priebežne počas školského roka kontrolovaní a hodnotení na základe hospitačnej činnosti vedenia školy a na základe kontroly plnenia úloh, ktoré im vyplývajú z náplne práce a z pracovných porád. Na konci každého školského roka sa vypracúva záverečné hodnotenie pracovníka školy, kde sa kontroluje plnenie úloh, práca s učebným materiálom, účasť na kontinuálnom vzdelávaní, schopnosť pracovať v kolektíve a individuálny prínos zamestnanca.

24. Kontinuálne vzdelávanie pracovníkov

Zamestnanci školy sa vzdelávajú na základe vopred vypracovaného plánu kontinuálneho vzdelávania pedagogických pracovníkov. Okrem toho sa zúčastňujú seminárov, školení a konferencií, ktoré poriada Metodicko-pedagogické centrum v Trenčíne, vydavateľstvá cudzojazyčných učebníc a zahraničné inštitúcie, ktoré poskytujú medzinárodné certifikáty (City and Guilds a Goethe inštitút) a ďalšie vzdelávanie učiteľov cudzích jazykov. Učitelia využívajú možnosti zahraničných stáží, jazykových kurzov a študijných návštev.