Školský poriadok

Školský poriadok

   Jazykovej školy Trenčín

 

 

Jazyková škola v Trenčíne - ďalej len JŠ- bola zriadená 1. septembra 1982. Na základe nových zriaďovacích listín sa menil názov z Ľudovej školy jazykov na Jazykovú školu pri Gymnáziu Ľudovíta Štúra v Trenčíne, Štátnu jazykovú školu a od 1.9.2008 na Jazykovú školu Trenčín.

Súčasný názov prislúcha škole na základe zriaďovacej listiny, ktorú vydal Trenčiansky samosprávny kraj uznesením Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja č- 352/2007 a dodatku č. 2 k zriaďovacej listine Štátnej jazykovej školy, Ul.1.mája 2, Trenčín č. T/2007/03886-54 zo dňa 22.8.2008.

Týmto dodatkom sa zmenil názov školy na "Jazyková škola, Ul.1.mája 2, Trenčín" - skrátený názov "Jazyková škola Trenčín".

Dodatkom č. 4 k zriaďovacej listine, ktorý bol vydaný  24.8.2011, sa súčasťou Jazykovej školy Trenčín stalo alokované pracovisko Jesenského 259/6, Považská Bystrica a detašované triedy v Púchove, Ul. 1. mája 905 a v Prievidzi, Ul. Matice slovenskej 16.

JŠ je záujmovo-vzdelávacie zariadenie, ktoré poskytuje vzdelávanie v cudzích jazykoch. Štúdium sa môže ukončiť štátnou jazykovou skúškou.

 

1. Riadenie a organizácia štúdia

JŠ riadi riaditeľ školy, ktorý vymenúva a odvoláva zástupcov riaditeľa školy. Zástupcovia riaditeľa školy sú vymenovaní zvlášť pre stredisko v Trenčíne a elokované pracovisko v Prievidzi a zvlášť pre elokované pracovisko v Považskej Bystrici. Zástupkyňa riaditeľa, ktorá pôsobí v Považskej Bystrici, zodpovedá aj za elokované pracovisko v Púchove.

Vyučovanie v JŠ začína v druhom septembrovom týždni. Kurzy sú väčšinou 4-hodinové, konajú sa v jeden deň alebo sú rozdelené do dvoch dní v týždni po 2 vyučovacie hodiny. Hodinová dotácia 4-hodinového kurzu je 140 hodín a 3-hodinového 105 hodín ročne /35 týždňov/.

Organizačnou formou vyučovania je kurz - základný /1. a 2. ročník/, stredný /3.a 4.ročník/, vyšší /5.a 6.ročník/ a prípravný kurz na všeobecnú štátnu jazykovú skúšku /7.ročník/. Po každom kurze je možné otvoriť konverzačný kurz.

Študijné výsledky sa hodnotia ústne na konci každého polroka, na konci školského roka sa poslucháč hodnotí na základe záverečného testu a na základe priebežných testov, ktoré sa píšu v priebehu šk. roka /aspoň v 50% priebežných testov je treba preukázať 70% úspešnosť/. Podmienkou postupu do ďalšieho ročníka je 70% dochádzka a úspešné zvládnutie záverečného testu /70% úspešnosť/. Vo výnimočných prípadoch /zdravotné dôvody atď./ môže vyučujúci kurzu povoliť postup do vyššieho ročníka pri väčšej absencii, poslucháč však musí preukázať zvládnutie učiva.

Prospech poslucháčov sa hodnotí týmito štyrmi stupňami: 1-výborný, 2-veľmi dobrý, 3-dobrý, 4-nevyhovel.

Poslucháča, ktorý bol na konci školského roka klasifikovaný stupňom nevyhovel, alebo nebol klasifikovaný, nemožno zapísať do vyššieho ročníka. Môže sa ale opätovne prihlásiť do ročníka kurzu, do ktorého nepostúpil. Prihlasuje sa v júni v čase zápisu nových poslucháčov a po zaplatení poplatku za vstupný test 3,30 €.

Výnimočne - výhradne na odporúčanie vyučujúceho- sa môže poslucháč, ktorý v kurze nevyhovel, zúčastniť vstupných testov do ročníka, v ktorom neuspel, v prvom septembrovom týždni spolu s novými poslucháčmi. Na test sa prihlasuje v poslednom júnovom alebo v poslednom augustovom týždni u vyučujúceho kurzu, ktorý poslucháč navštevoval.

 

POVINNOSŤOU KAŽDÉHO NOVÉHO POSLUCHÁČA A POSLUCHÁČOV, KTORÍ Z AKÝCHKOĽVEK PRÍČIN MENIA KURZ, JE ZÚČASTNIŤ SA ZÁPISU, KDE SI VYBERÚ KURZ PODĽA VLASTNÝCH ČASOVÝCH MOŽNOSTÍ.

 

Bez účasti na zápise nie je možné zaradiť poslucháča do kurzu.

Zapísať sa je možné aj telefonicky vo vyhradených a vopred zverejnených hodinách.

JŠ vydáva osvedčenie o ukončení kurzu /nie ročníka/ na požiadanie. Poslucháč podpíše prevzatie osvedčenia v triednej knihe v rubrike poznámka. Žiakom základných a stredných škôl sa môže vydať osvedčenie na konci každého roka.

Poslucháči si môžu v prípade potreby vyžiadať od svojho vyučujúceho potvrdenie o návšteve kurzu. Potvrdenie za uplynulé roky /najviac so spätnou platnosťou 5 rokov/ vydáva riaditeľstvo školy, a to iba v prípade, ak poslucháč vyhovel pri postupových testoch a jeho dochádzka bola aspoň 70%. Dokladom je triedna kniha.

JŠ na základe úspešne vykonanej skúšky za úhradu vydáva osvedčenie o stupni zvládnutia cudzieho jazyka na úrovni základného, stredného a vyššieho kurzu aj osobám, ktoré na škole neštudujú.

 

 

2. Organizácia vyučovania

 

Vyučovanie prebieha v odpoludňajších a večerných hodinách v prístavbe budovy Gymnázia Ľ. Štúra v Trenčíne - tzv. budova "B". Vstup do budovy je cez zadný vchod, ktorý sa uzatvára 15 minút po ukončení posledných kurzov.

V Považskej Bystrici prebieha vyučovanie v priestoroch Obchodnej akadémie, v Púchove v priestoroch Gymnázia Púchov a v Prievidzi v triedach Gymnázia V.B. Nedožerského.

Vo všetkých budovách, kde prebiehajú kurzy JŠ, je zakázané fajčiť a používať alkoholické nápoje. V priestoroch Obchodnej akadémie v Považskej Bystrici sú poslucháči povinní sa prezuť alebo použiť návleky.

V triedach je počas vyučovania zakázané používať mobilné telefóny na účely nesúvisiace s vyučovaním.

Na odkladanie bicyklov slúži vyhradený priestor pred budovou školy.

V prípade odcudzenia škola za bicykle ani za cenné predmety a peniaze neberie zodpovednosť.

 

 

3. Poplatky za štúdium

 

Na základe článku 2 bodu 3 Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 7/2008 o určovaní výšky úhrady nákladov na štúdium v jazykovej škole sú poplatky s účinnosťou od 1.1. 2009 stanovené nasledovne:

 

Poslucháč jazykovej školy

Celoročné školné

Zápisné

Celková suma

Žiak, študent do 25 r.

150 €

10 €

160 €

Plnoletá fyzická osoba

250 €

10 €

260 €

 

Platby za obdobie september - december

Poslucháč jazykovej školy

Poplatok za obdobie september - január

Žiak, študent do 25 r.

75 € + 10 €

Plnoletá fyzická osoba

125 € + 10 €

 

Poplatok za vstupný test pre poslucháčov, ktorí sa hlásia do vyšších ročníkov, je 3,30 €.

 

Platby za obdobie február – jún

Poslucháč jazykovej školy

Poplatok za obdobie február - jún

Žiak, študent do 25 r.

75 €

Plnoletá fyzická osoba

125 €

Nový poslucháč – žiak, študent

85 €

Nový poslucháč - plnoletá fyz. osoba

135 €

 

Zápisné sa platí každoročne pri nástupe do školy, školné v dvoch splátkach ročne - v júni /poprípade v septembri pri dodatočnom zápise/ spolu so zápisným a v januári - najneskôr do 31. januára.

Poslucháči sú povinní priniesť triednemu učiteľovi potvrdenie o zaplatení poplatku - ústrižok peňažnej poukážky. Poslucháči, ktorí platia iným spôsobom než poukážkou, sú povinní preukázať sa triednemu učiteľovi potvrdením o bezhotovostnom prevode, výpisom z banky a pod. Inak nie je možné príjem platby overiť. V prípade dlhodobejšej absencie žiadame potvrdenie o zaplatení poplatku doručiť vyučujúcemu poštou alebo prostredníctvom inej osoby do 10. februára.

 

Podmienky, za ktorých sa môže poslucháčovi znížiť alebo odpustiť školné:

Podľa Zákona č. 245 Z.z. z 22. mája 2008 § 53, odst.7 môže zriaďovateľ jazykovej školy /Trenčiansky samosprávny kraj/ znížiť alebo odpustiť školné poslucháčovi, ak o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.

 

Podmienky, za ktorých sa môže poslucháčovi vrátiť školné:

Podľa Zákona č. 245 Z.z.§ 53, odst. 8 môže škola na základe písomnej žiadosti vrátiť školné poslucháčovi jazykovej školy, ak poslucháč do 30. septembra preukáže, že sa zo závažných osobných dôvodov nemohol na kurze zúčastňovať. Zápisné sa nevracia.

Podľa Zákona č. 245 Z.z. § 53, odst. 9 môže škola na základe písomnej žiadosti vrátiť školné za príslušný polrok poslucháčom zrušeného kurzu, ak takýchto poslucháčov nemožno preradiť do iného kurzu. Zápisné sa nevracia.

 

 

4. Práva a povinnosti poslucháčov JŠ

 

Poslucháči JŠ majú nárok požadovať, aby vyučovanie prebiehalo kvalitne a v čase, ktorý je pre kurz vyhradený podľa rozvrhu kurzov. Majú právo obracať sa s pripomienkami na vedenie školy. Zároveň je povinnosťou poslucháčov dodržiavať čas vymedzený na vyučovanie a nevyrušovať ostatných poslucháčov a vyučujúceho neskorými príchodmi, včasnými odchodmi z vyučovania a používaním mobilov. Vo výnimočných prípadoch je treba dohodnúť sa vopred s vyučujúcim na pravidlách dochádzky.

Poslucháča, ktorý sa nezúčastnil vyučovania po dobu troch týždňov a neospravedlnil sa, vyučujúci vyradí z kurzu, dátum vyradenia zaznamená v triednej knihe a na konci mesiaca vyznačí v zmenách stavu poslucháčov v prednej časti triednej knihy kvôli prehľadu o voľných miestach v kurzoch.

Prijatie do kurzov počas školského roka zvažuje vedenie školy po osobnom pohovore počas úradných hodín.

 

Úradné hodiny:

pracovisko Trenčín:

každý deň okrem štvrtka od 13.00 do 14.00 hod. v hlavnej budove Gymnázia Ľ. Štúra č. dverí 210

pracovisko Považská Bystrica: budova OA, č. dverí 46

pondelok: 10:00 – 12:00

utorok: 10:00 – 12:00

streda: 10:00 – 12:00, 14:30 – 15:00

štvrtok: 10:00 – 12:00, 16:30 – 17:30

piatok: 10:00 – 12:00, 14:30 – 15:30

 

Ak poslucháč prichádza do kurzu dodatočne, zapíše ho triedny učiteľ do zoznamu v triednej knihe spolu s dátumom nástupu. Ak poslucháč prestúpi do iného kurzu, triedny učiteľ pôvodného kurzu zapíše dátum prestupu a značku nového kurzu do triednej knihy. Prestup sa uskutoční na základe súhlasu oboch vyučujúcich a vedenia školy.

Ak poslucháč oznámi výstup z kurzu, učiteľ poznačí dátum výstupu v triednej knihe pri mene poslucháča a na konci mesiaca zmenu zohľadní v stave poslucháčov.

V mesiacoch máj - jún sa konajú záverečné testy.

Prázdniny sú v JŠ v termínoch zhodných s termínmi prázdnin stredných škôl v Trenčianskom samosprávnom kraji.

 

 

5. Prijímanie nových poslucháčov

 

Noví poslucháči sa do JŠ prihlasujú na predpísaných tlačivách, ktoré sú k dispozícii na sekretariáte školy, u informátora /každý deň od 7.00 do 19.00 hod./ alebo na webovej stránke školy - www.sjsjtrencin.sk.

Webová stránka má prepojenie na stránku pracoviska v Považskej Bystrici (www.sjspb.sk) aj v Prievidzi.

Prihlásiť sa možno do 15. júna. V prípade veľkého záujmu verejnosti si škola vyhradzuje právo zastaviť prijímanie prihlášok aj skôr pri naplnení kapacity kurzov.

Noví poslucháči vyznačia na prihláške ročník, v ktorom chcú študovať, podľa požiadaviek, ktoré sú uverejnené www.sjstrencin.sk . Prihlášku odovzdajú osobne, pošlú klasickou alebo elektronickou poštou a podľa pokynov na prihláške sa spolu s potvrdením o zaplatení poplatku dostavia na vstupný test a na zápis. Vstupný test sa netýka 1. ročníka.

Na prípadné voľné miesta v kurzoch je možné prihlásiť sa v poslednom augustovom týždni /informácie sú na tabuliach oznamov a na webovej stránke školy/.

V prvom septembrovom týždni sa vždy koná dodatočný vstupný test aj dodatočný zápis.

 

 

6. Štátne jazykové skúšky

 

Základné štátne jazykové skúšky sa konajú v apríli (pís. časť) a v máji (ústna časť) obyčajne počas štúdia vo vyššom alebo prípravnom kurze (6., 7. ročník). Všeobecné štátne jazykové skúšky sa konajú v máji (pís. časť) a v júni (ústna časť) v prípravnom ročníku (7. ročník).

V prípade záujmu sa môžu štátne jazykové skúšky konať aj v jesennom termíne.

Štátne skúšky sa konajú v Trenčíne a v Považskej Bystrici.

Kandidátom na vykonanie štátnej jazykovej skúšky sa môže stať poslucháč JŠ ako aj ten, kto JŠ nenavštevoval. Stupňu náročnosti základnej skúšky zodpovedá 525-600 vyučovacích hodín v kurzoch JŠ (úroveň B2), všeobecnej 840-980 hodín (úroveň C1 podľa SERR).

Základnú štátnu jazykovú skúšku možno vykonať po dovŕšení 17. roku veku, všeobecnú po dovŕšení 18. roku. Riaditeľ školy môže výnimočne povoliť vykonanie skúšky aj mladšiemu kandidátovi na jeho písomnú žiadosť a odporučenie vyučujúceho.

Termín podania prihlášok na základnú skúšku je posledný pracovný deň vo februári a na všeobecnú posledný pracovný deň v marci. Kandidát súčasne s podaním prihlášky zaplatí príslušný poplatok.

 

 

7. Poplatky za štátne jazykové skúšky

 

Základná štátna jazyková skúška 70,00 €

Všeobecná štátna jazyková skúška 80,00 €

Odborná štátna jazyková skúška pre študentov bilingválnych tried 35,00 €

 

Všeobecná skúška ako doplnenie skúšky pre získanie Diplomu KMK

  -tzv. Sprachdiplomu 45,00 €

Overenie jazykových kompetencií 50, 00 €

 

 

8. Povinnosti pracovníkov školy

Pracovník školy je povinný podľa pokynov organizácie

- vykonávať práce podľa pracovnej zmluvy v určenom čase a dodržiavať pracovnú disciplínu.

- udržiavať poriadok na svojom pracovisku a riadne hospodáriť s prostriedkami zverenými mu organizáciou, strážiť a ochraňovať majetok školy pred poškodením, stratou, zničením a zneužitím a oznamovať bezprostredne nadriadenému pracovníkovi nedostatky a závady.

- bezodkladne oznamovať zmeny v osobných pomeroch a údaje , ako je sobáš, rozvod, narodenie a úmrtie člena rodiny, zmena bydliska a okolnosti, ktoré majú význam pre nemocenské poistenie, daň zo mzdy i ďalšie skutočnosti, ktoré sú potrebné pre pracovný pomer.

- nepoužívať alkoholické nápoje na pracovisku a v pracovnom čase aj mimo pracoviska, nenastupovať pod ich vplyvom do práce. Fajčenie je v priestoroch školy zakázané.

- využívať určený pracovný čas na vykonávanie prác vyplývajúcich z jeho pracovnej zmluvy. Za zmeškaný čas sa považuje aj neskorý príchod na pracovisko, predčasný odchod z pracoviska ako aj každé opustenie pracoviska, ak k nemu nedošlo v súvislosti s plnením pracovných povinností.

- včas požiadať riaditeľa školy o poskytnutie prac. voľna , ak mu je prekážka v práci vopred známa. Prekážku v práci a jej trvanie je pracovník organizácii povinný preukázať. Pracovné voľno sa neposkytuje, ak pracovník môže vybaviť záležitosť mimo pracovného času. Pracovník sa môže s organizáciou dohodnúť, že zmeškaný čas nadpracuje.

 

 

9. Povinnosti pedagogických pracovníkov školy

Učiteľ je povinný byť v škole v čase určenom jeho rozvrhom hodín, v čase porád a v čase určenom na ďalšie pracovné povinnosti /dozor pri testoch, štátne skúšky, zápis poslucháčov atď./. Do školy prichádza včas, aby sa mohol na vyučovanie náležite pripraviť. Základnou povinnosťou učiteľa je začínať a končiť vyučovanie v súlade s časovým rozvrhom kurzov. Neskorý príchod na hodinu a predčasný odchod z vyučovania sa považuje za hrubé porušenie pracovnej disciplíny. Učitelia, ktorí sú zamestnaní v JŠ na hlavný pracovný pomer, majú povinnosť byť na pracovisku hodinu pred začatím svojej prvej vyučovacej hodiny.

Učiteľ vyučuje podľa tematických plánov, ktoré sa vypracúvajú alebo inovujú na začiatku školského roka. Pri vyučovaní využíva vhodné učebné pomôcky, didaktické techniku a odbornú literatúru.

Učiteľ je povinný starať sa o hospodárne zaobchádzanie s učebnicami, školskými potrebami a školským majetkom. Zodpovedá za správne vedenie triednej knihy.

 

 

10. Bezpečnosť a ochrana pri práci

Povinnosti organizácie utvárať podmienky na bezpečnú a zdravotne nezávadnú prácu a predchádzať pracovným úrazom a chorobám z povolania, ako aj ochoreniam vznikajúcim vplyvom pracovného prostredia, upravuje Zákonník práce a osobitné predpisy. V tejto súvislosti je organizácia povinná poskytovať pracovníkom bezplatné používanie potrebných osobných ochranných prostriedkov, umývacie, čistiace a dezinfekčné prostriedky.

Pracovník, ktorý je svedkom úrazu, prípadne sa o ňom dozvie, zabezpečí lekárske ošetrenie a upovedomí vedúceho pracovníka. Riaditeľ školy zabezpečí ihneď, najneskôr do 4 dní spísanie záznamu o pracovnom úraze, jeho vyhotovenie vydá zranenému pracovníkovi. Ak dôjde k pracovnému úrazu mimo areálu školy, pracovník si vo vlastnom záujme zabezpečí dôkaz, že k úrazu prišlo pri plnení pracovných úloh. Pracovník je povinný oznámiť riaditeľovi školy aj pracovný úraz, ktorý mu nespôsobil pracovnú neschopnosť. O týchto úrazoch vedie organizácia zápisy v knihe úrazov.

Závady sa hlásia u hospodárky školy, ktorá je povinná zapísať ich do knihy závad a zabezpečiť ich odstránenie (v Považskej Bystrici u zástupkyne riaditeľky).

 

 

Školský poriadok bol vypracovaný na základe týchto predpisov:

 

  1. Zriaďovacia listina Štátnej jazykovej školy č. T/2007/03886-54 z 01.07.2002
  2. Dodatok č. 1 k zriaďovacej listine Štátnej jazykovej školy vydaný 01.11.2004
  3. Dodatok č. 2 k zriaďovacej listine Štátnej jazykovej školy vydaný 28.8.2008
  4. Dodatok č. 4 k zriaďovacej listine Jazykovej školy Trenčín vydaný 24.8.2011
  5. Dodatok č. 5 k zriaďovacej listine Jazykovej školy Trenčín vydaný 01.09.2013
  6. Dodatok č. 6 k zriaďovacej listine Jazykovej školy vydaný 31.03.2014
  7. Vyhláška MŠ č. 321/2008 Z.z. z 23.7.2008 o jazykovej škole
  8. Zákonník práce
  9. Školský poriadok Gymnázia Ľ. Štúra v Trenčíne

 

 

PaedDr. Eva Kutalová

riaditeľka JŠ

 

 

 

Poplatky za štúdium

Na základe článku 2 bodu 3 Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 7/2008 o určovaní výšky úhrady nákladov na štúdium v jazykovej škole sú poplatky s účinnosťou od 1.1. 2009 stanovené nasledovne:

 

Celoročné školné

Poslucháč jazykovej školy

Celoročné školné

Zápisné

Celková suma

Žiak, študent do 25 r.

150 €

10 €

160 €

Plnoletá fyzická osoba

250 €

10 €

260 €

 

Platby za obdobie september - január

Poslucháč jazykovej školy

Poplatok za obdobie september - január

Žiak, študent do 25 r.

75 € + 10 €

Plnoletá fyzická osoba

125 € + 10 €

 

Platby za obdobie február – jún

Poslucháč jazykovej školy

Poplatok za obdobie február - jún

Žiak, študent do 25 r.

75 €

Plnoletá fyzická osoba

125 €

Nový poslucháč – žiak, študent

85 €

Nový poslucháč - plnoletá fyz. osoba

135 €

 

Poplatok za vstupný test pre poslucháčov, ktorí sa hlásia do vyšších ročníkov, je 3,30 €.

 

Poplatky za štátne jazykové skúšky

Základná štátna jazyková skúška 70,00 €

Všeobecná štátna jazyková skúška 80,00 €

Odborná štátna jazyková skúška pre študentov bilingválnych tried 30,00 €

Všeobecná skúška ako doplnenie skúšky pre získanie Diplomu KMK

-tzv. Sprachdiplomu 45,00 €

Overenie jazykových kompetencií 50, 00 €