Štátne skúšky
Termíny skúšok
Základná skúška
Všeobecná skúška



Štátna jazyková skúška sa vykonáva podľa vyhlášky MŠ SR č. 321/2008 Z.z. o jazykovej škole a skúšobného poriadku, ktorý je súčasťou tejto vyhlášky. Štátnou jazykovou skúškou sa overuje stupeň osvojenia si cudzieho jazyka v rozsahu určenom skúšobným poriadkom podľa druhu štátnej jazykovej skúšky.

Dátumy skúšok v šk.roku 2018/2019:

 • Základná štátna jazyková skúška
 • - zodpovedá úrovni B2 európskeho referenčného rámca
 •  
 • Anglický jazyk
  • Jesenný termín
  • Písomná časť: 19. október 2018,
  • Ústna časť: 23. november 2018 - Trenčín,
  • 22. november 2018 - Považská Bystrica,
  • Jarný termín
  • Písomná časť: 26. apríl 2019
  • Ústna časť: 23. máj 2019 - Trenčín,
  • 24. máj 2019 - Považská Bystrica,
 • Nemecký jazyk
  • Jesenný termín
  • Písomná časť: 19. október 2018,
  • Ústna časť: 23. november 2018 - Trenčín,
  • Jarný termín
  • - neurčené,
 •  
 • - Prihlášku treba podať na zvláštnom tlačive s potvrdením o zaplatení, na jesenný termín do 16. septembra, na jarný termín do 31. marca
 •  
 • Všeobecná štátna jazyková skúška
 • - zodpovedá úrovni C1-C2 európskeho referenčného rámca
 •  
 • Anglický jazyk
  • Jesenný termín
  • Písomná časť: 19. október 2018,
  • Ústna časť: 23. november 2018 - Trenčín,
  • 22. november 2018 - Považská Bystrica,
  • Jarný termín
  • Písomná časť: 10. máj 2019,
  • Ústna časť: 13. jún 2019 - Trenčín,
  • 14. jún 2019 - Považská Bystrica,
 • Nemecký jazyk
  • Jesenný termín
  • - neurčené,
  • Jarný termín
  • Písomná časť: 10. máj 2019,
  • Ústna časť: 14. jún 2019 (Trenčín),
 •  
 • - Prihlášku treba podať na zvláštnom tlačive s potvrdením o zaplatení, na jesenný termín do 16. septembra, na jarný termín do 31. marca

Prihláška na skúšky:

 • Prihláška na štátnu jazykovú skúšku je k dispozícii tu alebo môžete použiť online formulár.

Poplatky za štátnu jazykovú skúšku:

 • štátna jazyková skúška všeobecná - 100 €
 • štátna jazyková skúška základná - 90 €
 • štátna jazyková skúška odborná (franc. bilingválne gymnáziá) - 35 €
 • všeobecná (ako doplnenie skúšky pre získanie Diplomu KMK - 2. sk. Sprachdiplomu) - 45 €
 • všeobecná (angl. bilingválne gymnázia) - 70 €
 •  
 • Poplatok za štátnu jazykovú skúšku je možné zaplatiť aj prevodom na účet
 • č. účtu SK1481800000007000506804
 • variabilný symbol: 999
 • správa pre prijímateľa: meno a priezvisko poslucháča




Základná jazyková skúška:

 • Základnou štátnou jazykovou skúškou sa overujú jazykové zručnosti kandidáta a jeho znalosti o základných javoch života v danej jazykovej oblasti. Obsah skúšky je zameraný na bežné životné situácie a na základné otázky kultúrneho, hospodárskeho a politického diania v danej jazykovej oblasti a ich porovnanie so SR. Stupeň osvojenia cudzieho jazyka je cca 2500 slov, čo zodpovedá 525 –600 hodinám výučby v kurzoch jazykovej školy.
 •  
 • Prihlášku treba podať na zvláštnom tlačive spolu s ústrižkom platobnej poukážky do 31. marca.
 •  
 • Základná ŠJS pozostáva z 2 častí: písomnej a ústnej. Kandidát, ktorý pri písomnej časti nevyhovel, nemôže byť pripustený na ústnu časť skúšky.
 •  
 • Písomná časť skúšky pozostáva
 •  
 • z náčuvu v rozsahu 2x2-3 minúty alebo 150-200 slov alebo z diktátu cudzojazyčného textu v rozsahu 100 plnovýznamových slov. Pri náčuve examinátor text 2x prehrá alebo prečíta a kandidát dokáže porozumenie textu buď vypracovaním cvičení alebo formou reprodukcie
 • z práce s cudzojazyčným textom v rozsahu asi 500-600 slov (cvičenia k textu, odpovede na otázky...)
 • z prekladu do cudzieho jazyka (100 plnovýznamových slov)
 • z voľnej témy (výber z 3 tém, rozsah 180-220 slov)
 •  
 • Pri preklade do cudzieho jazyka a voľnej téme (bod 3 a 4) sa môže používať slovník. Na vypracovanie písomnej skúšky sa určuje doba 4 hodiny.
 •  
 • Ústna časť skúšky pozostáva:
 •  
 • z práce s textom (v rámci prípravy , t.j. 15-20 minút) sa kandidát oboznámi s textom, ktorého časť pri skúške prečíta. Nasleduje voľná reprodukcia textu a diskusia
 • z konverzačnej témy (sylaby z anglického, nemeckého a ruského jazyka)
 • zo znalostí reálií (plynulé rozprávanie o faktografických témach - reálie z anglického, nemeckého a ruského jazyka)
 • z diskusie o vlastnom čítaní literárnych diel v origináli, ktoré kandidát uvedie na prihláške (3 diela, celkový rozsah cca 300 strán textu) - rozbor jedného z prečítaných diel, ktoré určí skúšajúci. Pod rozborom sa rozumie stručný obsah, charakteristika postáv, prostredia, jazyka, zaradenie autora do príslušného literárneho obdobia, hodnotenie diela, dojmy.
 •  
 • Ústna časť skúšky trvá 15-20 minút. Kandidátovi, ktorý neprospel pri ústnej časti skúšky, môže komisia pre štátne jazykové skúšky povoliť opakovanie ústnej časti skúšky v ďalšom skúšobnom období- najneskôr do dvoch rokov.
 •  
 • Odporučená literatúra:
 •  
 • Zoznam odporučenej literatúry ku základnej štátnej jazykovej skúške v anglickom jazyku nájdete tu.
 • Zoznam odporučenej literatúry ku základnej štátnej jazykovej skúške v nemeckom jazyku nájdete tu.
 • Zoznam odporučenej literatúry ku základnej štátnej jazykovej skúške v ruskom jazyku nájdete tu.




Všeobecná jazyková skúška:

 • Všeobecnou štátnou jazykovou skúškou sa overujú jazykové zručnosti kandidáta a jeho znalosti o hlavných javoch života v danej jazykovej oblasti. Na skúške má kandidát preukázať hlbšie znalosti z reálií a literatúry krajín príslušnej jazykovej oblasti a schopnosť orientovať sa v kultúrnom, hospodárskom a politickom dianí v danej jazykovej oblasti. Skúška sa zameriava aj na základnú problematiku z pracovného prostredia kandidáta. Stupeň osvojenia cudzieho jazyka je cca 4000 – 4 500 slov, čo zodpovedá 840 –980 hodinám výučby v kurzoch jazykovej školy.
 •  
 • Prihlášku treba podať na zvláštnom tlačive spolu s ústrižkom platobnej poukážky do 31. marca.
 •  
 • Všeobecná ŠJS pozostáva z 2 častí: písomnej a ústnej. Kandidát, ktorý pri písomnej časti nevyhovel , nemôže byť pripustený na ústnu časť skúšky.
 •  
 • Písomná časť skúšky pozostáva
 •  
 • z náčuvu cudzojazyčného textu 2x3-4 minúty alebo 200-300 slov alebo formou náročnejšieho diktátu cudzojazyčného textu v rozsahu 100 plnovýznamových slov. Pri náčuve examinátor text 2x prehrá alebo prečíta a kandidát dokáže porozumenie textu buď vypracovaním cvičení alebo formou reprodukcie
 • z práce s cudzojazyčným textom v rozsahu asi 600 -800 slov (cvičenia k textu, odpovede na otázky...)
 • z prekladu do cudzieho jazyka (100 plnovýznamových slov)
 • z voľnej témy (výber z 3 tém, rozsah minimálne 300 slov)
 •  
 • Pri preklade do cudzieho jazyka a voľnej téme (bod 3 a 4) sa môže používať slovník. Na vypracovanie písomnej skúšky sa určuje doba 4 hodiny.
 •  
 • Ústna časť skúšky pozostáva:
 •  
 • z práce s textom (v rámci prípravy , t.j. 25-30 minút) sa kandidát oboznámi s textom, ktorého časť pri skúške prečíta. Nasleduje voľná reprodukcia textu a diskusia.
 • z konverzačnej témy (sylaby z anglického, nemeckého, francúzskeho a španielskeho jazyka)
 • zo znalostí reálií (plynulé rozprávanie o faktografických témach - reálie z anglického, nemeckého, francúzskeho a španielskeho jazyka)
 • z diskusie o vlastnom čítaní literárnych diel v origináli, ktoré kandidát uvedie na prihláške (5 diel, celkový rozsah cca 500 strán textu) - stručný obsah jedného z prečítaných diel, charakteristika postáv, prostredia, jazyka, zaradenie autora, charakteristika jeho tvorby
 •  
 • Ústna časť skúšky trvá 25-30 minút. Kandidátovi, ktorý neprospel pri ústnej časti skúšky, môže komisia pre štátne jazykové skúšky povoliť opakovanie ústnej časti skúšky v ďalšom skúšobnom období- najneskôr do dvoch rokov.
 •  
 • Odporučená literatúra:
 •  
 • Zoznam odporučenej literatúry ku všeobecnej štátnej jazykovej skúške v anglickom jazyku nájdete tu.
 • Zoznam odporučenej literatúry ku všeobecnej štátnej jazykovej skúške v nemeckom jazyku nájdete tu.
 • Zoznam odporučenej literatúry ku všeobecnej štátnej jazykovej skúške v ruskom jazyku nájdete tu.