Učebný plán

 

Základný kurz: 1. ročník A1 …………………………………………..140 hod.

2. ročník A2 ………………………………………… 140 hod.

 

Stredný kurz: 1. ročník B1 …………………………………………….140 hod.

2. ročník B2.1………………………………………… 140 hod.

 

Vyšší kurz: 1. ročník B2.2…………………………………………..140 hod.

2. ročník C1.1…………………………………………..140 hod.

 

Prípravný kurz na štátnu základnú jazykovú skúšku : B2……………….140 hod.

Prípravný kurz na štátnu všeobecnú jazykovú skúšku: C1.1-C 1.2…… 140 hod.

Konverzačný kurz po strednom kurze: B2 ……………………70 alebo 140 hod.

 

Absolvovaním základného kurzu /280 hodín/ získa absolvent primárne jazykové vzdelanie. Dokladom o získanom stupni vzdelania je osvedčenie o absolvovaní kurzu s vyznačením stupňa jazykovej náročnosti.

Absolvovaním stredného kurzu /280 hodín/ alebo vyššieho kurzu získa absolvent sekundárne jazykové vzdelanie. Dokladom o získanom stupni vzdelania je osvedčenie

o absolvovaní kurzu s vyznačením stupňa jazykovej náročnosti.

Získaním vysvedčenia o štátnej jazykovej skúške s vyznačením stupňa jazykovej náročnosti získa poslucháč postsekundárne jazykové vzdelanie.

Odstupňovanie jazykového vzdelania podľa zákona č. 245/2008, § 17, odst. 3.