Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa:


Prevádzkovateľ:  Jazyková škola

Adresa:                1. mája 2, 911 01 Trenčín

IČO:                     34 074 953

(ďalej len „prevádzkovateľ“)

je prevádzkovateľom podľa zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon  NR SR č. 18/2018 Z. z.“).