vyučovacia mietsnosť

Počet vyučovacích hodín:

Po úspešnom ukončení základného, stredného a vyššieho kurzu môže poslucháč získať osvedčenie o absolvovaní kurzu.

Po úspešnom vykonaní štátnej skúšky získava vysvedčenie.

Poslucháči sa môžu prihlásiť do ktoréhokoľvek ročníka. Podmienkou zaradenia do príslušného ročníka je úspešné zvládnutie vstupného testu.

Stupeň náročnosti Kurz a celkový počet hodín Ročník a počet hodín Počet hodín týždenne Žiacke kurzy hod/týžd. Úroveň jazyk. zručností Úroveň podľa SERR
1. základný 280 1.roč. - 140
2.roč. - 140
4
4
1.roč. - 4
2.roč. - 4
3.roč. - 4
4.roč. - 4
začiatočník A1 – A2
2. stredný 280 3.roč. - 140
4.roč. - 140
4
4
  mierne pokročilý B1 – B2
3. vyšší 280 5.roč. - 140
6.roč. - 140
4
4
  pokročilý B2 – C1
4. prípravný na základnú štátnu skúšku 140 4     B2
5. prípravný na všeobecnú štátnu skúšku 140 4      
  konverzačný kurz   2-4   podľa nadväznosti na kurzy A2, B2, C1

Rámcové osnovy pre vyučované jazyky